Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU)

Co to jest OWU i co zawiera ten dokument? Na co zwrócić uwagę czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia?
Dlaczego należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przed podpisaniem umowy?

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Elementem każdej polisy ubezpieczeniowej są tak zwane Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Jest to istotny dokument, z którym obowiązkowo powinien zapoznać się każdy klient jeszcze przed przystąpieniem do danego ubezpieczenia. Określa on bowiem stosunki, które łączą ubezpieczającego i ubezpieczyciela, ale przede wszystkim jasno określają warunki ubezpieczenia, a także prawa i obowiązki każdej strony. Co warto wiedzieć o OWU? Najważniejsze informacje sprawdzisz w poniższym artykule.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

 

Co to jest OWU?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument prawny, który zawiera najważniejsze informacje na temat wykupowanej polisy ubezpieczeniowej. Obejmuje on:

 • definicję najważniejszych pojęć,
 • zasady zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia, tj. zdarzenia lub sytuację, które uprawniają ubezpieczonego do otrzymania świadczenia,
 • obowiązki stron, tj. ubezpieczyciela i ubezpieczonego,
 • zdarzenia, za które ubezpieczony nie uzyska wypłaty odszkodowania.

Warto wiedzieć, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do przedstawienia takiego dokumentu swoim Klientom. Może być on dostępny w wersji elektronicznej, najczęściej na stronach internetowych towarzystw wraz z propozycjami polis, bądź też w wersji papierowej, która jest dołączana do polisy przez doradcę ubezpieczyciela.

Warto wiedzieć, że stanowi on podstawę do uzasadnienia i wypłaty świadczenia lub odrzucenia roszczenia. Niewielu klientów zdaje sobie sprawę z faktu, że wraz z podpisaniem polisy ubezpieczeniowej, potwierdza zapoznanie się z zawartością OWU oraz ich akceptację.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń: co zawiera ten dokument?

Ogólne Warunku Ubezpieczenia precyzyjnie określają warunki nawiązania umowy pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Dzięki właściwej szczegółowości dokument ten pozwala rozwiązać kwestie sporne, ale też daje klientowi poczucie bezpieczeństwa, gdyż wie, czego może się spodziewać. Składa się on z kilku elementów, do których zaliczamy:

Rozdziały wstępne

Pod pojęciem rozdziałów wstępnych mamy na myśli pierwsze rozdziały, które zawierają definicje zastosowanych terminów i słów oraz zasady nawiązywania i rozwiązywania współpracy. Wydawać by się mogło, że wszystko to jest oczywiste i niepotrzebne. Nic bardziej mylnego – to ważna część OWU, która pozwala uwspólnić rozumienie omawianych treści. Prostym przykładem może być rozumienie „pobytu w szpitalu”. Dla klienta może to być nawet kilkugodzinny pobyt, a dla towarzystwa minimum trzydniowa obecność bez przerwy. Ten sam problem może być również w zakresie rozumienia definicji „nieszczęśliwy wypadek” czy wielu innych.

Dookreślenie tych kwestii pozwala wyeliminować wszelkie nieporozumienia i spory w zakresie likwidacji szkody oraz wypłaty odszkodowania. Zapisy te jasno precyzują warunki, jakie musi spełnić klient, by współpraca została nawiązana, ale też przesłanki, które umożliwiają rozwiązanie umowy. Zapisy te jasno i precyzyjnie określają także granice działalności towarzystwa.

Prawa i obowiązki stron

To kolejna, istotna część OWU, która określa obowiązki klienta wobec towarzystwa, ale też obowiązki towarzystwa wobec klienta. Przedstawia ona również prawa, z których każda ze stron może skorzystać. Odpowiednie doprecyzowanie tych zapisów ogranicza roszczenia, jakie Klient może mieć w stosunku do ubezpieczyciela, ale też wskazuje, w jakim obszarze może on dochodzić swoich praw.

Zapisy te pokazują także, jak szerokie możliwości ma towarzystwo, gdzie kończą się jego prawa i przywileje. Prawa i obowiązki stron to część, która jasno precyzuje oczekiwania, jakie ubezpieczony może mieć od ubezpieczyciela, a które nie są przejawem dobrej woli, ale obowiązku koniecznego do wypełnienia.

Postanowienia końcowe

Ostatnim fragmentem OWU są postanowienia końcowe, które zawierają m.in. sposoby rozstrzygania sporów. Część ta służy zarówno jednej, jak i drogiej strony, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa, że w momencie trudności w rozstrzygnięciu zaistniałych problemów, odpowiednie regulacje prawne i obowiązki stron ułatwią ich rozwikłanie.

Dlaczego należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń przed podpisaniem umowy?

ogólne warunki ubezpieczenia Z przykrością stwierdzamy, że wielu klientów nie zapoznaje się z OWU, gdyż uważa, że nie znajdzie w nim nic ciekawego, a wszystko, co jest tam zapisane, jest ogólnie znane i wiadome.

Okazuje się jednak, że większość konfliktów z zakładami ubezpieczeń wynika właśnie z powodu braku znajomości zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W OWU znajduje się szereg informacji, w tym np. górna granica kosztów, jaka może być pokryta w ramach zawartej polisy. Ważne jest też zapoznanie się z zasadami przydzielania świadczeń, ale też sytuacji, w których towarzystwo może odmówić ich wypłaty. Niewielu kierowców zwraca uwagę na fakt, że w przypadku odszkodowania z polisy OC świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy kierowca w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu.

Zapoznając się dokładnie z zapisami OWU, można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, zaskoczenia, ale też wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie.

Warto również zwrócić uwagę, że treści te mogą zawierać także informacje na temat postępowania w sytuacji zaistnienia szkody czy też sposobu jej zgłoszenia.

Na co zwrócić uwagę czytając OWU?

Przed wybraniem właściwego ubezpieczenia i podpisaniem umowy, warto dokładnie zapoznać się z zapisami OWU. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, na jaki okres jest zawierana umowa oraz czy w razie konieczności jest możliwe jej rozwiązanie.

Ponadto, należy sprawdzić, czy treść uwzględnia informację o karencji. Jest to okres bezpośrednio do zawarciu umowy, w którym ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, bez względu na rodzaj występującego zdarzenia. Sprawdzenie tego zapisu pozwala zyskać informację od kiedy ubezpieczony jest chroniony polisą i od jakiego momentu towarzystwo przyjmuje odpowiedzialność w określonym zakresie.

Należy także dokładnie przeanalizować zdarzenia, które zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności, zarówno w zakresie zdarzeń, jak i terytorium, na którym miały miejsce. Sprawdzenie tych informacji pozwala uniknąć niemiłych niespodzianek i wybrać polisę, której Klient rzeczywiście potrzebuje. Dokładne zapoznanie się z OWU zajmuje nieco czasu, jednak warto go poświęcić by zyskać pewność, że polisa jest tą właściwą.

Podsumowanie:
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który zawiera najważniejsze założenia i zasady wykupowanej polisy ubezpieczeniowej.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń składają się z następujących elementów:
  • Rozdziały wstępne
  • Prawa i obowiązki stron
  • Postanowienia końcowe
 • Wielu klientów nie zapoznaje się z OWU. Większość sporów z ubezpieczycielami wynika właśnie z powodu braku znajomości zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 • Przed wybraniem właściwego ubezpieczenia i podpisaniem umowy, warto dokładnie zapoznać się z zapisami OWU. Najważniejsze to:
  • na jaki okres jest zawierana umowa oraz czy w razie konieczności jest możliwe jej rozwiązanie,
  • czy treść uwzględnia informację o karencji,
  • zdarzenia, które zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.