Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - na co możesz liczyć?

Dowiedź się czym jest wypadek w rolnictwie i jak postępować, gdy zostałeś poszkodowany podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Poznaj swoje prawa i sposób wjaki możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

odszkodowanie za wypadek przy pracyPraca w gospodarstwie rolnym jest często związana ze znacznym obciążeniem fizycznym organizmu oraz użytkowaniem złożonych i niebezpiecznych maszyn i narzędzi. Rolnicy zmuszeni są do pracy niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku czy też ich stanu zdrowia i samopoczucia. Pociąga to za sobą ryzyko zaistnienia wielu wypadków przy pracy rolniczej. Dowiedź się jakie odszkodowanie możesz otrzymać za wypadek w rolnictwie.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Wypadek przy pracy rolniczej – czym jest?

Definicję wypadku przy pracy rolniczej normuje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z jej przepisami, wypadek przy pracy rolniczej stanowi nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

Ustawodawca przewidział również szereg dodatkowych przesłanek, jakie muszą być spełnione, aby niebezpieczne zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy rolniczej. Wskazane wyżej czynności muszą wystąpić w jednej z czterech wskazanych poniżej sytuacji:

 • na terenie gospodarstwa rolnego, gdzie ubezpieczony gospodaruje lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym
 • w drodze ubezpieczonego rolnika z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
 • w drodze do miejsca wykonywania wskazanych w poprzednim punkcie czynności lub w drodze powrotnej

Ustawodawca ochroną objął również pomocników rolników, zatrudnionych do pomocy przy zbiorach. Zgodnie z przepisami za wypadek przy pracy rolniczej uznać należy także nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce podczas wykonywania przez pomocnika czynności ujętych w zawartej z rolnikiem umowie o pomocy przy zbiorach.

Miałem wypadek przy pracy rolniczej – i co dalej?

Zgodnie z przepisami, wypadek przy pracy rolniczej powinien być zgłoszony niezwłocznie do najbliższej możliwej placówki terenowej KRUS – czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wyraz “niezwłocznie” oznacza, że poszkodowany rolnik powinien poinformować KRUS o wypadku w najszybszym terminie, w jakim pozwala mu na to stan zdrowia. Granicznym terminem na dokonanie zgłoszenia jest jednak okres 6 miesięcy od dnia zaistnienia wypadku. Dochowanie terminu nie powinno być jednak trudne – ustawodawca poczynił bowiem pewne kroki, aby ułatwić procedurę zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej. Osobą zgłaszającą wypadek może być praktycznie każdy - nie tylko sam rolnik, ale także członek jego bliższej lub dalszej rodziny, pracownik gospodarstwa, znajomy lub osoba postronna. Możliwe jest również zawiadomienie KRUS w dowolnej formie, zarówno osobiście, jak i na odległość – pisemnie, ustnie, mailowo, przez platformę ePUAP, a nawet telefonicznie.

Przepisy nakładają na zgłaszającego szereg obowiązków. Przede wszystkim osoba zawiadamiająca o wypadku przy pracy rolniczej powinna:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku oraz przedmioty z nim związane, takie jak np. narzędzie, które spowodowało uszkodzenie ciała poszkodowanego
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty z nim związane celem dokonania oględzin
 • wskazać świadków wypadku
 • dostarczyć dokumentację medyczną poszkodowanego
 • udzielić wszelakich koniecznych informacji i pomocy pracownikowi KRUS prowadzącemu postępowanie i ustalającemu przyczyny i okoliczności wypadku

odszkodowanie za wypadek przy pracy

Po przyjęciu zgłoszenia pracownik prowadzący postępowanie w KRUS sprawdza, czy poszkodowany w dniu wypadku był osobą ubezpieczoną. Jeśli tak - postępowanie w sprawie wypadku przy pracy rolniczej zostaje niezwłocznie wszczęte. Po ustaleniu wszelkich okoliczności i przyczyn wypadku, pracownik KRUS sporządza tzw. protokół powypadkowy. Stanowi on podstawę do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. Jeden z egzemplarzy protokołu doręcza się poszkodowanemu lub - w wypadku jego śmierci - członkowi rodziny ubiegającemu się o odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym jest zasadniczym świadczeniem wypłacanym poszkodowanym przez KRUS. Przysługuje ono w przypadku poniesienia przez rolnika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności poszkodowanego, które powoduje nierokujące poprawy upośledzenie czynności organizmu. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uznaje się z kolei takie naruszenie sprawności, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej ustalana jest na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. W przypadku orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej wysokość jednorazowego odszkodowania wynosi 20 660 zł.

O jednorazowe odszkodowanie mogą też ubiegać się bliscy poszkodowanego w przypadku jego śmierci. Wysokość odszkodowania waha się od 20 660 zł do 103 000 zł - w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz kręgu osób uprawnionych do jego pobierania.

Ustawodawca wprowadził jednak pewne obostrzenia, zgodnie z którymi odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej nie będzie przysługiwało poszkodowanemu, jeżeli:

 • spowodował on wypadek umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu
 • wypadek miał miejsce w trakcie wykonywania czynności niezwiązanych z prowadzeniem działalności o charakterze rolniczym, przykładowo - podczas wykonywania usług z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej

Zasiłek chorobowy

Ubezpieczonemu rolnikowi, który uległ wypadkowi przy pracy rolniczej, przysługuje również prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Prawo to poszkodowany nabywa po przebyciu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy. Niezdolność ta musi być udokumentowana na podstawie zwolnień lekarskich, które wpływają do systemu elektronicznego prowadzonego przez KRUS. Obecnie zasiłek chorobowy wynosi 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.

Inne świadczenia na zasadach ogólnych

Rolnikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej, przysługują również świadczenia przewidziane przez prywatnych ubezpieczycieli - jeśli tylko zdecydował się on skorzystać z ich usług. Podstawowym świadczeniem, o jakie może się ubiegać, jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jego przyznanie oraz wysokość zależne będą od rodzaju zawartej umowy, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.