Jak i od kogo uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Dowiesz się tutaj na czym polega błąd medyczny i jakie są jego rodzaje. Sprawdź komu należy się odszkodowanie za błędy medyczne, jak ubiegać się o nie oraz gdzie szukać pomocy przy odzyskiwaniu odszkodowania za błąd lekarski. Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie za wszystkie popełnione przez lekarzy błędy.

Odszkodowanie za błędy medyczneTrafiając w ręce lekarza, zawsze wierzymy, że zajmie się on nami fachowo, stawiając trafną diagnozę i podejmując odpowiednie leczenie, które pomoże na nasze dolegliwości. Słusznie – lekarz to w końcu zawód, który powinien zapewnić nam dobre samopoczucie i szybki powrót na nogi, do komfortowego i zdrowego życia. Niestety każdemu mogą zdarzyć się błędy i czasem po wizycie w szpitalu czy innej placówce medycznej nie kończą się tak, jak byśmy chcieli. Błąd lekarski jest spotykany częściej, niż mogłoby się wydawać. W takich wypadkach poszkodowanej osobie przysługuje odszkodowanie za popełnione błędy medyczne. Na czym ono polega i w jaki sposób je uzyskać? Do kiedy można zgłosić błąd lekarski, by nie uległ przedawnieniu...? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule poniżej. Dzięki informacjom zawartym w przedstawionym poniżej artykule uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania i pomoże ci uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie.

Problem z odszkodowaniem za błędy medyczne / lekarskie❓

Jeżeli macie Państwo problem z odszkodowaniem za błędy medyczne / lekarskie i szukacie pomocy w tej kwestii ▪️▪️▪️

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.
Wspólnie rozważymy w jaki sposób możemy Wam pomóc.
Zadzwoń lub napisz do nas 🙂

Pamiętajcie konsultacja i wstępna analiza jest u nas zawsze bezpłatna i niezobowiązująca ✔️Co kryje się pod nazwą błąd medyczny / błąd lekarski?

Błąd medyczny, czy też błąd lekarski oznaczają działanie lub też zaniechanie lekarza lub innej osoby wchodzącej w skład personelu medycznego, które nie spełniają obowiązujących zasad wiedzy i praktyki medycznej. Pojęcia te nie mają klarownie sformułowanej definicji, jednak chodzi w takim przypadku o takie działania lub zaniechania, które przyczyniają się do pogorszenia stanu i samopoczucia pacjentów, naruszając ich zdrowie lub nawet życie. Takie działania są zawsze objęte dochodzeniem i mogą nawet spowodować utratę prawa do wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki.

Czy zatem błąd lekarski i błąd medyczny są tym samym...? Choć pojęcia te często bywają mylone, nie do końca. Błąd lekarski dotyczy działań wyłącznie lekarzy, np. niewłaściwa diagnoza lub błędnie dobrany sposób leczenia czy niewłaściwe leki. Drugi typ błędu, czyli błąd medyczny może być popełniony również przez innych członków personelu medycznego, jak pielęgniarkę czy ratownika medycznego. W przypadku błędu medycznego mamy na myśli takie przypadki jak źle odczytane zapisy z urządzeń medycznych, złe dawkowanie leku lub pomylenie leku, niewłaściwe przeprowadzenie reanimacji itp.

Oprócz błędów lekarskich i błędów medycznych, możemy mieć także do czynienia z tzw. niepowodzeniem w leczeniu. Dzieje się tak, gdy pacjent nie jest usatysfakcjonowany leczeniem, jednak nie ma tu winy pracowników medycznych. Brak satysfakcji z leczenia w takim przypadku może mieć różne podłoża, np. zaawansowana choroba, agresywny jej przebieg lub też nieprzestrzeganie przez pacjenta wszystkich zaleceń lekarza. Takiego niepowodzenia w leczeniu nie powinno się stawiać na równi z błędem lekarskim lub medycznym.

Jeżeli jesteś po pobycie lub wizycie w placówce medycznej, np. szpitalu czy przychodni, i podejrzewasz, że w wyniku błędu lekarskiego lub medycznego Twój stan zdrowia uległ pogorszeniu, masz prawo dochodzić swoich praw jako pacjent. Zapraszamy do kontaktu – przeanalizujemy Twoją sprawę i jeśli tylko będziemy mogli, z chęcią pomożemy! Taka analiza jest bezpłatna. Ponadto jeżeli spełnione zostaną odpowiednie przesłanki, pomożemy Ci również w uzyskaniu odszkodowania za błąd lekarski i błąd medyczny.

Jakie są rodzaje błędów medycznych (lekarskich)?

Błędy lekarskie oraz medyczne możemy podzielić na kilka typów. Należą do nich:

 • błędy diagnostyczne lekarza, czyli nieprawidłowa diagnoza, nieprawidłowa interpretacja wyników badań diagnostycznych lub brak zlecenia badań diagnostycznych
 • błędy terapeutyczne, czyli niewłaściwe, niewystarczające lub zbyt mocno ingerujące w organizm sposoby leczenia
 • błędy wykonawcze, gdy określono prawidłowy sposób leczenia, jednak w trakcie jego przeprowadzenia popełniono błędy
 • błędy organizacyjne podmiotu leczniczego w przypadku nieprawidłowej organizacji procesu leczenia przez placówkę, która przyczyniła się do pogorszenia stanu pacjenta

Jaka jest odpowiedzialność za popełniony błąd medyczny?

Ciekawostką może być to, że zasadniczo prawo w Polsce rozróżnia cztery rodzaje odpowiedzialności za błędy medyczne, a są to:

 • odpowiedzialność cywilna lekarza i placówki medycznej
 • odpowiedzialność zawodowa
 • odpowiedzialność pracownicza
 • odpowiedzialność karna

Należy pamiętać, że o odpowiedzialności cywilnej lekarza i placówki medycznej mówimy tylko w sytuacji, kiedy spełnione zostaną trzy przesłanki, to jest:

 • wina - naruszenie zasad prawidłowego postępowania wynikających z reguł związanych z aktualną wiedzą i standardami medycznymi
 • szkoda - uszczerbek w dobrach chronionych pacjenta
 • związek między winą a szkodą, czyli między zawinionym bądź zaniechanym działaniem oraz szkodą, którą został dotknięty pacjent bądź członkowie jego rodziny

Aby zobrazować i rozwiać trochę wątpliwości posłużymy się przykładami wyroków, w których sąd orzekł odpowiedzialność cywilną lekarza i/lub placówki medycznej w której doszło do zdarzenia.

odszkodowanie za błąd medyczny przykład

Wyrok SN z 5 X 1945 r. (C I 204/45; ZbO 1946, poz. 18)

Ginekolog pełniący dyżur w szpitalnej izbie przyjęć przeprowadził u pacjentki zabieg wycięcia krwiaka na podudziu. Zdecydował się na takie działanie po konsultacji z lekarzem okulistą. W wyniku tego zabiegu u pacjentki powstało zakażenia i w konsekwencji zmarła.

Sąd uznał odpowiedzialność lekarza. Co więcej zabieg okazał się zupełnie zbędny.


odszkodowanie za błąd medyczny przykład

Wyrok SN z 11 III 1976 r. (IV CR 50/76; OSN 1977, poz. 11)

W jego wyniku zasądzono odszkodowanie na rzecz pacjentki, która na skutek niewłaściwego leczenia złamania doznała trwałego kalectwa polegającego na usztywnieniu nogi w stawie skokowym.

Sąd Najwyższy w toku postępowania uznał, że zabieg złożenia nogi wykonał lekarz o niewłaściwej specjalizacji (internista). Ponadto nie dysponował on wystarczającym niedoświadczeniem (z zaledwie 4-mies. stażem pracy) i rozpoznał złamanie tylko jednej kości przyśrodkowej stawu skokowego, podczas gdy złamane były obie kostki.


Jak widać w obu przypadkach mamy do czynienia z pewnym schematem, czyli z dokonaniem zabiegu w sposób niezgodny ze sztuką, co w sposób jednoznaczny łamało zasady i standardy współczesnej medycyny.

W obu przypadkach mamy spełnione wszystkie trzy przesłanki:

 • wina - przeprowadzenie zabiegów niezgodnie ze standardami, a w pierwszym przypadku wykonanie operacji, która była całkowicie zbędna
 • szkoda - śmierć pacjentki w przypadku pierwszym i poważny uszczerbek na zdrowiu w sytuacji drugiej
 • związek między winą a szkodą - działania lekarzy bez żadnych wątpliwości doprowadziły do śmierci/uszczerbku na zdrowiu

Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie za błąd lekarski / medyczny?

Błędy medyczne oraz lekarskie nie należą do prostych spraw. Przede wszystkim, ze względu na brak jednoznacznej definicji, dlatego też każdy z nich rozpatrywany jest indywidualnie. Aby określić rzeczywiste wystąpienie takiego błędu, który kwalifikowałby się do wypłaty odszkodowania pacjentowi, muszą zostać spełnione poniżej wymienione warunki:

 • błąd lekarski lub medyczny jako działanie lub zaniechanie działań personelu medycznego osoby musi być spowodowany niezgodnością z powszechnie znanymi zasadami medycyny
 • pacjent wskutek działania lub zaniechania działań doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia, bądź też rozstroju zdrowia
 • należy posiadać udokumentowane dowody związku pomiędzy zaistniałym uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub śmiercią pacjenta, a działaniami lub zaniechaniem działań przez personel medyczny odpowiedzialny za stan pacjenta
 • osobie odpowiedzialnej za stan pacjenta można przypisać i udowodnić winę umyślną lub nieumyślną, która wpłynęła na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta

Odszkodowanie za błąd lekarski

Na jakiej zasadzie i przez kogo wypłacane jest odszkodowanie za błąd lekarski lub błąd medyczny?

Roszczenie za błąd lekarski lub medyczny powinno być wnioskowane do instytucji w jakiej popełniony został błąd, najczęściej zatem do szpitala czy innej placówki medycznej, lub też do osoby należącej do personelu medycznego, która bezpośrednio przyczyniła się do powstałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.

Wypłata odszkodowania w takich przypadkach odbywa się zazwyczaj w całości lub części przez ubezpieczyciela danej placówki medycznej lub ubezpieczyciela lekarza. Wtedy to towarzystwo ubezpieczeniowe jest jednym z pozwanych w sprawie. Warto przygotować się na to, że placówki medyczne oraz ubezpieczyciele mają często do czynienia z takimi sprawami, dlatego też posiadają spore doświadczenie i możliwości uchylenia się od odpowiedzialności, co powoduje częsty brak wypłaty odszkodowania pacjentom.

Jakie świadczenia kompensacyjne przysługują pacjentowi za błąd medyczny/lekarski?

Zasadniczo celem odszkodowania za błąd lekarski i medyczny jest rekompensata wszystkich strat, które zostały poniesione przez pacjenta. Jednak mało osób wie o tym, że osoba poszkodowana w wyniku błędu medycznego ma również prawo do innych rekompensat, których przyznanie zależne jest od danej sytuacji. Te świadczenia to:

 • zadośćuczynienie za błąd medyczny lub lekarski – jest to jednorazowe świadczenie kompensacyjne, które pacjent otrzymuje za doznaną szkodę niemajątkową, a szkoda jest ustalana indywidualnie i zależna od kilku czynników takich jak np. trwałość błędu lekarskiego
 • renta na zwiększone potrzeby – występuje w sytuacji, kiedy w wyniku popełnionego błędu lekarskiego, pacjent ma zwiększone potrzeby życiowe np. kiedy wymaga zmiany sposobu odżywiania bądź trwałej rehabilitacji
 • renta z tytułu utraty zdolności do pracy – to świadczenie, które jest wypłacalne zdecydowanie najczęściej. Jak łatwo się domyślić przysługuje ono osobom, które przez doznany błąd medyczny nie mogą kontynuować pracy

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny?

Wbrew pozorom nie każda źle postawiona diagnoza, a nawet śmierć pacjenta jest równoznaczna z błędem medycznym. Musi bowiem wystąpić wina, szkoda i związek przyczynowo skutkowy między nimi.

Na przykład, jeżeli pacjent umrze podczas operacji wysokiego ryzyka, to nie może tutaj być mowy o błędzie lekarskim ( chyba, że jest on ewidentny ). Ponadto to Ty jako osoba poszkodowana musisz udowodnić, że doszło do błędu medycznego innymi słowy wykazać winę, szkodę i powiązanie między nimi.

W jaki sposób starać się o odszkodowanie za błąd lekarski?

Pierwszym krokiem, który umożliwia staranie się o odszkodowanie w wyniku popełnionego błędu medycznego lub lekarskiego jest zgłoszenie roszczeń. Takie zgłoszenie należy złożyć u podmiotu odpowiedzialnego za szkodę – placówki (np. szpitala) lub bezpośrednio u lekarza czy innej osoby z personelu medycznego. Na placówkach medycznych oraz lekarzach istnieje prawny wymóg odpowiedzi na takie zgłoszenie. Jeśli zostanie rozpatrzone pozytywnie, sprawa może zostać załatwiona polubownie. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, kolejnym krokiem podjętym przez pacjenta lub upoważnioną osobę jest wszczęcie postępowania sądowego. Jeśli zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, należy przygotować pozew w postaci pisma, w którym należy opisać sytuację, sprecyzować swoje oczekiwania i żądania, a także przytoczyć wszelkie posiadane dowody w sprawie w celu uzasadnienia roszczenia. Jak dokładnie się za to zabrać?

Powód (pacjent lub osoba upoważniona w jego imieniu) powinien opisać całą historię leczenia w danej placówce medycznej. Należy również przytoczyć zachowania, podjęte działania lub zaniechanie działań, które wpłynęły na uznanie sytuacji za błąd medyczny lub błąd lekarski oraz opisać doznane szkody. Najczęściej jako dowody przytacza się historię leczenia, dokumentację medyczną, a także występuje się do biegłego sądowego o sporządzenie opinii. Po trafieniu sprawy do sądu, w wyniku postępowania procesowego sąd rozpoznaje sprawę, by rozstrzyc spór pomiędzy stronami (powodem a pozwanym – placówką, lekarzem oraz ubezpieczycielem). W postępowaniu sąd przesłuchuje strony, zapoznaje się z dowodami, oraz często przesłuchuje świadków. Następnie wydany zostaje wyrok.

Oczywiście jeśli któraś ze stron nie zgadza się z wydanym wyrokiem, może złożyć apelację do sądu drugiej instancji (sądu okręgowego albo sądu). Sąd drugiej instancji orzeka co do istoty sprawy lub przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Czasem możliwe jest również wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Warto wiedzieć, że postępowanie sądowe nie jest jedyną drogą rozwiązania sporu, w przypadku braku polubownego rozwiązania po zgłoszeniu sprawy do placówki medycznej lub lekarza. Coraz częściej pacjenci wybierają alternatywny sposów rozwiązania sprawy, np. na drodze mediacji. Może dojść do niej z własnej inicjatywy stron, lub też po skierowaniu na mediację przez sąd. Taka droga ma zdecydowanie mniej formalny charakter, a gdy dojdzie do zawarcia ugody, może ona także mieć moc sądową w przypadku jej zatwierdzenia. To również sposób na zyskanie odszkodowania w przypadku błędu medycznego lub lekarskiego.

Odszkodowanie za błąd lekarski

Jaki jest czas na zgłoszenie błędu w sztuce lekarskiej?

Aby sprawa nie uległa przedawnieniu, pacjent lub osoba upoważniona w jego imieniu ma 3 lata na zgłoszenie błędu medycznego lub lekarskiego od chwili poznania jego skutków, czyli zauważenia pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci pacjenta. Zgodnie z prawem, powikłania będące skutkiem błędu medycznego lub lekarskiego mogą pojawić się znacznie później, nawet do 10 lat po zdarzeniu, dlatego w takim przypadku pacjent może zgłosić roszczenie za błąd w sztuce lekarskiej nawet później. Nigdy jednak nie po upłynięciu 3 lat od zauważenia uszczerbku. Pacjenci, którzy padli ofiarą błędu medycznego w dzieciństwie, mogą zaś dochodzić swoich praw w przypadku błędu w sztuce lekarskiej do 20. roku życia.

Należy pamiętać, że im szybsze zgłoszenie, tym lepiej, ponieważ im świeższe zdarzenie, tym bardziej pomocne w postępowaniu mogą być zeznania świadków. Takie sprawy roszczeń w przypadku błędów medycznych lub lekarskich mogą trwać nawet kilka lat.

Szpital odmówił wypłaty odszkodowania za błąd lekarski – co dalej?

O błędach w sztuce lekarskiej słyszymy często. Co jakiś czas bowiem pojawiają się artykuły, które poruszają temat głośnych spraw, w których błąd lekarski doprowadził np. do śmierci pacjenta ( był to bardzo popularny temat zwłaszcza w czasie pandemii korona wirusa ).

Niestety równie często słyszymy o tym, że z różnych względów szpital odmówił wypłaty odszkodowania. Wiele osób w tym momencie załamuje ręce i odpuszczają dalszą walkę. Postanowiliśmy poświęcić tej kwestii oddzielny paragraf, gdyż jest to błąd.

Droga sądowa jest niewątpliwie dłuższa i męcząca, jednak warto walczyć o przysługujące nam świadczenia zwłaszcza, że rekordowe kwoty zadośćuczynień przyznawanych w takich sprawach często oscylują w granicach miliona złotych.

Decyzja odmowna paradoksalnie daje Tobie oraz wynajętym przez Ciebie prawnikom przewagę.
 • Otrzymując taką decyzję wiesz bowiem, w jaki sposób będzie się bronił szpital, łatwiej więc będzie przygotować strategię procesową, która podważy argumenty szpitala. Odpowiednie działanie pozwoli na uzyskanie wysokiego odszkodowania za błąd medyczny, które pozwoli Tobie i Twojej rodzinie na dalsze, normalne funkcjonowanie.

Pomoc prawna w przypadku odszkodowań dotyczących błędu w sztuce lekarskiej

Aby staranie o odszkodowanie było skuteczne w przypadku błędów medycznych i lekarskich, konieczne jest zebranie dokumentującej sytuację dokumentacji medycznej. Warto również dołączyć opinie biegłych, zeznania świadków, oraz profesjonalnie wypełniony pozew sądowy.

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania takich spraw pod względem prawnym oraz sporo formalności, wiele osób słusznie decyduje się na pomoc profesjonalistów i zasięga pomocy prawnej, by nie popełnić błędów.

Jeśli chcesz mieć pewność skutecznego dochodzenia odszkodowania, powierz nam swoją sprawę. To nie tylko pomoc w dopełnieniu wszelkich koniecznych formalności, ale również profesjonalne spojrzenie na sprawę i zebranie wszystkich możliwych dowodów, w tym opinii biegłych sądowych. Nie narażaj się na popełnienie prostych błędów, które mogłyby spowodować odrzucenie Twoich roszczeń – zyskaj pewność, że związek pomiędzy powstałym uszczerbkiem na zdrowiu a winą lekarza lub placówki medycznej zostanie uduwodniony. Oferujemy również pomoc rodzinom osób, które straciły bliskich w wyniku popełnionego błędu w sztuce lekarskiej. Pamiętaj, takie działania pomogą nie tylko Tobie i Twoim bliskim, ale również pomogą uchronić innych pacjentów przed podobnymi, często tragicznymi w skutkach błędami lekarskimi i medycznymi.

Odszkodowanie za błędy medyczne – najczęściej zadawane pytania

Czy błąd lekarski ulega przedawnieniu?

Przedawnienie roszczeń zasadniczo w sprawach o błąd medyczny wygasa z upływem 3 lat od momentu w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Małoletni mogą dochodzić swoich praw do ukończenia przez nich 20 roku życia.

Jak mogę udowodnić błąd lekarski?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski musisz udowodnić, że doszło do spełnienia trzech przesłanek to jest winy, szkody oraz związek między winą i szkodą. Jest to trudne, dlatego najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii.

Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Jest to pytanie, które zdecydowanie najczęściej przewija się w tym temacie. Szpitale muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC, więc to ubezpieczyciel danej placówki w zdecydowanej większości przypadków jest odpowiedzialny za wypłatę świadczenia.

Jaka jest różnica między błędem lekarskim a niepowodzeniem w leczeniu?

Jest to pytanie, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. W każdej sytuacji bowiem, analizuje się wiele czynników, które pozwalają na określenie czy mamy do czynienia z błędem lekarskim czy z niepowodzeniem w leczeniu. W razie wątpliwości najlepszym wyjściem będzie kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią prawniczą, która zajmuje się błędami popełnianymi w sztuce lekarskiej. Specjaliści bowiem będą w stanie udzielić Ci odpowiedzi na to pytanie.

Lekarz postawił złą diagnozę czy mogę go pozwać?

Oczywiście, że tak. Możesz pozwać lekarza za złą diagnozę jeżeli w jej wyniku doszło do uszczerbku na zdrowiu bądź do narażenia Ciebie na utratę zdrowia lub życia.

Wszystkie informacje, które zostały zawarte w powyższym artykule, mają na celu pomóc Tobie i członkom Twojej rodziny w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne od lekarza bądź placówki medycznej, w której był on zatrudniony. Staraliśmy się w stu procentach wyczerpać temat, jeżeli jednak nadal masz pytania bądź wątpliwości, to koniecznie skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny lub błąd lekarski.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.