Odszkodowanie za błędy medyczne / lekarskie – najważniejsze informacje

Dowiesz się tutaj na czym polega błąd medyczny i jakie są jego rodzaje. Sprawdź komu należy się odszkodowanie za błędy medyczne, jak ubiegać się o nie oraz gdzie szukać pomocy przy odzyskiwaniu odszkodowania za błąd lekarski.

Odszkodowanie za błędy medyczneTrafiając w ręce lekarza, zawsze wierzymy, że zajmie się on nami fachowo, stawiając trafną diagnozę i podejmując odpowiednie leczenie, które pomoże na nasze dolegliwości. Słusznie – lekarz to w końcu zawód, który powinien zapewnić nam dobre samopoczucie i szybki powrót na nogi, do komfortowego i zdrowego życia. Niestety każdemu mogą zdarzyć się błędy i czasem po wizycie w szpitalu czy innej placówce medycznej nie kończą się tak, jak byśmy chcieli. Błąd lekarski jest spotykany częściej, niż mogłoby się wydawać. W takich wypadkach poszkodowanej osobie przysługuje odszkodowanie za popełnione błędy medyczne. NaA czym ono polega i w jaki sposób je uzyskać? Do kiedy można zgłosić błąd lekarski, by nie uległ przedawnieniu...? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule poniżej.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Co kryje się pod nazwą błąd medyczny / błąd lekarski?

Błąd medyczny, czy też błąd lekarski oznaczają działanie lub też zaniechanie lekarza lub innej osoby wchodzącej w skład personelu medycznego, które nie spełniają obowiązujących zasad wiedzy i praktyki medycznej. Pojęcia te nie mają klarownie sformułowanej definicji, jednak chodzi w takim przypadku o takie działania lub zaniechania, które przyczyniają się do pogorszenia stanu i samopoczucia pacjentów, naruszając ich zdrowie lub nawet życie. Takie działania są zawsze objęte dochodzeniem i mogą nawet spowodować utratę prawa do wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki.

Czy zatem błąd lekarski i błąd medyczny są tym samym...? Choć pojęcia te często bywają mylone, nie do końca. Błąd lekarski dotyczy działań wyłącznie lekarzy, np. niewłaściwa diagnoza lub błędnie dobrany sposób leczenia czy niewłaściwe leki. Drugi typ błędu, czyli błąd medyczny, może być popełniony również przez innych członków personelu medycznego, jak pielęgniarkę czy ratownika medycznego. W przypadku błędu medycznego mamy na myśli takie przypadki jak źle odczytane zapisy z urządzeń medycznych, złe dawkowanie leku lub pomylenie leku, niewłaściwe przeprowadzenie reanimacji itp.

Oprócz błędów lekarskich i błędów medycznych, możemy mieć także do czynienia z tzw. niepowodzeniem w leczeniu. Dzieje się tak, gdy pacjent nie jest usatysfakcjonowany leczeniem, jednak nie ma tu winy pracowników medycznych. Brak satysfakcji z leczenia w takim przypadku może mieć różne podłoża, np. zaawansowana choroba, agresywny jej przebieg lub też nieprzestrzeganie przez pacjenta wszystkich zaleceń lekarza. Takiego niepowodzenia w leczeniu nie powinno się stawiać na równi z błędem lekarskim lub medycznym.

Jeżeli jesteś po pobycie lub wizycie w placówce medycznej, np. szpitalu czy przychodni, i podejrzewasz, że w wyniku błędu lekarskiego lub medycznego Twój stan zdrowia uległ pogorszeniu, masz prawo dochodzić swoich praw jako pacjent. Zapraszamy do kontaktu – przeanalizujemy Twoją sprawę i jeśli tylko będziemy mogli, z chęcią pomożemy! Taka analiza jest bezpłatna.

Rodzaje błędów medycznych (lekarskich)

Błędy lekarskie oraz medyczne możemy podzielić na kilka typów. Należą do nich:

  • błędy diagnostyczne lekarza, czyli nieprawidłowa diagnoza, nieprawidłowa interpretacja wyników badań diagnostycznych lub brak zlecenia badań diagnostycznych
  • błędy terapeutyczne, czyli niewłaściwe, niewystarczające lub zbyt mocno ingerujące w organizm sposoby leczenia
  • błędy wykonawcze, gdy określono prawidłowy sposób leczenia, jednak w trakcie jego przeprowadzenia popełniono błędy
  • błędy organizacyjne podmiotu leczniczego w przypadku nieprawidłowej organizacji procesu leczenia przez placówkę, która przyczyniła się do pogorszenia stanu pacjenta

Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie za błąd lekarski / medyczny?

Błędy medyczne oraz lekarskie nie należą do prostych spraw. Przede wszystkim, ze względu na brak jednoznacznej definicji, dlatego też każdy z nich rozpatrywany jest indywidualnie. Aby określić rzeczywiste wystąpienie takiego błędu, który kwalifikowałby się do wypłaty odszkodowania pacjentowi, muszą zostać spełnione poniżej wymienione warunki:

  • błąd lekarski lub medyczny jako działanie lub zaniechanie działań personelu medycznego osoby musi być spowodowany niezgodnością z powszechnie znanymi zasadami medycyny
  • pacjent wskutek działania lub zaniechania działań doznał szkody w postaci uszczerbku uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia, bądź też rozstroju zdrowia
  • należy posiadać udokumentowane dowody związku pomiędzy zaistniałym uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub śmiercią pacjenta, a działaniami lub zaniechaniem działań przez personel medyczny odpowiedzialny za stan pacjenta
  • osobie odpowiedzialnej za stan pacjenta można przypisać i udowodnić winę umyślną lub nieumyślną, która wpłynęła na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta

Odszkodowanie za błąd lekarski

Na jakiej zasadzie i przez kogo wypłacane jest odszkodowanie za błąd lekarski lub błąd medyczny?

Roszczenie za błąd lekarski lub medyczny powinno być wnioskowane do instytucji w jakiej popełniony został błąd, najczęściej zatem do szpitala czy innej placówki medycznej, lub też do osoby należącej do personelu medycznego, która bezpośrednio przyczyniła się do powstałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.

Wypłata odszkodowania w takich przypadkach odbywa się zazwyczaj w całości lub części przez ubezpieczyciela danej placówki medycznej lub ubezpieczyciela lekarza. Wtedy to towarzystwo ubezpieczeniowe jest jednym z pozwanych w sprawie. Warto przygotować się na to, że placówki medyczne oraz ubezpieczyciele mają często do czynienia z takimi sprawami, dlatego też posiadają spore doświadczenie i możliwości uchylenia się od odpowiedzialności, co powoduje rzadkość wypłaty odszkodowania pacjentom.

W jaki sposób starać się o odszkodowanie za błąd lekarski?

Pierwszym krokiem, który umożliwia staranie się o odszkodowanie w wyniku popełnionego błędu medycznego lub lekarskiego jest zgłoszenie roszczeń. Takie zgłoszenie należy złożyć u podmiotu odpowiedzialnego za szkodę – placówki (np. szpitala) lub bezpośrednio u lekarza czy innej osoby z personelu medycznego. Na placówkach medycznych oraz lekarzach istnieje prawny wymóg odpowiedzi na takie zgłoszenie. Jeśli zostanie rozpatrzone pozytywnie, sprawa może zostać załatwiona polubownie. W przypadku odmowy, kolejnym krokiem podjętym przez pacjenta lub upoważnioną osobę jest wszczęcie postępowania sądowego. Jeśli zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, należy przygotować pozew w postaci pisma, w którym należy opisać sytuację, sprecyzować swoje oczekiwania i żądania, a także przytoczyć wszelkie posiadane dowody w sprawie w celu uzasadnienia roszczenia. Jak dokładnie się za to zabrać?

Powód (pacjent lub osoba upoważniona w jego imieniu) powinien opisać całą historię leczenia w danej placówce medycznej. Należy również przytoczyć zachowania, podjęte działania lub zaniechanie działań, które wpłynęły na uznanie sytuacji za błąd medyczny lub błąd lekarski, oraz opisać doznane szkody. Najczęściej jako dowody przytacza się historię leczenia, dokumentację medyczną, a także występuje się do biegłego sądowego o sporządzenie opinii. Po trafieniu sprawy do sądu, w wyniku postępowania procesowego sąd rozpoznaje sprawę, by rozstrzyc spór pomiędzy stronami (powodem a pozwanym – placówką, lekarzem oraz ubezpieczycielem). W postępowaniu sąd przesłuchuje strony, zapoznaje się z dowodami, oraz często przesłuchuje świadków. Następnie wydany zostaje wyrok.

Oczywiście jeśli któraś ze stron nie zgadza się z wydanym wyrokiem, może złożyć apelację do sądu drugiej instancji (sądu okręgowego albo sądu). Sąd drugiej instancji orzeka co do istoty sprawy lub przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Czasem możliwe jest również wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Warto wiedzieć, że postępowanie sądowe nie jest jedyną drogą rozwiązania sporu, w przypadku braku polubownego rozwiązania po zgłoszeniu sprawy do placówki medycznej lub lekarza. Coraz częściej pacjenci wybierają alternatywny sposów rozwiązania sprawy, np. na drodze mediacji. Może dojść do niej z własnej inicjatywy stron, lub też po skierowaniu na mediację przez sąd. Taka droga ma zdecydowanie mniej formalny charakter, a gdy dojdzie do zawarcia ugody, może ona także mieć moc sądową w przypadku jej zatwierdzenia. To również sposób na zyskanie odszkodowania w przypadku błędu medycznego lub lekarskiego.

Jaki jest czas na zgłoszenie błędu w sztuce lekarskiej?

Aby sprawa nie uległa przedawnieniu, pacjent lub osoba upoważniona w jego imieniu ma 3 lata na zgłoszenie błędu medycznego lub lekarskiego od chwili poznania jego skutków, czyli zauważenia pogorszenia stanu zdrowia, lub śmierci pacjenta. Zgodnie z prawem, powikłania będące skutkiem błędu medycznego lub lekarskiego mogą pojawić się znacznie później, nawet do 10 lat po zdarzeniu, dlatego w takim przypadku pacjent może zgłosić roszczenie za błąd w sztuce lekarskiej nawet później. Nigdy jednak nie po upłynięciu 3 lat od zauważenia uszczerbku. Pacjenci, którzy padli ofiarą błędu medycznego w dzieciństwie, mogą zaś dochodzić swoich praw w przypadku błędu w sztuce lekarskiej do 20. roku życia.

Należy pamiętać, że im szybsze zgłoszenie, tym lepiej, ponieważ im świeższe zdarzenie, tym bardziej pomocne w postępowaniu mogą być zeznania świadków. Takie sprawy roszczeń w przypadku błędów medycznych lub lekarskich mogą trwać nawet kilka lat.

Pomoc prawna w przypadku odszkodowań dotyczących błędu w sztuce lekarskiej

Aby staranie o odszkodowanie było skuteczne w przypadku błędów medycznych i lekarskich, konieczne jest zebranie dokumentującej sytuację dokumentacji medycznej. Warto również dołączyć opinie biegłych, zeznania świadków, oraz profesjonalnie wypełniony pozew sądowy.

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania takich spraw pod względem prawnym, oraz sporo formalności, wiele osób słusznie decyduje się na pomoc profesjonalistów i zasięga pomocy prawnej, by nie popełnić błędów.

Jeśli chcesz mieć pewność skutecznego dochodzenia swoich praw, powierz nam swoją sprawę. To nie tylko pomoc w dopełnieniu wszelkich koniecznych formalności, ale również profesjonalne spojrzenie na sprawę i zebranie wszystkich możliwych dowodów, w tym opinii biegłych sądowych. Nie narażaj się na popełnienie prostych błędów, które mogłyby spowodować odrzucenie Twoich roszczeń – zyskaj pewność, że związek pomiędzy powstałym uszczerbkiem na zdrowiu a winą lekarza lub placówki medycznej zostanie uduwodniony. Oferujemy również pomoc rodzinom osób, które straciły bliskich w wyniku popełnionego błędu w sztuce lekarskiej. Pamiętaj, takie działania pomogą nie tylko Tobie i Twoim bliskim, ale również pomogą uchronić innych pacjentów przed podobnymi, często tragicznymi w skutkach błędami lekarskimi i medycznymi.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.