Odszkodowanie za wypadek przy pracy - jakie możesz otrzymać?

Dowiedź się czym jest wypadek przy pracy i jak postępować, gdy zostałeś poszkodowany podczas wykonywania pracy. Sprawdź jakie masz prawa i w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w czasie pracy.

odszkodowanie za wypadek przy pracy Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny, co roku do organów państwowych wpływają zawiadomienia o około 6-7 tys. wypadków przy pracy rocznie. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy jest dość znaczna. Warto wiedzieć zatem, czym jest wypadek przy pracy i jakie są prawa osób poszkodowanych.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Czym jest wypadek przy pracy?

Definicja wypadku przy pracy uregulowana została w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z ustawą, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ustawodawca precyzuje, jakie przesłanki muszą zachodzić, aby można było mówić o wypadku przy pracy.

Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, musi ono mieć miejsce:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet jeśli wykonywał je bez jego polecenia
 • w czasie pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Zaistniałe zdarzenie stanowi wypadek przy pracy tylko wtedy, kiedy spełnia równocześnie wszystkie trzy wskazane wyżej przesłanki.

Za wypadek przy pracy uznać można zarówno lżejsze urazy, takie jak np. skręcenie kostki w wyniku poślizgnięcia się na biurowej posadzce, jak i poważniejsze obrażenia, skutkujące długotrwałym pobytem w szpitalu. Szczególnym rodzajem wypadku przy pracy jest wypadek śmiertelny. Za śmiertelny wypadek przy pracy uznać można taki wypadek, w wyniku którego śmierć pracownika nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego zdarzenia.

Wypadek przy pracy – i co dalej?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, powinien zgłosić ten fakt pracodawcy. Normy prawne nie wyznaczają jednak dokładnego terminu, w jakim powinien to zrobić. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. o ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, powinien on uczynić to niezwłocznie. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, określenie “niezwłocznie” rozumieć należy jako pierwszy moment, w którym dokonanie takiego zgłoszenia było możliwe. Pracownik powinien zatem poinformować pracodawcę o wypadku przy pracy tak szybko, jak będzie pozwalał mu na to stan zdrowia - przykładowo po opuszczeniu przez niego szpitala. Pamiętać jednak trzeba, że wszelkie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy przedawniają się po trzech latach od dnia jego wystąpienia.

Po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawca powołuje tzw. zespół powypadkowy, który ma za zadanie ustalić przyczyny i okoliczności wypadku. Zespół ten jest złożony z dwóch osób - pracownika bhp oraz społecznego inspektora pracy. Pracownik bhp nie musi być specjalistą w tym zakresie – wystarczy, że będzie on wyznaczony przez pracodawcę do zajmowania się takimi sprawami. Natomiast społeczny inspektor pracy to pracownik, który jest członkiem związku zawodowego i ma za zadanie kontrolować warunki pracy w danym zakładzie. Nie może on zajmować stanowiska kierownika zakładu pracy ani stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Takie ukształtowanie przepisów ma za zadanie zapewnić bezstronność postępowania prowadzonego przez zespół.

Uległeś wypadkowi przy pracy. Jakie masz prawa i jakie świadczenia Ci się należą?

Osoba, która została poszkodowana w związku z wypadkiem przy pracy, może ubiegać się o szereg świadczeń. Wśród nich wymienić należy:

 • zasiłek chorobowy (przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy)
 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, jeśli pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy)
 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, jeśli pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy)
 • jednorazowe odszkodowanie (przysługuje pracownikowi, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu);
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy (przysługuje pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy)
 • rentę szkoleniową (przysługuje pracownikowi, który z powodu wypadku przy pracy utracił zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie i orzeczono wobec niego konieczność przekwalifikowania zawodowego)
 • dodatek pielęgnacyjny (przysługuje osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego na zasadach i w wysokości określonej w przepisach emerytalnych)
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronny oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

odszkodowanie za wypadek przy pracy Pamiętać należy, że świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, jeśli miał on miejsce z winy pracownika. Świadczenia nie zostaną przyznane, kiedy pracownik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia lub zdrowia, a naruszenie to stanowiło jedyną przyczynę wypadku. Świadczenia nie otrzyma również osoba, która w znacznym stopniu przyczyniła się do wypadku przy pracy, pozostając w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Co w przypadku śmierci pracownika?

Jeśli w wyniku wypadku przy pracy pracownik zmarł, jego rodzinie przysługują pewne uprawnienia. Mogą się oni ubiegać o jednorazowe odszkodowanie, rentę rodzinną oraz dodatek do renty rodzinnej (jeśli na skutek wypadku rodzica dziecko stało się zupełną sierotą).

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS – jakie dokumenty złożyć i ile możesz zyskać?

Pracownik, który ubiega się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, powinien złożyć do ZUS wniosek o wypłatę odszkodowania, dokumentację medyczną, zaświadczenie o stanie zdrowia, wraz z informacją o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, protokół ustalenia przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku oraz prawomocny wyrok sądu pracy, stwierdzający fakt zaistnienia wypadku.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy zależna jest od wysokości wynikającego z wypadku uszczerbku na zdrowiu. Ustala ją ZUS w skali procentowej. Jego wysokość zmienia się co roku i zależna jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie wysokości 1133 zł.

Co z odpowiedzialnością cywilnoprawną pracodawcy i ubezpieczeniem NNW?

W szczególnych przypadkach pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy, mogą dodatkowo kierować roszczenia wobec pracodawcy na drodze postępowania cywilnego. Takie roszczenia możliwe są wówczas, kiedy do wypadku dojdzie z przyczyn zawinionych przez pracodawcę. Roszczenia te mają charakter pomocniczy w stosunku do świadczeń wskazanych w ustawie “wypadkowej”.

W przypadku posiadania przez pracownika ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od świadczeń otrzymanych w ramach ubezpieczeń społecznych, może on ubiegać się o otrzymanie określonej kwoty od ubezpieczyciela. Zakres ochrony, jaką obejmuje posiadana przez ubezpieczonego polisa, zawarty jest w tzw. OWU – czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. To głównie od tego dokumentu zależy, czy dana osoba otrzyma wsparcie finansowe od ubezpieczyciela i jaka będzie jego wysokość.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.