Odszkodowanie za wypadek w pracy - jakie możesz otrzymać?

Dowiedź się czym jest wypadek w pracy i jak postępować, gdy zostałeś poszkodowany podczas wykonywania pracy. Sprawdź jakie masz prawa i w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w czasie pracy. Co zrobić, jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie za wypadek w pracy?

odszkodowanie za wypadek przy pracy Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny, co roku do organów państwowych wpływają zawiadomienia o około 6-7 tys. wypadków przy pracy rocznie. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy jest dość znaczna. Warto wiedzieć zatem, czym jest wypadek warunkach pracy i jakie są prawa osób poszkodowanych.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za wypadek w pracy?

Czym jest wypadek w pracy?

Definicja wypadku w pracy uregulowana została w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z ustawą, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ustawodawca precyzuje, jakie przesłanki muszą zachodzić, aby można było mówić o wypadku przy pracy.

Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, musi ono mieć miejsce:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet jeśli wykonywał je bez jego polecenia
 • w czasie pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Zaistniałe zdarzenie stanowi wypadek w pracy tylko wtedy, kiedy spełnia równocześnie wszystkie trzy wskazane wyżej przesłanki.

Za wypadek przy pracy uznać można zarówno lżejsze urazy, takie jak np. skręcenie kostki w wyniku poślizgnięcia się na biurowej posadzce, jak i poważniejsze obrażenia, skutkujące długotrwałym pobytem w szpitalu. Szczególnym rodzajem wypadku przy pracy jest wypadek śmiertelny. Za śmiertelny wypadek w pracy uznać można taki wypadek, w wyniku którego śmierć pracownika nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia nieszczęśliwego zdarzenia.

Wypadek w pracy – i co dalej?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, powinien zgłosić ten fakt pracodawcy. Normy prawne nie wyznaczają jednak dokładnego terminu, w jakim powinien to zrobić. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. o ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, powinien on uczynić to niezwłocznie. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, określenie “niezwłocznie” rozumieć należy jako pierwszy moment, w którym dokonanie takiego zgłoszenia było możliwe. Pracownik powinien zatem poinformować pracodawcę o wypadku w pracy tak szybko, jak będzie pozwalał mu na to stan zdrowia - przykładowo po opuszczeniu przez niego szpitala. Pamiętać jednak trzeba, że wszelkie roszczenia z tytułu wypadku w pracy przedawniają się po trzech latach od dnia jego wystąpienia.

Po zgłoszeniu wypadku w pracy pracodawca powołuje tzw. zespół powypadkowy, który ma za zadanie ustalić przyczyny i okoliczności wypadku. Zespół ten jest złożony z dwóch osób - pracownika bhp oraz społecznego inspektora pracy. Pracownik bhp nie musi być specjalistą w tym zakresie – wystarczy, że będzie on wyznaczony przez pracodawcę do zajmowania się takimi sprawami. Natomiast społeczny inspektor pracy to pracownik, który jest członkiem związku zawodowego i ma za zadanie kontrolować warunki pracy w danym zakładzie. Nie może on zajmować stanowiska kierownika zakładu pracy ani stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Takie ukształtowanie przepisów ma za zadanie zapewnić bezstronność postępowania prowadzonego przez zespół.

Wypadek przy pracy zdalnej ( Home Office ) - czy on również podlega pod wypadek w pracy?

odszkodowanie za wypadek przy pracy zdalnej Odrębną kwestią, którą chcemy poruszyć w tym temacie jest praca zdalna. Jeszcze kilka lat temu zapewne nie zwrócilibyśmy na to uwagi, ale od czasu pandemii rosnąca popularność Home Office sprawiła, że musimy odnieść się do tej kwestii, gdyż coraz więcej osób zadaje pytania właśnie o wypadki i odszkodowania w sytuacji, kiedy do zdarzenia doszło w domu ( podczas wykonywania pracy zdalnej ).

Nie każde nieszczęśliwe zdarzenie jakie nastąpi podczas pracy w domu można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Obecna definicja mówi o tym, że muszą zaistnieć cztery warunki, które pozwolą na potraktowanie danego zdarzenia jako wypadek przy pracy.

Te warunki to:

 • wystąpienie przyczyny zewnętrznej ( czyli działanie czynnika zewnętrznego, a nie sytuacja do której doprowadził pracownik w wyniku swojego celowego postępowania ),
 • do wypadku doszło niespodziewanie i nagle ( czyli pracownik nie mógł uniknąć zdarzenia ),
 • wykonywana czynność miała bezpośredni związek z pracą ( czyli pracownik realizował w czasie wypadku obowiązkowi służbowe ),
 • doszło do kontuzji ( czyli naruszona została sprawność organizmu poszkodowanego ).

Czyli wypadek przy pracy w Home Office to np. sytuacja w której pracodawca wysłał pracownika po coś do sklepu a ten poślizgnął się i złamał nogę. Inne przykłady to porażenie prądem ( np. podczas podłączania ładowarki laptopa ), upadek podczas siadania przy biurku (w celu wykonania obowiązków służbowych) oraz oparzenia spowodowane awarią sprzętu elektrycznego ( pracownik w godzinach pracy robił sobie kawę, ale woda z dziurawego czajnika spadła mu na rękę ).

W czasie pracy zdalnej wykonujemy często jednak różne rzeczy, które nie są związane z naszymi obowiązkami służbowymi, za to już nie przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Przykładowo jeżeli w międzyczasie robimy pranie i podczas jego wyciągania z pralki wywrócimy się i złamiemy nogę, to wtedy nie ma mowy o wypadku przy pracy. Najważniejsze według nas jest to, żeby Państwo pamiętali, że w pracy zdalnej obowiązują nas takie same zasady jak w pracy w biurze. Czyli wypadek wymaga od nas zawiadomienia inspektora pracy, który ustali okoliczności zdarzenia.

Ponadto przysługują nam za wypadek przy pracy zdalnej dokładnie te same świadczenia jak za wypadek w zakładzie pracy to jest: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, renta szkoleniowa oraz pokrycie wydatków na leczenie i rehabilitacje.

Wspominamy o tym dlatego, że pracodawcy często unikają tego tematu i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że za wypadek podczas pracy zdalnej, mogą oni uzyskać odszkodowanie. Osoba pełniąca obowiązki zawodowe na Home Office ma dokładnie takie same prawa jak pracownik stacjonarny.

Uległeś wypadkowi w pracy. Jakie masz prawa i jakie świadczenia Ci się należą?

Osoba, która została poszkodowana w związku z wypadkiem przy pracy, może ubiegać się o szereg świadczeń. Wśród nich wymienić należy:

 • zasiłek chorobowy (przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy)
 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, jeśli pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy)
 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, jeśli pracownik nadal nie jest zdolny do pracy, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy)
 • jednorazowe odszkodowanie (przysługuje pracownikowi, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu);
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy (przysługuje pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy)
 • rentę szkoleniową (przysługuje pracownikowi, który z powodu wypadku przy pracy utracił zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie i orzeczono wobec niego konieczność przekwalifikowania zawodowego)
 • dodatek pielęgnacyjny (przysługuje osobie uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego na zasadach i w wysokości określonej w przepisach emerytalnych)
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronny oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Pamiętać należy, że świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, jeśli miał on miejsce z winy pracownika. Świadczenia nie zostaną przyznane, kiedy pracownik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia lub zdrowia, a naruszenie to stanowiło jedyną przyczynę wypadku. Świadczenia nie otrzyma również osoba, która w znacznym stopniu przyczyniła się do wypadku przy pracy, pozostając w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Co w przypadku śmierci pracownika?

Jeśli w wyniku wypadku przy pracy pracownik zmarł, jego rodzinie przysługują pewne uprawnienia. Mogą się oni ubiegać o jednorazowe odszkodowanie, rentę rodzinną oraz dodatek do renty rodzinnej (jeśli na skutek wypadku rodzica dziecko stało się zupełną sierotą).

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS – jakie dokumenty złożyć i ile możesz zyskać?

odszkodowanie za wypadek przy pracy Pracownik, który ubiega się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, powinien złożyć do ZUS wniosek o wypłatę odszkodowania, dokumentację medyczną, zaświadczenie o stanie zdrowia, wraz z informacją o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, protokół ustalenia przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku oraz prawomocny wyrok sądu pracy, stwierdzający fakt zaistnienia wypadku.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy zależna jest od wysokości wynikającego z wypadku uszczerbku na zdrowiu. Ustala ją ZUS w skali procentowej. Jego wysokość zmienia się co roku i zależna jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie wysokości 1133 zł.

Co z odpowiedzialnością cywilnoprawną pracodawcy i ubezpieczeniem NNW?

W szczególnych przypadkach pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy, mogą dodatkowo kierować roszczenia wobec pracodawcy na drodze postępowania cywilnego. Takie roszczenia możliwe są wówczas, kiedy do wypadku dojdzie z przyczyn zawinionych przez pracodawcę. Roszczenia te mają charakter pomocniczy w stosunku do świadczeń wskazanych w ustawie “wypadkowej”.

W przypadku posiadania przez pracownika ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od świadczeń otrzymanych w ramach ubezpieczeń społecznych, może on ubiegać się o otrzymanie określonej kwoty od ubezpieczyciela. Zakres ochrony, jaką obejmuje posiadana przez ubezpieczonego polisa, zawarty jest w tzw. OWU – czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. To głównie od tego dokumentu zależy, czy dana osoba otrzyma wsparcie finansowe od ubezpieczyciela i jaka będzie jego wysokość.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – najczęściej zadawane pytania

Ostatnim elementem, na który pragniemy zwrócić uwagę w tym wpisie jest udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące odszkodowań za wypadek przy pracy.

Jak należy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Przede wszystkim sytuacje należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu. Następnie należy zgłosić odpowiednie wnioski do ZUS bądź do płatnika składek. Podczas badania należy opowiedzieć lekarzowi jak doszło do zdarzenia oraz jakie były jego skutki. Lekarz poda diagnozę i wystawi niezbędne dokumenty. Wypełniony wniosek należy przekazać płatnikowi składek. ZUS do wypłaty odszkodowania potrzebuje takich dokumentów jak: wniosek określający rodzaj świadczenia, dane ubezpieczonego, dane identyfikacyjne płatnika składek, protokół powypadkowy oraz karta wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia, kartę informacyjną dotyczącą przebiegu pierwszej pomocy, informacje o przebytym przez poszkodowanego szkoleniu BHP oraz oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Niestety, ale nie zawsze będziemy w stanie uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy. Odszkodowanie nie należy się pracownikowi w momencie, kiedy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów BHP spowodowane przez pracownika zarówno nieumyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przykładem takiej sytuacji może być wykonywanie swoich obowiązków np. pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Od 1 kwietnia 2023 roku w życie weszły nowe przepisy w tym zakresie, które zwiększyły kwoty wypłacane za odszkodowanie za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje obecnie 1269 zł (podczas gdy w 2022 roku było to 1133 zł). Innymi słowy, jeżeli lekarz ustali przykładowo 8% uszczerbku na zdrowiu to otrzyma ona odszkodowanie w wysokości 10152 zł. Ponadto o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.

Jak należy udowodnić wypadek przy pracy?

Jest to pytanie bardzo trudne gdyż zasadniczo przepisy nie precyzują tego w jaki sposób poszkodowany powinien udokumentować daną sprawę. Przyjmuje się jednak, że powinien on przedstawić zespołowi powypadkowemu zaświadczenie od lekarza, który udzielał mu pomocy medycznej. Niezależnie od tego jaki jest to dokument, to należy pamiętać, że najważniejsze jest to, żeby jednoznacznie wynikało z jego treści, jakie były następstwa danego urazu. Ma to istotne znaczenie w postępowaniu dowodowym.

Ile czasu ma ZUS na wypłacenie odszkodowania za wypadek przy pracy?

Zasadniczo odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji. Należy jednak pamiętać o tym, że postępowanie powypadkowe musi przebiegać w sposób przepisowy, a sama dokumentacja powypadkowa powinna być sporządzona w sposób rzetelny. Od tego bowiem zależy czy poszkodowany otrzyma odszkodowanie.

Czy każdy wypadek przy pracy należy zgłaszać?

Oczywiście, że tak. Gdy tylko dojdzie do wypadku przy pracy, to należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Nawet jeżeli wypadek pozornie wydaje się być mało poważny. Nigdy bowiem nie wiadomo jakie mogą być następstwa danego zdarzenia.

Co dokładnie należy się za wypadek przy pracy?

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy poszkodowany ma prawo do wynagrodzenia za okres 33 dni niezdolności do pracy. Ponadto z tytułu dalszej nieobecności przysługuje mu zasiłek chorobowy, a także inne świadczenia w zależności od poniesionych obrażeń.

Czy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania za wypadek przy pracy?

Zgodnie z przepisami poszkodowany w następstwie wypadku przy pracy, może zgłosić się do pracodawcy w celu uzyskania jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy oraz do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz renty. Warto pamiętać, że takie same roszczenia przysługują również rodzinie poszkodowanego ( na przykład kiedy w wyniku wypadku doszło do zgonu pracownika ).

Kto ustala wysokość uszczerbku na zdrowiu?

Za ustalenie uszczerbku na zdrowiu odpowiada lekarz orzecznik, który ustala w procentach stopień stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Diagnoza ta zwana jest dalej „oceną procentową”, która określana jest w załączniku do rozporządzenia i to od niej w dużej mierze zależy wysokość uzyskanego świadczenia.

Czy ZUS może nie uznać wypadku przy pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych według obowiązujących przepisów nie może nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy (uprawnienie to ma pracodawca). W uzasadnionych przypadkach ZUS może jednak odmówić wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy zdarzenie to wyłączna wina pracownika.

Kto wypłaca jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Osoby, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się niezdolne do pracy lub są wyłączone na długi czas z życia zawodowego, mogą wystąpić do ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie.

Co mi grozi za niezgłoszenie wypadku przy pracy?

Kara jest surowa, ale nie tyle ma uderzać ona w pracowników co w pracodawców, którzy chcieliby zataić takie wypadki. Według obowiązujących przepisów, kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza wymaganej dokumentacji, ten podlega grzywnie w wysokości 180 stawek dziennych bądź karze pozbawienia wolności.

A co z wypadkiem przy pracy zdalnej – czy za wypadek przy pracy zdalnej przysługuje odszkodowanie od pracodawcy?

Rosnąca popularność pracy zdalnej doprowadziła do tego, że coraz częściej ludzie zadają pytanie o to czy za wypadek przy pracy zdalnej przysługuje im odszkodowanie od pracodawcy. Dlatego też odpowiemy na to pytanie. Kiedy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe zdalnie i dojdzie do wypadku, to pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który na normalnych zasadach przeprowadzi postępowanie i sporządzi odpowiedni protokół ze zdarzenia. Innymi słowy zgodnie z zapisami prawnymi nie ma znaczenia czy do wypadku doszło w siedzibie pracodawcy czy w domu pracownika. Tak długo jak pracownik w momencie wypadku wykonywał swoje obowiązki służbowe, to przysługuje mu odszkodowanie za wypadek przy pracy. Oczywiście jeżeli do wypadku dojdzie z wyłącznej winy pracownika ( np. jeżeli był pod wpływem alkoholu ), to wtedy o odszkodowaniu nie może być mowy.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.