Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy po wypadku samochodowym

Jak zgłosić szkodę zdrowotną ubezpieczycielowi? Ile mozna otrzymać odszkodowania za wypadek samochodowy, ile trwa jego wypłata oraz jak dostać odszkodowanie, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku? Dowiedź się także co w przypadku, gdy odszkodowanie zdrowotne zostało zaniżone?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy Każdego dnia w Polsce ma miejsce kilkadziesiąt wypadków samochodowych. Uczestniczą w nich setki osób, z czego część zostaje rannych, a część ginie. To właśnie różni wypadek od kolizji – to pierwsze to zdarzenie, w którym ktoś zostaje ranny bądź ponosi śmierć. Poszkodowany powinien wiedzieć, że jako rekompensatę za poniesione obrażenia ma prawo uzyskać świadczenie. Komu należy się odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy po wypadku samochodowym, ale też co musi zrobić, by je uzyskać?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem zdrowotnym?

Czym jest odszkodowanie zdrowotne powypadkowe?

Odszkodowanie zdrowotne powypadkowe z OC sprawcy jest to świadczenie, które może zostać wypłacone osobom poszkodowanym w wyniku wypadku samochodowego. Dotyczy to sytuacji, w których poszkodowany nie jest sprawcą wypadku, a doznał w jego wyniku szkód. Odszkodowanie takie wypłacane jest, aby wyrównać szkody oraz potencjalne korzyści, które zostały utracone w wyniku zdarzenia.

Co zatem pokrywać będzie świadczenie powypadkowe? Ubiegać się można o zwroty kosztów leczenia poszkodowanego, ale również o wypłacenie wyrównania strat w wynagrodzeniu, jeśli mieliśmy do czynienia z czasową lub stałą utratą zdolności wykonywania zawodu.

Kiedy i komu należy się odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy po wypadku samochodowym?

Każda osoba ranna w wypadku drogowym spowodowanym przez innego kierowcę może liczyć na odszkodowanie. Zadośćuczynienie może obejmować zarówno rozstrój zdrowia, cierpienie, jak i ból, które pojawiły się wskutek zdarzenia. Co ważne, do zakresu tego należy również dodać urazy psychiczne.

Odszkodowanie zdrowotne z polisy OC sprawcy po wypadku samochodowym obejmuje zarówno zwrot kosztów leczenia, jak i dochodów utraconych ze względu na niemożność wykonywania pracy, ze względu na doznane obrażenia. Świadczenie obejmuje również zwrot kosztów dojazdów czy też zniszczonego mienia.

Poszkodowani, którzy w wyniku wypadku doznali poważnych uszkodzeń czy chorób, które uniemożliwiają im wykonywanie pracy zawodowej, mogą wnioskować o przyznanie renty.

Podsumowując odszkodowanie powypadkowe przysługuje ofiarom wypadków, które:

 • zostały poszkodowane w ruchu drogowym uczestnicząc w nim w charakterze osoby pieszej
 • zostały poszkodowane w ruchu drogowym uczestnicząc w nim w charakterze kierowcy bądź pasażera samochodu bądź jakiegokolwiek innego pojazdu, który kodeks dopuszcza do ruchu drogowego na polskich drogach
 • nie odpowiadają za spowodanie zdarzenia drogowego lub przyczyniły się do powstania wypadku samochodowego, jednak nie ponoszą one wyłącznej winy za zdarzenie

Co dokładnie obejmuje odszkodowanie powypadkowe?

Zapewne wielu osób zastanawia się co dokładnie znajdziemy w odszkodowaniu powypadkowym i za co przysługuje nam takie świadczenie. Zasadniczo powinno ono pokrywać wszystkie poniesione straty oraz wyrównać utracone na skutek wypadku korzyści. Odszkodowania powypadkowe obejmują więc między innymi:

 • Koszty leczenia i opieki nad osobą, która została poszkodowana w wypadku
 • Wydatki poniesione na leki, sprzęt medyczny oraz ortopedyczny
 • Koszty leczenia w placówce prywatnej bądź zagranicznej
 • Koszty pobytu w sanatorium (jeżeli jest to konieczne)
 • Wynagrodzenie, które zostało utracone przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku
 • Wydatki, które osoba poszkodowana musi ponieść w celu przekwalifikowania się
 • Jednorazowe świadczenia, które osoba poszkodowana musi ponieść w celu założenia własnej działalności gospodarczej
 • Koszty dojazdu osób odwiedzających poszkodowanego
 • Koszty poniesione na przewiezienie osoby poszkodowanej do i z placówki medycznej w trakcie leczenia oraz potencjalnej rehabilitacji
 • Zadośćuczynienie za krzywdy oraz cierpienie
 • Koszty poniesione na leczenie psychiatryczne i psychologiczne ( jeżeli np. poszkodowany cierpi w wyniku traumy powypadkowej )
 • Renty z tytułu zwiększonych potrzeb takie jak renty wyrównawcze, renty z powodu zmniejszonych szans na sukces w przyszłości

Podajemy Państwu te informacje, ponieważ mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że jako poszkodowanym przysługuje nam odszkodowanie nie tylko np. za obrażenia ciała, ale również zadośćuczynienia chociażby za leczenie psychiatryczne czy zwrot wydatków, które jako rodzina poszkodowanego muszą Państwo ponieść, żeby wozić chorego do i z placówki medycznej. Warto mieć ten aspekt na uwadze, jeżeli zależy Państwu na uzyskaniu jak największego odszkodowania powypadkowego.

Odszkodowanie powypadkowe – przez kogo zostanie wypłacone?

Często mamy do czynienia z mylnym założeniem, że za szkody spowodowane wypadkiem płaci sprawca z własnej kieszeni. Dlatego też czasem poszkodowani, pragnąc nie stwarzać innym problemu, chcą wycofać się ze złożonych zeznań, by nie obciążyć sprawcy. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy sprawca próbuje bezpośrednio po wypadku wzbudzić litość, lub też odwrotnie – zastraszyć poszkodowanego.

Nie jest jednak prawdą to, że sprawca płaci za odszkodowanie z własnej kieszeni! Odszkodowanie zdrowotne po wypadku będzie wypłacone przez zakład ubezpieczający sprawcę, czyli ubezpieczyciel, u którego opłaca on składkę OC. Sam sprawca ponosi zaś odpowiedzialność karną i moralną za poniewione szkody. Jeśli sprawca nie zostanie ustalony w wyniku dochodzenia, ubezpieczenie zostanie zaś wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak zgłosić szkodę zdrowotną ubezpieczycielowi?

Poszkodowany, który chce wnioskować o przyznanie odszkodowania, powinien tuż po wypadku ustalić dane personalne sprawy. Istotne jest imię i nazwisko wraz z numerem PESEL, numer polisy od odpowiedzialności cywilnej, marka i model pojazdu oraz numer rejestracyjny. W przypadku poważnych zdarzeń dane te zbiera policja, która spisuje również notatkę ze zdarzenia. Warto ją wezwać również w sytuacji, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, bądź też nie chce przekazać wspomnianych informacji.

Posiadając dane sprawcy wypadku, można zgłosić szkodę osobową ubezpieczycielowi. Dokładnie tak samo, jak w przypadku szkody komunikacyjnej, wniosek o wypłatę świadczenia, należy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Jest to kluczowe, gdyż wszelkie szkody – majątkowe i osobiste likwidujesz z OC sprawcy.

Należy pamiętać, że w ramach polisy autocasco (AC) nie możesz naprawić szkód związanych z obrażeniami ciała czy też pokryciem leczenia po wypadku. W sytuacji, gdy nie wiesz, w jakim towarzystwie sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie, możesz to bez problemu sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W odpowiednim miejscu wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, by zyskać dostęp do danych.

Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zastanowić się nad wysokością żądanej kwoty. Pomocne w oszacowaniu wielkości straty będą wszystkie dowody, które wykażą jej skalę. W tym celu warto zbierać wszelkie faktury i rachunki za zakup leków, paragony czy też bilety oraz potwierdzenia wizyt i lekarzy, czy w szpitalach. Wszystkie materiały potwierdzające skalę obrażeń i poniesionych strat odgrywają ważną rolę podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia. To na ich podstawie jest ustalana zasadność wniosku, ale też ostateczna kwota wypłaconego świadczenia.

Co będzie potrzebne do uzyskania odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym?

Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego. Do wniosku należy dołączyć dokumentację, która uzasadni roszczenia i pozwoli ubezpieczycielowi wycenić doznane szkody.

Aby uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie, a także skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Poproś o imienną fakturę podczas badań lekarskich oraz konsultacji, gdy dojeżdżasz taksówką z lub do placówek medycznych, a także podczas zakupu leków, opatrunków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego. Faktury imienne powinny być również wystawione za pobyt w sanatorium, rehabilitację oraz inne środki, które musisz opłacić w celu rekonwalescencji.
 • Podczas wizyt u lekarza szczegółowo opisuj wszystkie dolegliwości oraz sprawdzaj, czy zostały one zapisane przez lekarza podczas wywiadu.
 • Stosuj się do wszystkich zaleceń lekarzy i specjalistów.
 • Jeśli zalecono, poddaj się hospitalizacji i nie wypisuj się z placówki na własne życzenie.
 • Zachowaj pełną dokumentację finansową, wyników badań oraz opinii lekarskich i specjalistycznych, a także zwolnień lekarskich (potrzebnych do udowodnienia okresów niepobierania wynagrodzenia z tytułu niemożności wykonywania pracy).
 • Poproś o kopię protokołu i notatki policyjnej z miejsca zdarzenia oraz zachowaj te dokumenty.
 • Jeśli zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania w odpowiedniej kwocie - skorzystaj z pomocy przy odzyskiwaniu odszkodowania.

Jak szacowana jest wysokość odszkodowania po wypadku?

Wysokość odszkodowania jest ustalana m.in. na podstawie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku. Ponadto, pomocne są wewnętrzne tabele pozwalające ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Teoretycznie uzyskane świadczenie nie powinno być symboliczną kwotą, ale powinno stanowić zastrzyk finansowy dla poszkodowanego, tak by mógł on odczuć wyrównanie strat wynikające z pogorszenia sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Niestety, nie ma przepisów, które jasno precyzują wysokość przyznanych środków. Zdecydowanie wpływ na ostateczną wartość ma rodzaj doznanych obrażeń, czas trwania leczenia i rehabilitacji, ale też wpływ na życie poszkodowanego – czy zaburzył on normalny tryb funkcjonowania, czy uniemożliwił wykonywanie pracy zawodowej itp.

Ile trwa wypłata odszkodowania za wypadek samochodowy z OC sprawcy?

Standardowo środki są wypłacane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wypadku. W bardziej skomplikowanych sprawach okres ten może zostać wydłużony do 90 dni. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda, gdy poszkodowany nie zgadza się z proponowaną kwotą – wówczas może on czekać znacznie dłużej na dostęp do środków.

W takim przypadku należy w pierwszej kolejności podjąć próbę negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomocne będą odpowiednie dowody, które potwierdzą poniesienie większych strat. W przypadku trudności z uzyskaniu żądanej kwoty istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. W postępowaniu cywilnym sąd może przyznać kwotę wyższą, niż pierwotnie zaproponowało to towarzystwo ubezpieczeniowe, jednak sprawa najczęściej trwa kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

W wielu przypadkach środki z odszkodowania z OC sprawcy są potrzebne natychmiast, chociażby w celu podjęcia leczenia. W takiej sytuacji jeszcze w trakcie wyjaśniania okoliczności wypadku możesz ubiegać się o pieniądze z OC sprawy, które będą wypłacone w formie zaliczki. Mogą one być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów leczenia, ale też spłatę poniesionych już wydatków. Są one nieocenione w przypadku konieczności prywatnego leczenia urazów oraz zrezygnowania z obowiązków służbowych.

Jeśli wskutek wypadku Twoje życie znacząco uległo zmianie, możesz także ubiegać się o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Do sytuacji tych można zaliczyć całkowitą lub częściową utratę zdolności do wykonywania pracy zawodowej bądź też zwiększenie potrzeb wynikających z kosztownego specjalistycznego leczenia. Aby jednak uzyskać środki z tego tytułu, należy wykazać, że uszkodzenia ciała mają charakter trwały.

Kiedy odszkodowanie za wypadek drogowy może zostać zmniejszone?

W zależności od sytuacji przyznane odszkodowanie po wypadku samochodowym może zostać zmniejszone. Najczęściej zalicza się do tego:

 • przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody,
 • stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody, zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce najczęściej ma miejsce pierwszy przypadek. Za przyczynienie do wypadku należy uznać zachowanie, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą i jest niezgodne z prawem, lub przyjętymi regułami lub zwyczajami. Jako przykład można wskazać poruszanie się bez odblasków, jazda z pijanym kierowcą czy też niezapięcie pasów.

Określając wysokość odszkodowania po wypadku, należy pamiętać, że powinno ono rekompensować to, co poszkodowany utracił w wyniku wypadku np. uszkodzenie pojazdu czy też telefonu, ale też utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.

Jak dostać odszkodowanie, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Nie musisz się obawiać o uzyskanie odszkodowania zdrowotnego, nawet w sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku czy też nie ma wykupionej polisy OC .

W takim przypadku szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można tego dokonać za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zajmuje się sprzedażą polisy OC. Może to być firma, w której Ty masz wykupione ubezpieczenie bądź każda, dowolnie inna.

Pamiętaj:
Bez względu na sytuację, pamiętać, że to Ty jesteś ofiarą wypadku i to Tobie należy się pomoc w powrocie do zdrowia, usunięciu szkód powstałych w trakcie zdarzenia i odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym. Nie istnieje żaden powód, który potwierdzałby, że to Ty jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia i innych z własnych środków. Masz prawo domagać się pomocy, ale też zadośćuczynienia za utracone korzyści, których nie mogłeś osiągnąć przez wypadek, w którym brałeś udział.

Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy po wypadku samochodowym – najczęściej zadawane pytania

Czy osoby najbliższe mogą żądać odszkodowania z OC sprawcy po wypadku samochodowym, nawet jeżeli osoba poszkodowana zmarła?

Oczywiście że tak. Poza odszkodowaniem za śmierć zmarłego, rodzina może walczyć między innymi zadośćuczynienie za poniesione szkody psychiczne. Ponadto ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia jest również zobligowany do zwrotu kosztów pochówku. Ciekawostką jest również fakt, że jeżeli zmarły był osobą płacącą alimenty, to można również złożyć wniosek o wypłatę renty alimentacyjnej.

Ile czasu trwa wypłata z odszkodowania z OC sprawcy?

Zasadniczo ubezpieczyciel ma wypłatę odszkodowania w terminie 30 dni co określa art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Warto jednak zauważyć, że występują pewne wyjątki od tej reguły.

Czym tak właściwie jest zasada pełnego odszkodowania powypadkowego?

To proste w tej zasadzie chodzi o to, że odszkodowanie powypadkowe z natury powinno uwzględniać zarówno stratę rzeczywistą jak i wszystkie inne utracone z powodu zdarzenia korzyści – czyli brak możliwości wykonywania zawodu itp.

Czy można złożyć wniosek o zadośćuczynienie, nawet jeżeli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Jak najbardziej. W takiej sytuacji kwota jest pokrywana przez UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jako poszkodowani nie są Państwo bowiem winni tego, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Nadal przysługuje Państwu wypłata należnego świadczenia pieniężnego.

Czy można złożyć wniosek o zadośćuczynienie, jeżeli sprawca nie ma ważnej polisy OC?

Oczywiście, że tak podobnie jak w sytuacji kiedy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, tak i w tej sytuacji, kwota odszkodowania pokrywana jest przez UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.