Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym

Jak zgłosić szkodę zdrowotną ubezpieczycielowi? Ile mozna otrzymać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu? Jak dostać odszkodowanie, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy Każdego dnia w Polsce ma miejsce kilkadziesiąt wypadków samochodowych. Uczestniczą w nich setki osób, z czego część zostaje rannych, a część ginie. To właśnie różni wypadek od kolizji – to pierwsze to zdarzenie, w którym ktoś zostaje ranny bądź ponosi śmierć. Poszkodowany powinien wiedzieć, że jako rekompensatę za poniesione obrażenia ma prawo uzyskać świadczenie. Komu należy się odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym, ale też co musi zrobić, by je uzyskać?

Kiedy i komu należy się odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym?

Każda osoba ranna w wypadku drogowym spowodowanym przez innego kierowcę może liczyć na odszkodowanie. Zadośćuczynienie może obejmować zarówno rozstrój zdrowia, cierpienie, jak i ból, które pojawiły się wskutek zdarzenia. Co ważne, do zakresu tego należy również dodać urazy psychiczne.

Odszkodowanie zdrowotne po wypadku samochodowym obejmuje zarówno zwrot kosztów leczenia, jak i dochodów utraconych ze względu na niemożność wykonywania pracy, ze względu na doznane obrażenia. Świadczenie obejmuje również zwrot kosztów dojazdów czy też zniszczonego mienia.

Poszkodowani, którzy w wyniku wypadku doznali poważnych uszkodzeń czy chorób, które uniemożliwiają im wykonywanie pracy zawodowej, mogą wnioskować o przyznanie renty.

Jak zgłosić szkodę zdrowotną ubezpieczycielowi?

Poszkodowany, który chce wnioskować o przyznanie odszkodowania, powinien tuż po wypadku ustalić dane personalne sprawy. Istotne jest imię i nazwisko wraz z numerem PESEL, numer polisy od odpowiedzialności cywilnej, marka i model pojazdu oraz numer rejestracyjny. W przypadku poważnych zdarzeń dane te zbiera policja, która spisuje również notatkę ze zdarzenia. Warto ją wezwać również w sytuacji, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, bądź też nie chce przekazać wspomnianych informacji.

Posiadając dane sprawcy wypadku, można zgłosić szkodę osobową ubezpieczycielowi. Dokładnie tak samo, jak w przypadku szkody komunikacyjnej, wniosek o wypłatę świadczenia, należy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Jest to kluczowe, gdyż wszelkie szkody – majątkowe i osobiste likwidujesz z OC sprawcy.

Należy pamiętać, że w ramach polisy autocasco (AC) nie możesz naprawić szkód związanych z obrażeniami ciała czy też pokryciem leczenia po wypadku. W sytuacji, gdy nie wiesz, w jakim towarzystwie sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie, możesz to bez problemu sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W odpowiednim miejscu wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, by zyskać dostęp do danych.

Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zastanowić się nad wysokością żądanej kwoty. Pomocne w oszacowaniu wielkości straty będą wszystkie dowody, które wykażą jej skalę. W tym celu warto zbierać wszelkie faktury i rachunki za zakup leków, paragony czy też bilety oraz potwierdzenia wizyt i lekarzy, czy w szpitalach. Wszystkie materiały potwierdzające skalę obrażeń i poniesionych strat odgrywają ważną rolę podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia. To na ich podstawie jest ustalana zasadność wniosku, ale też ostateczna kwota wypłaconego świadczenia.

Jak szacowana jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania jest ustalana m.in. na podstawie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku. Ponadto, pomocne są wewnętrzne tabele pozwalające ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Teoretycznie uzyskane świadczenie nie powinno być symboliczną kwotą, ale powinno stanowić zastrzyk finansowy dla poszkodowanego, tak by mógł on odczuć wyrównanie strat wynikające z pogorszenia sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Niestety, nie ma przepisów, które jasno precyzują wysokość przyznanych środków. Zdecydowanie wpływ na ostateczną wartość ma rodzaj doznanych obrażeń, czas trwania leczenia i rehabilitacji, ale też wpływ na życie poszkodowanego – czy zaburzył on normalny tryb funkcjonowania, czy uniemożliwił wykonywanie pracy zawodowej itp.

Ile trwa wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Standardowo środki są wypłacane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wypadku. W bardziej skomplikowanych sprawach okres ten może zostać wydłużony do 90 dni. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda, gdy poszkodowany nie zgadza się z proponowaną kwotą – wówczas może on czekać znacznie dłużej na dostęp do środków.

W takim przypadku należy w pierwszej kolejności podjąć próbę negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomocne będą odpowiednie dowody, które potwierdzą poniesienie większych strat. W przypadku trudności z uzyskaniu żądanej kwoty istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. W postępowaniu cywilnym sąd może przyznać kwotę wyższą, niż pierwotnie zaproponowało to towarzystwo ubezpieczeniowe, jednak sprawa najczęściej trwa kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

W wielu przypadkach środki z odszkodowania z OC sprawcy są potrzebne natychmiast, chociażby w celu podjęcia leczenia. W takiej sytuacji jeszcze w trakcie wyjaśniania okoliczności wypadku możesz ubiegać się o pieniądze z OC sprawy, które będą wypłacone w formie zaliczki. Mogą one być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów leczenia, ale też spłatę poniesionych już wydatków. Są one nieocenione w przypadku konieczności prywatnego leczenia urazów oraz zrezygnowania z obowiązków służbowych.

Jeśli wskutek wypadku Twoje życie znacząco uległo zmianie, możesz także ubiegać się o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Do sytuacji tych można zaliczyć całkowitą lub częściową utratę zdolności do wykonywania pracy zawodowej bądź też zwiększenie potrzeb wynikających z kosztownego specjalistycznego leczenia. Aby jednak uzyskać środki z tego tytułu, należy wykazać, że uszkodzenia ciała mają charakter trwały.

Kiedy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może zostać zmniejszone?

W zależności od sytuacji przyznane odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może zostać zmniejszone. Najczęściej zalicza się do tego:

  • przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody,
  • stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody, zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W praktyce najczęściej ma miejsce pierwszy przypadek. Za przyczynienie do wypadku należy uznać zachowanie, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą i jest niezgodne z prawem, lub przyjętymi regułami lub zwyczajami. Jako przykład można wskazać poruszanie się bez odblasków, jazda z pijanym kierowcą czy też niezapięcie pasów.

Określając wysokość odszkodowania, należy pamiętać, że powinno ono rekompensować to, co poszkodowany utracił w wyniku wypadku np. uszkodzenie pojazdu czy też telefonu, ale też utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.

Jak dostać odszkodowanie, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Nie musisz się obawiać o uzyskanie odszkodowania, nawet w sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku czy też nie ma wykupionej polisy OC .

W takim przypadku szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można tego dokonać za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zajmuje się sprzedażą polisy OC. Może to być firma, w której Ty masz wykupione ubezpieczenie bądź każda, dowolnie inna.

Pamiętaj:
Bez względu na sytuację, pamiętać, że to Ty jesteś ofiarą wypadku i to Tobie należy się pomoc w powrocie do zdrowia i usunięciu szkód powstałych w trakcie zdarzenia. Nie istnieje żaden powód, który potwierdzałby, że to Ty jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia i innych z własnych środków. Masz prawo domagać się pomocy, ale też zadośćuczynienia za utracone korzyści, których nie mogłeś osiągnąć przez wypadek, w którym brałeś udział.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.