Renta rehabilitacyjna - kto może z niej skorzystać i ile wynosi?

Renta rehabilitacyjna, zwana również świadczeniem rehabilitacyjnym to należność przysługująca osobom, które nie mogą wykonywać pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia. Tutaj dowiesz się komu ono przysługuje, jakie są terminy jego wypłaty oraz jaka jest kwota świadczenia rehabilitacyjnego.

świadczenie rehabilitacyjne - renta rehabilitacyjna Ze świadczenia rehabilitacyjnego mogą skorzystać tylko pracownicy „dobrze rokujący”. Do grupy tej zalicza się chorych, których leczenie przynosi dobre rezultaty i jest szansa na ich pełne wyzdrowienie oraz powrót do pracy. Jakie są terminy wypłaty tego świadczenia, ile ono wynosi oraz komu i na jak długo przysługuje renta rehabilitacyjna dowiesz się w poniższym wpisie.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Renta rehabilitacyjna - kto może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego?

Osobie, która jest niezdolna do pracy, najpierw przysługuje wynagrodzenie chorobowe. W przypadku, gdy zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 33 dni, wtedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie z ZUS pracownik niezdolny do pracy może pobierać przez 182 dni. Wyjątek od tej zasady przysługuje chorym na gruźlicę oraz w sytuacji, gdy niezdolność do pracy wystąpi w czasie ciąży. W takich wyjątkowych przypadkach zasiłek chorobowy jest przyznawany na okres do 270 dni. Po tym czasie osoba, która wciąż jest niezdolna do pracy, ma możliwość przyznania świadczenia rehabilitacyjnego (maksymalny okres pobierania świadczenia 12 miesięcy). Jednak przysługuje ono tylko wtedy, gdy proces leczenia lub rehabilitacji dobrze rokuje, czyli przynosi widoczne rezultaty. Perspektywy na poprawę zdrowia pacjenta i jego powrót do pracy ocenia oraz potwierdza lekarz orzecznik.

Ubezpieczony, który z powodu problemów zdrowotnych nie może wykonywać pracy, może również starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. O świadczenie takie można starać się tylko w przypadku, gdy proces rehabilitacyjny nie przyniósł pozytywnych efektów i pomimo leczenia pacjent nadal jest niezdolny do aktywności zawodowej.

Renta z tytułu niezdolności do pracy może być przyznana:

  • na stałe
  • na czas określony
  • na okres szkolenia

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Kwota renty / świadczenia rehabilitacyjnego jest obliczana na bazie podstawy zasiłku chorobowego i zależy od osiąganych przez pracownika dochodów. Do wyliczeń stosuje się wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy.

Skala renty rehabilitacyjnej kształtuje się następująco:

  • przez pierwsze 90 dni - świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku
  • pozostałe miesiące - 75% podstawy wymiaru zasiłku
  • świadczenie przysługujące w ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku
  • świadczenie w sytuacji, gdy niezdolność do pracy wystąpiła na skutek wypadku przy pracy lub wynika z choroby zawodowej, wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne - jak można je otrzymać?

Ze świadczenia rehabilitacyjnego mogą skorzystać tylko osoby, które pobierały wcześniej zasiłek chorobowy, lecz nie powróciły do zdrowia. Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, trzeba złożyć w odpowiednim czasie wniosek (minimum 6 tygodni przed zakończeniem zasiłku chorobowego z ZUS). Dodatkowo należy wykazać, że pacjent ma szansę na odzyskanie zdrowia w najbliższym czasie. Świadczenie zostanie przyznane, ale tylko w przypadku, gdy jest duża nadzieja na poprawę stanu zdrowia chorego oraz jego powrót do aktywności zawodowej.

Osoba wnioskująca o świadczenie rehabilitacyjne musi wypełnić druk ZUS ZNp-7 oraz przygotować inne dokumenty. Najważniejszym z nich jest zaświadczenie od lekarza orzecznika ZUS. Dodatkowo, jeśli utrata zdrowia jest wynikiem wypadku, potrzebny będzie również protokół wyjaśniający.

Jakie są terminy wypłata świadczenia rehabilitacyjnego?

Po dostarczeniu do ZUS-u wszystkich dokumentów na podjęcie decyzji instytucja ma 60 dni. W przypadku, gdy niezbędne jest dodatkowe zbadanie chorego przez komisję lekarską (np. gdy wnioskujący nie zgadza się z opinią lekarza orzecznika), wtedy ZUS na decyzję ma 30 dni do chwili przekazania mu opinii komisji.

Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez płatnika składek (chory otrzyma należność w terminie ustalonym dla wynagrodzeń).

Renta rehabilitacyjna - komu przysługuje?

Z renty rehabilitacyjnej mogą skorzystać tylko osoby, które opłacają ubezpieczenie chorobowe. Przysługuje ono tylko pracownikom zatrudnionym na etacie oraz wykonującym pracę nakładczą i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Z takiego wsparcia finansowego mogą skorzystać także duchowni, członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjne oraz zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub agencyjnej.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub przebywają na urlopie bezpłatnym czy też wychowawczym. Ze świadczenia nie mogą skorzystać również osoby uprawnione do emerytury lub renty (uzyskiwanej z powodu niezdolności do pracy) oraz pobierający zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Wsparcia takiego nie otrzymają też nauczyciele korzystający ze świadczenia kompensacyjnego.

Renta rehabilitacyjna nie może być przyznana osobom, które dopuściły się przestępstwa i na skutek tego zdarzenia doznały uszczerbku na zdrowiu. Odrzucenie takiego wniosku nastąpi po potwierdzeniu procederu przez wyrok sądowy. Prawo do świadczenia nie przysługuje również aresztowanym, odbywającym karę pozbawienia wolności oraz tym, którzy utracili prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, bez wyłączania dni ustawowo wolnych od pracy. Aby przedłużyć świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć dokumenty jeszcze przed końcem okresu pobierania renty.

Ile osób w Polsce pobiera rentę, świadczenia rehabilitacyjne?
W Polsce blisko 847 tys. osób pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Grupa ta stanowi 9,1% wszystkich emerytów i rencistów (9 mln osób). 663 tys. rencistów pobiera świadczenie z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, a 184 tys. - z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych.

W 2022 roku najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wynosiła 1338,44 zł brutto, a z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł brutto. Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS coraz większy udział mają renty rehabilitacyjne. O ile jeszcze w 2007 roku pobierało ją ok. 47 tys. Polaków, to obecnie jest ich już prawie 87 tys. osób.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.