Umowa użyczenia samochodu - wzór ( doc, pdf )

Co to jest umowa użyczenia pojazdu?
Co powinna zawierać i jak ją prawidłowo sporządzić?

umowa użyczenia samochoduUmowa użyczenia to jedna z wielu umów nazwanych, która wyróżnia się niezwykle praktycznym charakterem. Może bowiem mieć zastosowanie zarówno do samochodu, jak i obsługi. Dokładna jej definicja została określona w Kodeksie Cywilnym, ale najważniejszy jest fakt, że jest ona umową nieodpłatną. Co warto wiedzieć przed zawarciem umowy użyczenia pojazdu?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?
Take Care Polska - dopłaty do odszkodowań OC/AC

Umowa użyczenia samochodu do pobrania:

Umowa użyczenia samochodu .doc

Umowa użyczenia samochodu .pdf


Co to jest umowa użyczenia samochodu?

Jak już wspomniano, umowa użyczenia samochodu jest umową nazwaną. Szczegółowo została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 710-719.

Zgodnie ze wspomnianymi, w ramach umowy użyczający zezwala biorącemu na bezpłatne używanie przekazanej mu w tym celu rzeczy, przez czas określony bądź nieokreślony. W przypadku umowy użyczenia pojazdu, jak sama nazwa wskazuje przedmiotem umowy jest auto. Należy zaznaczyć, że główną różnicą pomiędzy umową najmu czy też dzierżawy auta a omawianą formą przekazania, jest fakt że użyczenie ma nieodpłatny charakter. Może ona zostać zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Dlaczego warto spisać umowę użyczenia?

Spisanie umowy użyczenia pojazdu nie jest dla stron kosztowne, ani też czasochłonne. Najważniejsze, że jej zawarcie w formie pisemnej daje użyczającemu i biorącemu duże bezpieczeństwo, znacznie wyższe niż w przypadku zawarcia umowy ustnej. Papierowe potwierdzenie podpisania umowy daje pewność użyczającemu, że odzyska pojazd. Warto zadbać, by treść dokumentu zawierała np. informację, w jakim stanie dana rzecz została przekazana drugiej osobie.

Umowę użyczenia samochodu najczęściej podpisuje się z bliską rodziną czy też przyjaciółmi. Decydując się na ten krok warto pamiętać, by zawierała:

 • strony umowy czyli dane osób, które przekazują sobie pojazd,
 • okres użyczenia tj. czas, na jaki pojazd zostanie przekazany drugiej osobie,
 • przedmiot użyczenia, to znaczy określała rodzaj pojazdu, ale też stan w jakim się znajduje.

Kim są strony umowy użyczenia auta?

Stronami umowy użyczenia samochodu są użyczający oraz biorący. Zawarta umowa powinna zawierać dane osób, które przekazują sobie pojazd. Powinny to być wszystkie dane umożliwiające identyfikację zarówno użyczającego, jak i biorącego. Jeśli chodzi o osoby fizyczne to wystarczające są następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • PESEL lub numer dowodu tożsamości.

W przypadku osób prawnych ( firm oraz instytucji ) powinny to być:

 • nazwa przedsiębiorcy,
 • adres siedziby,
 • NIP,
 • REGON,
 • ewentualnie KRS,
 • oraz imię i nazwisko osoby mającej uprawnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Kluczowy jest fakt, że użyczający będący stroną umowy nie musi być właścicielem samochodu – może być np. jedynie jego najemcą. W tej sytuacji warto jednak wiedzieć, że w przypadku pojawienia się roszczeń od właściciela samochodu, może on je kierować jedynie do użyczającego, nie do biorącego.

Co to jest przedmiot umowy użyczenia pojazdu?

Jak nazwa umowy wskazuje, jej przedmiotem jest rzecz ruchoma – samochód. Sporządzając ją, warto dokładnie wskazać dane samochodu będącego przedmiotem użyczenia. Wśród informacji, które pozwolą go skutecznie zidentyfikować powinny się znaleźć:

 • marka,
 • model,
 • rocznik,
 • moc silnika i pojemność,
 • nr rejestracyjny,
 • kolor i opis.

Istotny jest również stan techniczny samochodu. W przypadku, gdy ma on już jakieś wady, powinny one zostać szczegółowo wskazane. Jest to ważne, gdyż jeśli samochód użyczony ma wady, to użyczający zgodnie z art. 711 k.c. jest zobowiązany do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że pomimo wiedzy o występowaniu wad, nie zawiadomił go o nich. Przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wada jest łatwa do zauważenia i biorący mógł wiedzieć o jej istnieniu.

Zapisy umowy mogą również określać sposób użytkowania pojazdu np. mogą zastrzec, że w czasie jej obowiązywania użyczenia pojazd nie będzie użytkowany poza granicami kraju. Brak wskazania jakichkolwiek ograniczeń daje biorącemu możliwość używania samochodu w sposób dowolny, odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

Obowiązujące przepisy zastrzegają również, że bez zgody użyczającego, nie może on oddać użyczonego samochodu osobie trzeciej do użytkowania. Jeżeli biorącemu zależy na uzyskaniu takiej zgody od użyczającego, zapis ten powinien znaleźć się w treści spisanej umowy.

Jak określić i jaki jest termin użyczenia samochodu?

Spisując umowę użyczenia samochodu warto określić okres, przez jaki umowa będzie obowiązywać tj. czas przez jaki będzie trwało użyczenie pojazdu.

Moment ten może być oznaczony jako czas określony. Wówczas użyczenie kończy się po upływie określonego czasu.

Może ona obowiązywać również przez czas nieokreślony. W tym przypadku należy zawrzeć informację o okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji zapis może obejmować 7-dniowy okres wypowiedzenia bądź też określić, że umowa wygasa w każdym przypadku, w którym użyczający wystąpi z takim żądaniem.

Umowy użyczenia samochodu mogą zostać rozwiązane w trybie natychmiastowym, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek niezgodny z umową. Wyjaśniając przytoczone warto zauważyć, że umowy użyczenia są najczęściej zawierane w określonym celu np. dojazdu do pracy. Jeżeli biorący wykorzystuje samochód np. w celach zarobkowych, a zadeklarował cel prywatny – użyczający może żądać rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.

Kto ponosi koszty użytkowania pojazdu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użyczający nie ma obowiązku utrzymania użyczonego pojazdu w należytym stanie. Wynika to z faktu, iż umowa ta jest bezpłatna tj. użyczający nie pobiera żadnej zapłaty. Z kolei biorący do używania pojazd jest zobowiązany ponieść wszystkie zwykłe koszty utrzymania tj. związane z zakupem paliwa, wymianą zużytych części eksploatacyjnych, napraw czy też mycia. Zdarzają się jednak sytuacje, że biorący ponosi wydatki niezwiązane ze zwykłym prawidłowym używaniem. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, dokładnie określone przepisami Kodeksu cywilnego.

Co w przypadku wystąpienia szkody użyczonym samochodem?

Osoba biorąca pojazd do używania jest w pełni odpowiedzialna za jego utratę bądź uszkodzenie tj. kradzież, stłuczkę czy wypadek. Odpowiedzialność występuje również w sytuacji, gdy auto było używane w sposób niezgodny z umową, jego właściwościami bądź też przeznaczeniem.

Odpowiedzialność spoczywa na biorącym także wtedy, gdy bez upoważnienia bądź też zmuszenia przez nagłe okoliczności powierza samochód innej osobie. Jeżeli w efekcie takiego postępowania użyczony samochód ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradziony, biorący w pełni za to odpowiada. Usprawiedliwieniem wspomnianego może być np. konieczność skorzystania z pomocy osoby trzeciej do zawiezienia biorącego do szpitala z powodów chorobowych.

Warto zaznaczyć, że wspomniane stanowią dla użyczającego podstawę żądania zwrotu pojazdu, nawet w sytuacji, gdy umowa zostanie zawarta na czas oznaczony. Co istotne, użyczający ma prawo żądać zwrotu auta również wtedy, gdy stanie się on mu potrzebny z powodów nieprzewidzianych w chwili spisania umowy.

Wszelkie uszkodzenia w trakcie użyczenia oraz utrata przedmiotu użyczenia obciążają biorącego. Dla pewności warto jawnie zawrzeć taki zapis w umowie użyczenia.

Jakie są warunki zwrotu przedmiotu użyczenia?

Po zakończeniu umowy, biorący jest zobowiązany zwrócić przedmiot umowy użyczającemu w stanie niepogorszonym. Istotny jest jednak fakt, że biorący nie odpowiada za zużycie samochodu powstałe w wyniku jego prawidłowego używania. Spisując umowę użyczenia, można określić w niej warunki zwrotu np. zobowiązać biorącego do wymiany określonych części, które mogą w czasie użyczenia ulec zużyciu.

Jakie są skutki podatkowe użyczenia samochodu?

Użyczając biorącemu pojazd warto wiedzieć czy przepisy prawne nakładają obowiązek odprowadzenia od zawartej umowy podatku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu. Biorący jest jedynie zobowiązany do poniesienia kosztów zwykłych utrzymania użyczonego pojazdu związanych np. z zakupem paliwa. Co istotne, wydatków tych nie musi zwracać użyczający. W przypadku wystąpienia kosztownych awarii najczęściej indywidualnie jest ustalane, kto je ostatecznie poniesie.

Od wspomnianego istnieje odstępstwo. Obowiązek podlegania opodatkowaniu jest uzależniony od tego, kto jest użyczającym. Zgodnie z ustawą o PIT, wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób znajdujących się w I i II grupie podatkowej jest wolna od podatku dochodowego. Do osób z wspomnianych grup są zaliczane osoby z najbliższej rodziny.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy użyczającym jest osoba spoza rodziny np. przyjaciel. W takiej sytuacji, przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia i jest zobowiązany opodatkować uzyskany przychód. Warto dodać, że jego wysokość musi być określana w każdym miesiącu, przez cały czas trwania zawartej umowy użyczenia i wpisana w KPiR jako „pozostałe przychody”.

Co jeszcze warto wiedzieć o umowie użyczenia samochodu?

Umowa użyczenia poza wspomnianymi zapisami zawiera także postanowienia końcowe. Najczęściej dotyczą one warunków wprowadzania zmian do umowy, informację o ilości sporządzonych egzemplarzy dokumentu oraz podpisy stron umowy tj. użyczającego i biorącego.

Warto pamiętać, że zachowanie skuteczności w przypadku umowy użyczenia wymaga wydania przedmiotu umowy – w tej sytuacji jest to samochód. Oznacza to, że umowa obowiązuje dopiero od momentu, w którym biorący otrzyma pojazd.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie OC/AC?
Zakład ubezpieczeń pozostaje obojętny na próby odwołania?
Nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń?
Skorzystaj z dopłaty do odszkodowań OC/AC!

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.