Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych?

przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

Jak można było zauważyć, w artykułach najczęściej radzimy, by po wypadku nie zwlekać ze zgłoszeniem roszczeń do ubezpieczyciela. Z doświadczenia wiemy jednak, że wiele osób z różnych względów przeciąga to w czasie. Wynika to nie tylko z obaw przed dopełnieniem szeregu formalności związanych z likwidacją szkody, ale też ze strachu, że może im nie przysługiwać prawo do świadczenia odszkodowawczego. Warto wiedzieć, że możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona w czasie. Ile poszkodowany ma czasu na zgłoszenie szkody? Kiedy upływa przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych?

Czym jest przedawnienie roszczeń o odszkodowanie?

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych zapewnia dłużnikowi możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczeń po upływie określonego w ustawie czasu. W praktyce oznacza to, że osoba, której przysługują roszczenia z tytułu odszkodowania z OC sprawcy ma określony czas na ich zgłoszenie do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z obowiązujący prawem, po upływie terminu wskazanego w ustawie, firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, również w sytuacji skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia OC?

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia OC jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym, dokładnie art. 819. Zgodnie ze wspomnianym przedawnienie ubezpieczenia upływa w terminie 3 lat. Warto jednak wspomnieć, że art. 442 tego samego Kodeksu może zostać wydłużony do 20 lat w sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku dopuszczenia się przestępstwa. W praktyce sytuacja ta ma miejsce, gdy w szkodzie komunikacyjnej o charakterze zbrodni lub występku, któryś z uczestników zdarzenia doznał uszczerbku na zdrowiu bądź też zmarł.

Przytoczone terminy tylko pozornie wydają się skomplikowane. Warto zapamiętać, że:

  • termin przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 lat. Oznacza to, że wszystkie osoby, które doznały obrażeń ciała w wyniku kolizji drogowej bądź wypadku mają prawo wnioskować o odszkodowanie i zadośćuczynienie w ciągu 20 lat od daty popełnienia przestępstwa tj. daty wypadku,
  • przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej wynosi również 20 lat od daty popełnienia przestępstwa. Dla bliskich oznacza to, że w tym terminie mogą ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia od towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • przedawnienie OC w przypadku kolizji drogowej (czyli sytuacji, w której żaden z uczestników nie ucierpiał ani nie poniósł śmierci) upływa w terminie 3 lat od daty jej wystąpienia. Oznacza to, że tylko we wskazanym terminie można się starać o wypłatę odszkodowania.

Jak należy liczyć terminy przedawnienia?

Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 442) bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. Dość często sprawca wypadku jest znany. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie wiadomo kto spowodował wypadek – wówczas przedawnienie roszczeń zaczyna biec od momentu, w którym ustalono sprawcę zdarzenia. W zależności od poziomu skomplikowania sprawy identyfikacja może trwać dłuższy czas – wówczas poszkodowani powinni wiedzieć, że ostateczny termin zgłoszenia szkody upływa w terminie 10 lat od dnia zdarzenia. Wspomniane zasady odnoszą się do szkód rzeczowych tj. związanych z uszkodzeniem pojazdu.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku szkody na osobie. Zgodnie z art. 442 kc termin przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany uzyskał informację o szkodzie, ale też osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia.

Od przytoczonych sytuacji występują wyjątki. Jednym z nich jest przedawnienie OC dotyczące małoletnich. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie może się ono skończyć wcześniej, niż z upływem 2 lat od dnia uzyskania przez małoletniego pełnoletności. Warto również wiedzieć, że 20 letni termin roszczenia wynikającego z przestępstw jest liczony od dnia wypadku.

Czy można przerwać bieg przedawnienia?

Istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia. Występuje ona w sytuacji, gdy czynności są podjęte przed sądem tzn. poszkodowany skierował pozew przeciwko zakładowi ubezpieczeń. W przypadku szkód komunikacyjnych przerwanie biegu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia OC występuje również w sytuacji, gdy szkoda zostanie zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy jednak pamiętać, że termin zaczyna biec na nowo od chwili uzyskania pisemnej decyzji z towarzystwa ubezpieczeniowego lub odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Określając dokładnie możliwości przerwania biegu przedawnienia należy wspomnieć, że występują one poprzez podjęcie:

  • każdej czynności przed sądem bądź innym organem zajmującym się rozpoznawaniem spraw i egzekwowaniem roszczeń tego rodzaju,
  • każdej czynności przed sądem polubownym, przedsięwziętej w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje prawo do wnioskowania o likwidację szkody,
  • związanych z wszczęciem mediacji.

Planując zgłaszanie roszczeń do ubezpieczyciela warto mieć na uwadze wskazane wyżej terminy. Po ich upływie, towarzystwo skutecznie może uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, nawet w sytuacji, gdy sprawa zostałaby skierowana na drogę sądową czy też przekazana do Rzecznika Finansowego. Terminy są dość długie, aczkolwiek nie warto zwlekać z ich zgłoszeniem do ostatniego momentu, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest możliwe wskazanie sprawcy i określenie rozmiaru szkody. Im dłuższy czas minie od momentu wystąpienia zdarzenia, tym trudniejsze będzie przedstawienie rzetelnych dowodów wykazujących rozmiar szkody, a tym samym proces jej likwidacji będzie utrudniony i z pewnością wydłużony.

Podsumowanie:
  • Przedawnienie roszczeń pozwala towarzystwu ubezpieczeniowemu skutecznie uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, po upływie wskazanego w ustawie terminu.
  • W odniesieniu do szkód komunikacyjnych istnieje 3-letni lub 20-letni termin przedawnienia roszczeń z ubezpieczenia.
  • Wydłużone przedawnienie OC ma zastosowanie, gdy szkoda powstała na skutek popełnienia przestępstwa.
  • Istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia np. poprzez skierowanie do ubezpieczyciela zgłoszenia szkody. Przedawnienie ubezpieczenia zaczyna biec od nowa w dniu, w którym poszkodowany otrzymał na piśmie stanowisko towarzystwa.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.