Ile czasu na zgłoszenie szkody OC / AC?

Podpowiadamy ile poszkodowany ma czasu na zgłoszenie szkody w zależności od rodzaju ( na mieniu, pojeździe lub osobie ). Dowiesz się także jakie są terminy zgłoszeń przy likwidacji z OC sprawcy oraz AutoCasco.

ile czasu na zgłoszenie szkody OC / AC Stłuczka lub kolizja to tylko z pozoru niegroźne zdarzenia drogowe. Często dochodzi wtedy do uszkodzeń pojazdów. Po zdarzeniu zgłasza się szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Można to zrobić u ubezpieczyciela sprawcy, jeśli sprawa dotyczy polisy OC lub do własnego zakładu ubezpieczeń, jeśli posiadamy ubezpieczenie AC. Sprawdźmy, ile mamy czasu na dopełnienie formalności dotyczących zgłoszenia szkody.

Masz problem z odszkodowaniem z OC sprawcy lub AC?

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2022 roku ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. Kwota ta jest o 11% wyższa niż w 2021 roku. Z tego wysokość świadczeń wynikających z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC wyniosła 12 mld zł. Warto podkreślić, że wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63% wszystkich odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli.

Średnia wysokość szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego przekroczyła w roku 2022 9 tys. zł. W tym samym okresie roku 2021 wysokość szkody wynosiła 8,4 tys. zł [1]. Aby poszkodowani mogli uzyskać rekompensatę, oczywiście musieli zgłosić szkodę. Czy jest jakiś maksymalny termin dokonania takiego zgłoszenia?


Jakie są terminy zgłoszeń szkody z OC?

Prawo w naszym kraju nie wyznacza konkretnego terminu na zgłoszenie szkody. Z tego powodu obowiązuje termin taki sam, jaki zapisany został przy przedawnieniach roszczeń o odszkodowanie – czas na zgłoszenie szkody najczęściej wynosi 3 lata.

Zasada ta nie obejmuje wyjątków, które są określone w kodeksie cywilnym, należą do nich:

  • Roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z czynu niedozwolonego – roszczenie ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie, która jest za nią odpowiedzialna. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, kiedy szkoda została wyrządzona.
  • Roszczenie o naprawę szkody wynikającej ze zbrodni lub występku – w tym przypadku roszczenie ulega przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie za nią odpowiedzialnej.

Dlaczego warto jak najszybciej zgłosić szkodę z OC?

Najlepiej nie czekać długo, tylko jak najszybciej zgłosić szkodę u ubezpieczyciela, ponieważ w sytuacji, gdy potrzebne będą dowody lub zeznania świadków, upływający czas będzie działał na niekorzyść poszkodowanego. Dodatkowo szybkie zgłoszenie szkody przyspieszy rozpatrzenie sprawy i otrzymanie odszkodowania. Dzięki temu poszkodowany uzyska pieniądze na naprawę uszkodzonego samochodu lub na pokrycie kosztów leczenia.

Warto wziąć także pod uwagę, że szkody z czasem mogą ulec zwiększeniu. Z tego powodu lepiej naprawić uszkodzony pojazd, zanim usterka spowodowana kolizją lub stłuczką stanie się przyczyną poważniejszych awarii albo kolejnego zdarzenia drogowego. Podobnie jest w przypadku uszkodzeń powstałych na budynkach – po dłuższym czasie mogą one się powiększyć lub doprowadzić do innych wad w ścianach czy też konstrukcji mieszkania.

Czyn niedozwolony, zbrodnia lub występek - jakie są różnice?

W aspekcie zgłoszenia szkody i przedawnienia terminu występują trzy różne zwroty, które wpływają na czas, jaki ma poszkodowany na formalności u ubezpieczyciela. Są to: czyn niedozwolony, zbrodnia i występek.

W świetle prawa czyn niedozwolony to każde działanie wyrządzające krzywdę drugiej osobie. Jednak czynność taka nie musi być winą spowodowaną z premedytacją. W sytuacji, gdy kierowca nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył innego samochodu, wtedy popełni czyn niedozwolony.

Natomiast zbrodnia lub występek to przestępstwa. Do tej kategorii zaliczamy ciężkie wypadki komunikacyjne, w których doszło do śmierci poszkodowanego lub odniósł on obrażenia zagrażające zdrowiu albo życiu. Dotyczy to także zdarzeń spowodowanych przez kierowców prowadzących auta pod wpływem alkoholu.

Jaki czas na zgłoszenie szkody z polisy AC?

Zgłaszanie szkody z polisy AC wygląda trochę inaczej niż przy ubezpieczeniu OC sprawcy. W przypadku autocasco to ubezpieczyciel decyduje o tym, ile czasu ma kierowca na zgłoszenie szkody. Jest to spowodowane faktem, że polisa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i jej zakres nie podlega pod żadne przepisy prawa. Terminy zgłaszania roszczeń są zamieszczone w umowie polisy autocasco.

Warto zauważyć, że nie ma takich samych terminów zgłoszenia szkody z polisy AC dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. O czasie, jaki ma ubezpieczony na dopełnienie formalności w przypadku kolizji, decyduje konkretny ubezpieczyciel. Z tego powodu najlepiej już przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia AC dowiedzieć się, jak i kiedy można zgłosić szkodę w ramach danej polisy.

Najczęściej można to zrobić telefonicznie, przez e-maila lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie instytucji ubezpieczeniowej. Poszkodowany może również udać się do placówki stacjonarnej ubezpieczyciela. W przypadku AC najczęściej obowiązuje 7-dniowy termin na zgłoszenie szkody. Jeśli natomiast szkoda wynika z kradzieży lub wandalizmu, czas na zgłoszenie wynosi 1 dzień.

Terminy zgłaszania szkody z AC dla konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych:

  • PZU – 7 dni od daty szkody lub 1 dzień w przypadku szkody spowodowanej kradzieżą albo wandalizmem;
  • Warta – 7 dni lub 1 dzień w przypadku, gdy szkoda wynika z kradzieży
  • Link4 – 7 dni od daty szkody lub 2 dni, jeżeli szkoda jest następstwem kradzieży
  • Allianz – zgłoszenia szkody należy dokonać niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od dnia, w którym szkoda została wyrządzona lub dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o zdarzeniu, które do niej doprowadziło
  • Compensa – 5 dni od dnia wystąpienia szkody, jeśli doszło do niej na terenie Polski oraz 5 dni od powrotu do Polski w sytuacji, gdy szkoda powstała za granicą lub 2 dni, jeżeli do szkody doszło na skutek kradzieży albo wandalizmu
  • Ergo Hestia – jak najszybciej

Odszkodowanie z polisy AC a szkoda zgłoszona po terminie

Zgłoszenie szkody z polisy AC po wyznaczonym terminie może sprawiać problemy dla właściciela ubezpieczenia. Jednak sam fakt opóźnienia w dopełnieniu formalności nie uprawnia towarzystwa ubezpieczeniowego do odmowy przyznania odszkodowania. Jednocześnie nie oznacza to także, że posiadacz polisy nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Przepisy Kodeksu cywilnego w takiej sytuacji dają możliwość działania ubezpieczycielowi. Może on obniżyć wysokość rekompensaty, jeśli opóźnienia zgłoszenia szkody utrudniło ustalenie okoliczności zdarzenia.

Poszkodowany może odwołać się od takiej decyzji zakładu ubezpieczeń. Jednak z powodu tego, że polisa AC jest dobrowolna i podpisując umowę, klient akceptuje warunki w niej zawarte, postanowienie ubezpieczyciela nie zostanie zmienione.

Każdy kierowca powinien pamiętać o przestrzeganiu terminów zgłoszenia szkody z polisy OC i AC. Opóźnienie dopełnienia formalności może spowodować trudności w otrzymaniu rekompensaty lub zmniejszyć kwotę odszkodowania. Należy jednak zauważyć, że z reguły poszkodowany jak najszybciej zgłasza szkodę, żeby zyskać środki na naprawę pojazdu, chociaż dotyczy to przede wszystkim polisy OC.


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.