Odszkodowanie za potrącenie pieszego – co warto wiedzieć?

Dowiedź się jak uzyskać odszkodowania za potrącenie pieszego, komu się ono należy i jaka jest jego wysokość. Tutaj poznasz także sposoby na zaniżone odszkodowanie za potrącenie.

Odszkodowanie za potrącenie pieszegoPotrącenie pieszego w wypadku komunikacyjnym pozwala pieszemu dochodzić odszkodowania, czyli wyrównania strat doznanych podczas tego zdarzenia. Według polskiego prawa możesz walczyć o odszkodowanie za potrącenie pieszego zarówno, gdy przechodziłeś na pasach, jak i w miejscu nieoznaczonym.

Jesteś poszkodowany jako pieszy i masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że odszkodowanie za potrącenie pieszego może zostać wypłacone nawet, jeśli to on przyczynił się do powstania szkody – np. poprzez niedostateczną uważność. Dlatego też zawsze warto wystąpić o takie świadczenie, które zrekompensuje poniesione koszty diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, dodatkowych kosztów czy np. konieczności przekwalifikowania z tytułu utraty zdolności do poprzednio wykonywanej pracy.

W jaki sposób określana jest wysokość takiego odszkodowania...? Kwota do wypłacenia szacowana jest przez ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonych dokumentów i innych materiałów dowodowych, a także przedstawionej przez poszkodowanego wielkości straty. Ważna jest w tym przypadku treść przedłożonego ubezpieczycielowi wniosku o odszkodowanie, w którym zgromadzić należy wszystkie istotne fakty, a także racjonalnie uargumentować roszczenia.

Czym jest odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Odszkodowanie przyznawane za potrącenie pieszego jest rekompensatą pieniężną, która może być przyznana poszkodowanemu, który ucierpiał w wyniku zderzenia i wypadku drogowego. Jego celem jest pokrycie strat materialnych i niematerialnych, które poszkodowany poniósł w takim zdarzeniu. Nie pokrywa jednak cierpienia psychicznego w związku z potrąceniem.

Jak powinien zachować się pieszy po potrąceniu?

Potrącenie, zarówno przy poważnych jak i ledwie zauważalnych konsekwencjach i stratach, zawsze jest sytuacją stresową. Warto zatem wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Od razu po zdarzeniu, przede wszystkim należy zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo i o zdrowie. Konieczne jest wezwanie karetki, zgoda na przewiezienie do szpitala i wykonanie wszystkich zaleconych badań oraz zabiegów. W innym wypadku, bez dowodów w postaci badań czy zaleceń lekarskich, ubezpieczyciel mógłby odmówić świadczenia lub znacząco je zmniejszyć.

Aby procedura uzyskania odszkodowania przebiegła sprawnie, na miejsce zdarzenia zawsze należy wezwać policję. Jest to konieczność, ponieważ notatka czy protokół z wypadku sporządzone przez policję będą zawierały potwierdzone dane sprawcy oraz przebieg zdarzenia.

Jakie dane powinny się znaleźć:

 • imię i nazwisko
 • numer rejestracyjny sprawcy
 • numer polisy OC i dane ubezpieczyciela

Policję należy wezwać także w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Policjanci zabezpieczą dowody w celu późniejszego dochodzenia i ustalenia sprawcy wypadku.

Następnym krokiem jest stworzenie dokumentu dla ubezpieczyciela, czyli wniosku o przyznanie odszkodowania. Odpowiednie formatki możesz znaleźć na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. Wniosek powinien być odpowiednio uargumentowany oraz poparty dowodami, jak np. orzeczenia lekarskie. Na podstawie wniosku oraz dokumentacji i dowodów w późniejszym czasie ubezpieczyciel przyzna lub odmówi przyznania ubezpieczenia za potrącenie

Wniosek należy złożyć niezwłocznie, osobiście lub za pomocą pośrednika. Aby zapewnić szybką procedurę warto złożyć wniosek możliwie szybko po wypadku oraz dołączyć do niego wszelką posiadaną dokumentację istotną dla sprawy.

Za co przysługuje i co obejmuje odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Zanim określisz kwotę jaką przedłożysz ubezpieczycielowi we wniosku o odszkodowanie, warto sprawdzić za co możesz uzyskać rekompensatę w przypadku potrącenia pieszego. W swoim wniosku uargumentować należy poniesione wydatki, na jakie zostałeś narażony w następstwie zdarzenia, możesz zatem żądać w ramach odszkodowania zwrotu za:

 • Diagnozę, leczenie i rehabilitację
 • Opiekę specjalistyczną
 • Dojazd do i powrót z placówek medycznych
 • Zakup leków, sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych, itp
 • Przekwalifikowanie zawodowe, jeśli nastąpiło w konsekwencji wypadku obniżenie sprawności zawodowej
 • Utracone zarobki za czas nieobecności w pracy, wynikający np. ze zwolnienia lekarskiego

zOdszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Komu należy się odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Kto może uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego, komu zaś nie będzie ono przysługiwało...? Biorąc pod uwagę zasadę ryzyka, która została ujęta w art. 436 k. c., świadczenie odszkodowawcze dla potrąconego pieszego są wyłączone tylko wtedy, gdy:

 • Potrącenie to wyłączna wina poszkodowanego pieszego
 • Potrącenie to wyłączna wina osoby trzeciej, a kierujący pojazdem nie ponosi za nie odpowiedzialności
 • Potrącenie nastąpiło w wyniku działania siły wyższej

W przypadkach, gdy to kierujący pojazdem przyczynił się do powstania wypadku i potrącił pieszego, poszkodowany pieszy ma prawo do odszkodowania, czyli świadczenia pieniężnego z polisy OC pojazdu sprawcy.

Za potrącenie odszkodowanie przysługuje:

 • pieszym
 • osobom na wózku inwalidzkim
 • pieszym prowadzącym rower, motor, wózek dziecięcy itp.
 • rowerzystom do 10 roku życia jadącym rowerem pod opieką dorosłego
 • w przypadku śmierci potrąconego pieszego jego najbliższym osobom

Ważne jest również by wiedzieć, że w niektórych przypadkach odszkodowanie może zostać pomniejszone przez ubezpieczyciela. Stanie się tak, gdy potrącony poszkodowany przyczynił się do wypadku i powstania szkody, np. jeśli znajdował się pod wpływem alkoholu lub też przekraczał jezdnię w miejscu nieoznaczonym.

Kto wypłaca odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Często poszkodowani w wyniku potrącenia pieszego na pasach, zastanawiają się kto wypłaci świadczenie. O ile poszkodowana osoba nie wniesie o odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy, w standardowych przypadkach świadczenie wypłacone zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił polisę OC.

Co jednak w przypadku, gdy nie udało się ustalić sprawcy lub też jeśli nie miał opłaconego OC...? Na szczęście i takie przypadki regulowane są prawnie. Specjalnie powołany w takich celach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poniesie koszty odszkodowania. Należy wtedy złożyć wniosek do dowolnego zakładu ubezpieczeniowego.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie?

W jaki sposób starać się o świadczenie...? Podstawą do roszczeń jest złożenie odpowiedniego wniosku z uargumentowanym roszczeniem, jak i wszelkich potrzebnych dokumentów i załączników do ubezpieczyciela. Im bardziej racjonalny i uargumentowany wniosek, tym większe szanse na zyskanie odszkodowania i wysokiej kwoty rekompensaty.

Oto co należy zrobić by zyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego:
 • wypełnić wniosek o odszkodowanie (znajdziesz go bez trudu na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych) i złożyć go u odpowiedniego ubezpieczyciela – osobiście, mailowo lub poprzez specjalny formularz internetowy,
 • zgromadzić i dołączyć do składanego wniosku dokumentację dotyczącą sprawy, tj. faktury za leczenie i rehabilitację, dojazdy czy opiekę, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie o zarobkach w pracy itp.,
 • wykazać poniesione w związku z potrąceniem straty i wskazanie swoje roszczenia, czyli wysokości odszkodowania, jakie chcemy uzyskać,
 • ostatnim krokiem, po odpowiedzi ubezpieczyciela na wiosek, jest negocjacja z ubezpieczycielem wysokości odszkodowania, lub też przy braku porozumienia, skierowanie sprawy do sądu. Warto rozważyć także skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej przy dochodzeniu odszkodowania.

Jaką rekompensatę można uzyskać z odszkodowania za potrącenie?

W zależności od szkód powstałych w wyniku potrącenia pieszego, różne będą też konkretne kwoty odszkodowania do wypłaty. Każdy przypadek będzie inny, w zależności od wielu czynników, w tym stopnia uszczerbku na zdrowiu, wieku pieszego, jego stanu zdrowia sprzed wydarzenia oraz stopnia ewentualnej winy. Ważne jest również, jak uargumentowane zostaną roszczenia we wniosku o odszkodowanie i czy przedstawione zostaną wszelkie dokumenty dotyczące kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych itp. Jeśli poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do zdarzenia, np. poprzez swoją nieuwagę, kwota do wypłaty zostanie proporcjonalnie pomniejszona przez ubezpieczyciela.

Jak długo trwa proces uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego?

Ważne jest, aby dotrzymać terminów przedłożenia wniosku o przyznanie odszkodowania. W jakim czasie można dochodzić odszkodowania za powstałe w wyniku potrącenia szkody? Dochodzenie odszkodowania trwa zazwyczaj tyle, ile leczenie i rehabilitacja po wypadku poszkodowanego. Gdy zgłosisz szkodę ubezpieczycielowi, u którego sprawca miał wykupioną polisę OC, towarzystwo ubezpieczeniowe od tego momentu ma 30 dni na zajęcie stanowiska, tj. zgodę na wypłatę świadczenia, wskazanie braków we wniosku lub też jego uargumentowaną odmowę.

Jeśli sprawca zdarzenia nie jest znany i trwa postępowanie karne o ustalenie sprawcy, wypłata odszkodowania nastąpi po wyjaśnieniu okoliczności przez policję, prokuratora lub też sąd.

Ważne również by mieć świadomość tego, kiedy roszczenie ulegnie przedawnieniu. Jeśli zdarzenie było wykroczeniem możesz ubiegać się o rekompensatę przez 3 lata, natomiast w przypadku przestępstwa przez 20 lat.

Czego potrzebujesz, by uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, aby uzyskać rekompensatę za potrącenie pieszego, musisz zgromadzić dokumenty, które stanowić będą uargumentowanie Twoich roszczeń oraz dowody w sprawie. Na ich podstawie ubezpieczyciel określi zasadność roszczenia a także wysokość świadczeń do wypłaty. Jakie dokumenty powinny zatem zostać dołączone do wniosku o odszkodowanie skierowanego do towarzystwa ubezpieczeniowego?

Przedłożyć należy, jeśli posiadasz:

 • policyjną notatkę ze zdarzenia, sporządzoną na miejscu po wezwaniu patrolu,
 • badania i/lub zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenie o zarobkach i dowód na ich pogorszenie po zdarzeniu,
 • faktury imienne za wizyty lekarskie, badania, leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, opiekę, dojazdy do placówek, pobyty w ośrodkach medycznych czy sanatoriach,
 • zwolnienia lekarskie,
 • wypisy ze szpitala,
 • dokument / protokół potwierdzający sprawstwo wypadku.

Jeśli zaś poszkodowany w wyniku potrącenia poniósł śmierć, bliscy ubiegający się o odszkodowanie powinni do wniosku dołączyć akt zgonu oraz dowody na pozostawanie z nim w określonej relacji.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Choć napisanie i złożenie wniosku może nie wydawać się skomplikowane, aby zrobić to dobrze, zwiększając tym samym swoje szanse na wypłatę wysokiego świadczenia, konieczna jest szczegółowość i precyzja, co może w praktyce okazać się trudne. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez ubezpieczyciela oraz wysokie odszkodowanie jest jednak możliwe! Koniecznie precyzyjnie - przedstaw poniesione koszty, jak ich skutki finansowe – dzięki temu Twoje roszczenie będzie zasadne.

Zdajemy sobie sprawę, że sporządzając taki wniosek po raz pierwszy może pojawić się sporo wątpliwości. Zwłaszcza kłopotliwe może okazać się oszacowanie całości poniesionych strat i kosztów w związku z potrąceniem na pasach. Wnioskodawcy, którzy samodzielnie sporządzając wniosek o odszkodowanie za potrącenie pieszego, często z tego powodu nieświadomie zaniżają żądane kwoty, gdy w rzeczywistości mogliby ubiegać się o dużo wyższe świadczenie.

Jeśli chcesz zweryfikować o jaką maksymalną kwotę świadczenia możesz się starać i zwiększyć znacząco swoje szanse na wysokie świadczenie. Warto powierzyć swoją sprawę w ręce profesjonalistów i udać się do firmy z doświadczeniem w uzyskiwaniu odszkodowań. Dzięki setkom a nawet tysiącom prowadzonych przez nich spraw, doskonale oszacują Twój przypadek, zwiększając szansę na wysoką rekompensatę. Doświadczenie oraz wiedza wyciągnięta z postępowań odszkodowawczych pozwolą Ci uniknąć ryzyka pominięcia potrzebnych informacji czy nieodpowiedniego uargumentowania swoich roszczeń.

Gdzie uzyskać pomoc w zyskaniu wysokiego odszkodowania za potrącenie na pasach?

Obecnie rozwija się coraz więcej firm prawniczych, zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Do jakiej zatem się udać? Osobie, która po raz pierwszy ma do czynienia z ubieganiem się o odszkodowanie za potrącenie pieszego z pewnością ciężko jest wybrać. Wybór firmy prawniczej to ważny aspekt – nieodpowiednia firma z brakiem doświadczenia nie zwiększy bowiem Twoich szans na wysokie świadczenie. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów! Do takich należy kancelaria odszkodowawcza Take Care Polska.

To zapewnienie najwyższej jakości usług i skutecznego dochodzenia swoich praw. Firma zapewnia usługi odzyskiwania odszkodowania za potrącenie, w ramach których otrzymasz:

 • rzetelną i fachową analizę Twojej sytuacji
 • kompleksową obsługę procesu dochodzenia odszkodowania, w tym wnioskowanie, negocjacje z ubezpieczycielem czy wsparcie podczas procesu sądowego
 • uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania za potrącenie na pasach
 • pewność profesjonalizmu i spokój dla Klienta, gdy podczas rekonwalescencji nie musi on dodatkowo martwić się o proces dochodzenia odszkodowania
 • 100% zaangażowania
 • uzgadnianie z Klientem każdej decyzji
 • możliwość zapłaty dopiero po otrzymaniu rekompensaty od ubezpieczyciela
 • atrakcyjną stawkę prowizji za usługi
 • stały kontakt i doradztwo przez cały proces dochodzenia odszkodowania

Nie martw się terminami czy formalnościami, gdyż we wszystkim zapewnimy Ci wsparcie. Z naszą firmą w możliwie najszybszym terminie odzyskasz należną rekompensatę – zgłoś się do nas!

Pamiętaj, że czas jest ważny – nie trać go i wybierz pomoc profesjonalistów! Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania, pomożemy oszacować straty, oraz wspomożemy Cię w procesie dochodzenia odszkodowania. Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób: telefonicznie, osobiście lub mailowo, i daj sobie szansę na maksymalne odszkodowanie za poniesione w wyniku potrącenia pieszego straty!


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.