Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach – co warto wiedzieć?

Chcesz dowiedzieć się jak uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za potrącenie przez pojazd mechaniczny? Komu ono przysługuje i w jakiej wysokości? Wszystkie potrzebne informacje na ten temat wyjaśnimy w tym właśnie artykule.

Odszkodowanie za potrącenie pieszegoPotrącenie pieszego w wypadku komunikacyjnym, pozwala na dochodzenie zarówno zadośćuczynienia za krzywdę oraz cierpienie, jak i odszkodowania za poniesione koszty jak i utracone dochody.

Jesteś poszkodowany jako pieszy i masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Niestety, ale wypadki z udziałem pieszych zdarzają się na polskich drogach niezwykle często i zwykle są one dla uczestnika ruchu, tragiczne w skutkach. Polskie przepisy gwarantują pieszemu wypłatę należnych świadczeń, bez względu na to czy do zdarzenia dojdzie na pasach, czy też w miejscu niedozwolonym. W sytuacji potrącenia pieszego przez pojazd, jego kierowca odpowiada wobec pieszego na zasadzie ryzyka, zatem zawinienie pieszego lub jego brak nie ma znaczenia dla wzięcia odpowiedzialność przez zakład ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty jedynie w sytuacji, jeśli przyczyną wypadku była wyłączna wina pieszego ( np. wtargnięcie pieszego na jezdnie w miejscu niedozwolonym, słabo oświetlonym w porze nocnej. Jeśli natomiast kierowca, pomimo wyżej opisanej sytuacji, nie zachował szczególnej ostrożności, np. przekroczył prędkość - zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu roszczenia, jednakże może je wtedy pomniejszyć o zastosowane w stosunku do pieszego tzw. „przyczynienie”.

Zadośćuczynienie za wypadek z udziałem pieszego, może zostać wypłacone nawet, jeśli to on przyczynił się do powstania szkody. Warto zatem wystąpić o takie świadczenie, które zrekompensuje poniesione koszty diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, dodatkowych kosztów czy np. konieczności przekwalifikowania z tytułu utraty zdolności do poprzednio wykonywanej pracy. Nawet niewielkie urazy czy stłuczenia będące następstwem potrącenia uprawniają do otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania z OC kierowcy pojazdu.

Czym jest odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?

Odszkodowanie przyznawane za potrącenie pieszego jest rekompensatą pieniężną, która może być przyznana poszkodowanemu, który ucierpiał w wyniku zderzenia i wypadku drogowego. Jego celem jest pokrycie strat materialnych i niematerialnych, które poszkodowany poniósł w takim zdarzeniu.

Poszkodowanemu w zdarzeniu komunikacyjnym przysługuje szereg roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela OC kierującego:

 1. Zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie. Krzywda jest cierpieniem natury psychicznej bądź fizycznej doznane przez poszkodowanego. Roszczenie zadośćuczynienia nie wymaga zatem udowodnienia przez poszkodowanego, że doznał on jakichkolwiek strat finansowych lub innych ubytków o charakterze materialnym. A procentowe wyliczenie uszczerbku na zdrowiu może mieć wyłącznie charakter pomocniczy w stosunku do miarkowania kwoty zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej
 2. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz pobytu w ośrodkach medycznych lub rehabilitacyjnych ( art 444 kc)
 3. Zwrot kosztów transportu do placówek medycznych( art 444kc )
 4. Rentę, m.in. z tytułu zwiększonych potrzeb lub przeszkolenia zawodowego ( art 444 kc)
 5. Odszkodowanie za zniszczone w wyniku wypadku mienie, jak również utracone dochody czy korzyści ( art 361 kc)
 6. Zadośćuczynienie na podstawie art. art. 446 § 4 kc dla członków rodziny poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, który w jego wyniku doznał ciężkiego i trwałego uszkodzenie ciała, uniemożliwiającego nawiązanie kontaktu lub kontynuowania więzi rodzinnej ( śmierć pieszego, stan wegetatywny )
UWAGA!
Istnieją sytuację w których pieszy nie otrzyma odszkodowania, nawet za potrącenie na pasach. Jeżeli do wypadku doszło bowiem z niekwestionowanej winy pieszego (tak zwane wtargnięcie) – wówczas odszkodowanie nie będzie mu przysługiwać.
Służby obecnie walczą z pieszymi, którzy w sposób bezmyślny wchodzą na pasy zwłaszcza wpatrzeni w ekran telefonów komórkowych. 1 czerwca 2021 wprowadzono nowe przepisy, na mocy których, piesi nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, a także z innych urządzeń mobilnych podczas przechodzenia przez jezdnie. Jest to karane mandatem w wysokości 300 zł.

Jak powinien zachować się pieszy po potrąceniu?

Potrącenie na pasach, zarówno przy poważnych jak i ledwie zauważalnych konsekwencjach i stratach, zawsze jest sytuacją stresową. Warto zatem wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Od razu po zdarzeniu, przede wszystkim należy zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo i o zdrowie. Konieczne jest wezwanie karetki, zgoda na przewiezienie do szpitala i wykonanie wszystkich zaleconych badań oraz zabiegów. W innym wypadku, bez dowodów w postaci badań czy zaleceń lekarskich, ubezpieczyciel mógłby odmówić świadczenia lub znacząco je zmniejszyć. A poza tym chodzi tutaj też o prewencję. Każdy nawet z pozoru niegroźny wypadek, może być śmiertelnie groźny dla pieszego.

Aby procedura uzyskania odszkodowania przebiegła sprawnie, na miejsce zdarzenia zawsze należy wezwać policję. Jest to konieczność, ponieważ notatka czy protokół z wypadku sporządzone przez policję będą zawierały potwierdzone dane sprawcy oraz przebieg zdarzenia.

Jakie dane powinny się znaleźć:

 • imię i nazwisko
 • numer rejestracyjny sprawcy
 • numer polisy OC i dane ubezpieczyciela

Policję należy wezwać także w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Policjanci zabezpieczą dowody w celu późniejszego dochodzenia i ustalenia sprawcy wypadku.

Następnym krokiem jest stworzenie dokumentu dla ubezpieczyciela, czyli pisma zgłaszającego roszczenia. Pismo powinno być odpowiednio uargumentowane oraz poparte dowodami, jak np. dokumentacją medyczną, fakturami lub paragonami dokumentującymi poniesione koszty leczenia, a także zaświadczeniem od ewentualnego pracodawcy o utraconych dochodach.

Wniosek należy złożyć niezwłocznie, osobiście lub za pomocą pośrednika. Aby zapewnić szybką procedurę warto złożyć wniosek możliwie szybko po wypadku oraz dołączyć do niego wszelką posiadaną dokumentację istotną dla sprawy. Roszczenia można złożyć, nawet przed zakończeniem leczenia.

zOdszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Za co przysługuje i co obejmuje odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Zanim określi się kwoty, jakie wskaże się ubezpieczycielowi w piśmie zgłaszającym szkodę, warto sprawdzić, za jakie roszczenia, poszkodowany może uzyskać rekompensatę.

W piśmie uargumentować należy poniesione w następstwie zdarzenia wydatki, a zatem żądać zwrotu za:

 • Diagnozę, leczenie i rehabilitację
 • Opiekę specjalistyczną
 • Dojazd do i powrót z placówek medycznych
 • Zakup leków, sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych, itp
 • Przekwalifikowanie zawodowe, jeśli nastąpiło w konsekwencji wypadku obniżenie sprawności zawodowej
 • Utracone zarobki za czas nieobecności w pracy, wynikający np. ze zwolnienia lekarskiego
potrącenie pieszego przykład

Operując na przykładzie:

Pani Aneta została potrącona na pasach. W wyniku zdarzenia, doszło u niej do złamania kości biodrowej, co skutkowało poważną operacją oraz długą rehabilitacją.

Poszkodowana poniosła również dodatkowe koszty związane z leczeniem, dojazdami do placówek medycznych i rehabilitację, a jej stopa życiowa obniżyła się (w związku przebywanie na zwolnieniu lekarskim płatnym w wysokości 80% wynagrodzenia). Pani Anna zakupiła również wymagany sprzęt, ułatwiający jej poruszanie się, o wartości 3000 zł.

Poszkodowana w związku ze zdarzeniem może domagać się od zakładu ubezpieczeń wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, zwrotu kosztów rehabilitacji, zwrotu kosztów leczenia, zakupu sprzętu medycznego, dojazdów do placówek medycznych, a także zwrotu utraconego zarobku za okres niezdolności do pracy.


Komu należy się odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach?

Kto może uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego, komu zaś nie będzie ono przysługiwało...? Biorąc pod uwagę zasadę ryzyka, która została ujęta w art. 436 k. c., świadczenie odszkodowawcze dla potrąconego pieszego są jest wyłączone tylko w sytuacji, gdy:

 • Potrącenie to wyłączna wina poszkodowanego pieszego
 • Potrącenie to wyłączna wina osoby trzeciej, a kierujący pojazdem nie ponosi za nie odpowiedzialności
 • Potrącenie nastąpiło w wyniku działania siły wyższej

W przypadkach, gdy kierujący pojazdem w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania wypadku i potrącił pieszego, poszkodowany pieszy ma prawo do odszkodowania, czyli świadczenia pieniężnego z polisy OC pojazdu sprawcy.

Polskie prawo za pieszego uznaje również:

 • osoby na wózku inwalidzkim
 • pieszych prowadzących rower, motor, wózek dziecięcy itp.
 • rowerzystów do 10 roku życia jadącym rowerem pod opieką dorosłego

Ważne jest również by wiedzieć, że w niektórych przypadkach odszkodowanie może zostać pomniejszone przez ubezpieczyciela. Stanie się tak, gdy potrącony poszkodowany przyczynił się do wypadku i powstania szkody, np. jeśli znajdował się pod wpływem alkoholu lub też przekraczał jezdnię w miejscu nieoznaczonym.

Kto wypłaca odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Często poszkodowani w wyniku potrącenia pieszego na pasach, zastanawiają się kto wypłaci świadczenie. O ile poszkodowana osoba nie wniesie o odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy, w standardowych przypadkach świadczenie wypłacone zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił polisę OC.

Co jednak w przypadku, gdy nie udało się ustalić sprawcy lub też jeśli nie miał opłaconego OC...? Na szczęście i takie przypadki regulowane są prawnie. Specjalnie powołany w takich celach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest zobowiązany do wypłaty świadczeń. Pismo zgłaszające roszczenia do UFG składa się za pośrednictwem wybranego przez siebie zakładu ubezpieczeń.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie?

W jaki sposób starać się o świadczenie za potrącenie pieszego? Podstawą do roszczeń jest złożenie odpowiedniego wniosku z uargumentowanym roszczeniem, jak i wszelkich potrzebnych dokumentów i załączników do ubezpieczyciela. Im bardziej racjonalny i uargumentowany wniosek, tym większe szanse na zyskanie odszkodowania i wysokiej kwoty rekompensaty.

Oto co należy zrobić by zyskać odszkodowanie za potrącenie pieszego:
 • wypełnić wniosek o odszkodowanie (znajdziesz go bez trudu na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych) i złożyć go u odpowiedniego ubezpieczyciela – osobiście, mailowo lub poprzez specjalny formularz internetowy,
 • zgromadzić i dołączyć do składanego wniosku dokumentację dotyczącą sprawy, tj. faktury za leczenie i rehabilitację, dojazdy czy opiekę, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie o zarobkach w pracy itp.,
 • wykazać poniesione w związku z potrąceniem straty i wskazanie swoje roszczenia, czyli wysokości odszkodowania, jakie chcemy uzyskać,
 • ostatnim krokiem, po odpowiedzi ubezpieczyciela na wiosek, jest negocjacja z ubezpieczycielem wysokości odszkodowania, lub też przy braku porozumienia, skierowanie sprawy do sądu. Warto rozważyć także skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej przy dochodzeniu odszkodowania.

W jaki sposób określana jest wysokość zadośćuczynienia czy też odszkodowania?

Kwota odszkodowania za potrącenie pieszego szacowana jest przez ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonych dokumentów i innych materiałów dowodowych, a także przedstawionej przez poszkodowanego wielkości straty. W przypadku miarkowania kwoty zadośćuczynienia, które wypłacane jest za krzywdę i cierpienia, oprócz dokumentacji medycznej ważny jest opis doznanych obrażeń fizycznych lub psychicznych, wskazywanych ubezpieczycielowi z piśmie zgłaszającym szkodę.

Jak długo trwa proces uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego?

Ważne jest, aby dotrzymać terminów przedłożenia wniosku o przyznanie odszkodowania. W jakim czasie można dochodzić odszkodowania za powstałe w wyniku potrącenia szkody? Od momentu zgłoszenia roszczeń towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na zajęcie stanowiska, tj. decyzję przyznającą świadczenia w zakresie co najmniej kwoty bezspornej, wskazanie braków we wniosku lub też jego uargumentowaną odmowę.

Jeśli sprawca zdarzenia nie jest znany i trwa postępowanie karne o ustalenie sprawcy, wypłata odszkodowania nastąpi po wyjaśnieniu okoliczności przez policję, prokuratora lub też sąd.

Ważne również by mieć świadomość tego, kiedy roszczenie ulegnie przedawnieniu. Jeśli zdarzenie było wykroczeniem możesz ubiegać się o rekompensatę przez 3 lata, natomiast w przypadku przestępstwa przez 20 lat.

Czego potrzebujesz, by uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, aby uzyskać rekompensatę za potrącenie pieszego, musisz zgromadzić dokumenty, które stanowić będą uargumentowanie Twoich roszczeń oraz dowody w sprawie. Na ich podstawie ubezpieczyciel określi zasadność roszczenia a także wysokość świadczeń do wypłaty. Jakie dokumenty powinny zatem zostać dołączone do wniosku o odszkodowanie skierowanego do towarzystwa ubezpieczeniowego?

Przedłożyć należy, jeśli posiadasz:

 • policyjną notatkę ze zdarzenia, sporządzoną na miejscu po wezwaniu patrolu,
 • badania i/lub zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenie o zarobkach i dowód na ich pogorszenie po zdarzeniu,
 • faktury imienne za wizyty lekarskie, badania, leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, opiekę, dojazdy do placówek, pobyty w ośrodkach medycznych czy sanatoriach,
 • zwolnienia lekarskie,
 • wypisy ze szpitala,
 • dokument / protokół potwierdzający sprawstwo wypadku.

Jeśli zaś poszkodowany w wyniku potrącenia poniósł śmierć, bliscy ubiegający się o odszkodowanie powinni do wniosku dołączyć akt zgonu oraz dowody na pozostawanie z nim w określonej relacji.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Choć napisanie pisma zgłaszającego szkodę może nie wydawać się skomplikowane, aby zrobić to dobrze, zwiększając tym samym swoje szanse na wypłatę wysokiego świadczenia, konieczna jest szczegółowość i precyzja, co może w praktyce okazać się trudne. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez ubezpieczyciela oraz wysokie odszkodowanie jest jednak możliwe! Koniecznie precyzyjnie - przedstaw poniesione koszty, jak ich skutki finansowe – dzięki temu Twoje roszczenie będzie zasadne.

Zdajemy sobie sprawę, że sporządzając taki wniosek po raz pierwszy może pojawić się sporo wątpliwości. Zwłaszcza kłopotliwe może okazać się oszacowanie całości poniesionych strat i kosztów w związku z potrąceniem na pasach. Wnioskodawcy, którzy samodzielnie sporządzając wniosek o odszkodowanie za potrącenie pieszego, często z tego powodu nieświadomie zaniżają żądane kwoty, gdy w rzeczywistości mogliby ubiegać się o dużo wyższe świadczenie.

Jeśli chcesz zweryfikować o jaką maksymalną kwotę świadczenia możesz się starać i zwiększyć znacząco swoje szanse na wysokie świadczenie. Warto powierzyć swoją sprawę w ręce profesjonalistów i udać się do firmy z doświadczeniem w uzyskiwaniu odszkodowań. Dzięki setkom a nawet tysiącom prowadzonych przez nich spraw, doskonale oszacują Twój przypadek, zwiększając szansę na wysoką rekompensatę. Doświadczenie oraz wiedza wyciągnięta z postępowań odszkodowawczych pozwolą Ci uniknąć ryzyka pominięcia potrzebnych informacji czy nieodpowiedniego uargumentowania swoich roszczeń.

Gdzie uzyskać pomoc w zyskaniu wysokiego odszkodowania za potrącenie na pasach?

Obecnie rozwija się coraz więcej firm prawniczych, zajmujących się dochodzeniem odszkodowań. Do jakiej zatem się udać? Osobie, która po raz pierwszy ma do czynienia z ubieganiem się o odszkodowanie za potrącenie pieszego z pewnością ciężko jest wybrać. Wybór firmy prawniczej to ważny aspekt – nieodpowiednia firma z brakiem doświadczenia nie zwiększy bowiem Twoich szans na wysokie świadczenie. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów! Do takich należy kancelaria odszkodowawcza Take Care Polska.

To zapewnienie najwyższej jakości usług i skutecznego dochodzenia swoich praw. Firma zapewnia usługi odzyskiwania odszkodowania za potrącenie, w ramach których otrzymasz:

 • rzetelną i fachową analizę Twojej sytuacji
 • kompleksową obsługę procesu dochodzenia odszkodowania, w tym wnioskowanie, negocjacje z ubezpieczycielem czy wsparcie podczas procesu sądowego
 • uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania za potrącenie na pasach
 • pewność profesjonalizmu i spokój dla Klienta, gdy podczas rekonwalescencji nie musi on dodatkowo martwić się o proces dochodzenia odszkodowania
 • 100% zaangażowania
 • uzgadnianie z Klientem każdej decyzji
 • możliwość zapłaty dopiero po otrzymaniu rekompensaty od ubezpieczyciela
 • atrakcyjną stawkę prowizji za usługi
 • stały kontakt i doradztwo przez cały proces dochodzenia odszkodowania

Nie martw się terminami czy formalnościami, gdyż we wszystkim zapewnimy Ci wsparcie. Z naszą firmą w możliwie najszybszym terminie odzyskasz należną rekompensatę – zgłoś się do nas!

Pamiętaj, że czas jest ważny
nie trać go i wybierz pomoc profesjonalistów! Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania, pomożemy oszacować straty, oraz wspomożemy Cię w procesie dochodzenia odszkodowania zarówno za potrącenie pieszego jak i w innych sprawach.
Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób: telefonicznie, osobiście lub mailowo, i daj sobie szansę na maksymalne odszkodowanie za poniesione w wyniku potrącenia pieszego straty!


Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Antoni Stróżyński

Autor: Antoni Stróżyński

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga zajmujący się obsługą odszkodowań zdrowotnych i osobowych. Zakres spraw z jakimi ma styczność to: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, błędy medyczne, odszkodowania zdrowotne z OC sprawcy, odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, szkody rolnicze.