Czy warto zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem?

Zakład ubezpieczeń wychodzi z propozycją zawarcia ugody? Sprawdź czy warto skorzystać

ugoda odszkodowanie Zapewne niejednokrotnie będąc poszkodowanym w trakcie wypłaty odszkodowania komunikacyjnego, spotkałeś się ze strony Ubezpieczyciela z propozycją zawarcia ugody.
Co to oznacza, proceder ten ma na celu kompromisowe zakończenie sporu. Czy to rozwiązanie jest korzystne dla Ciebie?

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Ugoda z ubezpieczycielem – jak wygląda i na czym polega?

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w większości przypadków to towarzystwo ubezpieczeniowe składa propozycję ugodowego zakończenia postępowania roszczeniowego. Jak wygląda taki proces, czy warto przyjąć ugodę od ubezpieczyciela i na czym ona polega...? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Proces postępowania likwidacyjnego po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela zawsze kończy się jego decyzją w sprawie. Decyzja ta może dotyczyć uznania roszczenia wraz z przedstawieniem kwoty, jaką ubezpieczyciel chce wypłacić poszkodowanemu, lub też odmowy wypłaty roszczenia wraz z argumentacją. Nie jest to nigdy decyzja ostateczna, ponieważ zarówno w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty, jak i w przypadku, gdy poszkodowany nie zgadza się z zaproponowaną kwotą odszkodowania, może dalej dochodzić on swoich praw poprzez złożenie odwołania, a następnie mediacje i / lub sprawę w sądzie.

Bardzo często już w pierwszym etapie, czyli przy wydawaniu decyzji, ubezpieczyciel proponuje zawarcie ugody. Jak to wygląda...? Przykładowo, w swojej decyzji towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje poszkodowanemu wypłatę 10 000zł odszkodowania, a także dopłatę 3 000zł dodatkowej rekompensaty, jeśli poszkodowany zgodzi się na podpisanie ugody z ubezpieczycielem.

Tutaj od razu nasuwa się pytanie, skąd ta dodatkowa kwota i dlaczego ubezpieczyciel chce zapłacić więcej, niż rekompensata za same szkody...? Otóż dlatego, że przy podpisaniu ugody, poszkodowany jednocześnie zrzeka się dalszych roszczeń. Dla ubezpieczyciela oznacza to szybkie zamknięcie sprawy i pewność, że kwota wypłacona zamknie spór raz na zawsze, zaś dla poszkodowanego – brak możliwości dalszego dochodzenia wyższej kwoty odszkodowania przed sądem. Oczywiście zawsze możesz zgodzić się na podpisanie ugody, jednak warto wiedzieć, że w praktyce bardzo często ubezpieczyciele zaniżają kwotę przyznanej rekompensaty, i w efekcie, nawet przy wypłacie dodatkowych środków z tytułu podpisania ugody, wychodzą oni na plus, poszkodowany zaś... niestety na minus.

Dlatego też warto uważnie przekalkulować szkodę i sprawdzić, czy kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela Cię usatysfakcjonuje. Jeśli nie, możesz odrzucić propozycję ugody i dochodzić dalszych roszczeń w wyniku mediacji lub na drodze sądowej, co często przynosi nawet kilkukrotnie wyższe kwoty odszkodowania niż te pierwotnie zaproponowane przez ubezpieczyciela. Nie będziesz jednak mógł zrobić tego, decydując się na podpisanie ugody, które zakańcza sprawę.

Z czym wiąże się podpisanie ugody z ubezpieczycielem?

Warto podkreślić, że podpisanie ugody w momencie, kiedy osoba nie zdaje sobie konsekwencji z podjętej decyzji, może okazać się dla niej bardzo niekorzystna. Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji w takiej sytuacji jest utrata prawa do wyższego świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela, jako poszkodowany musisz wiedzieć jaka realna kwota odszkodowania przysługuje Ci za zgłoszoną szkodę.
Tylko wtedy będziesz mógł podjąć właściwe negocjacje z ubezpieczycielem!
Nie warto zatem podejmować tej decyzji pod presją czasu, ponieważ zawarcie ugody jest nieodwracalne i kończy spór z towarzystwem ubezpieczeń.

negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem

Negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem – czy możliwe jest negocjowanie kwoty odszkodowania?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, pierwsza decyzja ubezpieczyciela wcale nie jest decyzją ostateczną. Dlatego też zarówno w przypadku, gdy ubezpieczyciel odrzuci Twoje roszczenie, jak i w przypadku, gdy zaproponowana kwota nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz podjąć dalsze kroki. Niestety często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe celowo zaniżają wysokość zaproponowanej poszkodowanemu rekompensaty.

Pierwszym krokiem poszkodowanego, który nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, zawsze powinno być złożenie pisemnego odwołania do ubezpieczyciela. Musi on odnieść się do odwołania, albo podtrzymując swoją pierwotną decyzję, albo też proponując zwiększenie kwoty odszkodowania w ramach ugody. W tym wypadku koniecznie przeanalizuj, czy zaproponowana do ugody kwota jest dla Ciebie zadowalająca. Jak opisywaliśmy w akapicie powyżej, często ubezpieczyciel proponując ugodową kwotę, zaniża ją, by szybko zakończyć sprawę i uniemożliwić poszkodowanemu dochodzenie (czasem kilkukrotnie) wyższej kwoty w sądzie.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Warto skonsultować się ze specjalistą, który odpowiednio wyceni szkodę i wskaże, jaka kwota powinna zostać zaproponowana przez ubezpieczyciela (może być to doświadczony serwis samochodowy, rzeczoznawca samochodowy lub wyspecjalizowana w podobnych sprawach kancelaria). Nie tylko da to Tobie lepszy obraz sytuacji, ale również zapewnisz sobie mocne argumenty do dalszych negocjacji z ubezpieczycielem.

Kiedy jeszcze warto dogłębnie zastanowić się, zanim podpiszesz ugodę? Nie tylko wtedy, gdy nie jesteś pewien co do zasadności zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania, ale również w przypadku, gdy nie zakończyłeś jeszcze leczenia po wypadku drogowym. Nie masz bowiem wtedy pewności, jakie konsekwencje zdrowotne przynieść jeszcze może za sobą zdarzenie, a także jakie będą finansowe konsekwencje doznanych urazów. Zbyt szybka decyzja może okazać się pochopną, a po podpisaniu ugody nie będziesz mieć już szansy odzyskiwania wyższego odszkodowania.

Ugoda z ubezpieczycielem przez telefon – czym jest?

W przypadku niewielkich szkód komunikacyjnych lub też mieszkaniowych, które nie niosły za sobą poważnych konsekwencji ani zdrowotnych, ani finansowych, w ostatnim czasie bardzo popularne wśród ubezpieczycieli stało się likwidowanie szkód „przez telefon”.

Ubezpieczyciel chce w ten sposób szybko załatwić sprawę i zamiast dokonywać szczegółowych oględzin szkody (np. z wykorzystaniem ekspertów), prosi o przyspieszony wniosek wraz z udostępnieniem zdjęć poprzez maila lub specjalną aplikację. Wycena szkody jest wtedy wykonywana wyłącznie na podstawie zdjęć, a pracownik ubezpieczyciela następnie dzwoni do poszkodowanego, by przedstawić mu ofertę odszkodowania.

Takie postępowanie z pewnością jest szybsze, ale czy zgodne z prawem?

Biorąc pod uwagę zapisy z Ustawy o Prawach Konsumenta, możliwe jest zawarcie ugody na odległość ( np. przez telefon ), jeśli poprzedzone zostanie ono przedstawieniem konsumentowi informacji z art. 12 tejże Ustawy. Znajdują się w nim m.in. informacje o głównych cechach świadczenia i danych identyfikacyjnych firmy. Dodatkowym warunkiem jest także jednoznaczne i wyraźnie potwierdzenie uzyskane od obu stron, które zostanie zapisane na trwałym nośniku jak pismo, wydruk, pendrive, płyta, e-mail, dokumenty podpisane elektronicznie lub inny nośnik. Jest to zatem możliwe i z pewnością takie załatwienie sprawy umożliwi Ci szybkie uzyskanie odszkodowania, jednak czy jest to opłacalne...?

Na co uważać przy takim kontakcie z ubezpieczycielem zwrócimy uwagę w następnym akapicie.

ugoda z ubezpieczycielem przez telefon

Ugoda przez telefon – na co zwracać uwagę?

Bardzo często telefoniczny kontakt z ubezpieczycielem z jego strony ma na celu wyłącznie przyspieszenie procedury, stąd też częsta presja czasowa.

Pamiętaj, aby jej nie ulegać – może to bowiem spowodować pochopne i zbyt szybkie przyjęcie propozycji, która nie będzie dla Ciebie korzystna.

Nie musisz zgadzać się, a tym bardziej od razu przyjmować przedstawionej oferty. Po pierwsze, możesz poprosić o kontakt w późniejszym, dogodnym terminie, a także o przesłanie warunków proponowanej ugody na e-mail lub na piśmie. Możesz także poprosić o przedstawienie oferty i likwidację szkody w tradycyjnych procedurach.

Może zdarzyć się tak, że przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego podczas rozmowy telefonicznej zaznaczy, że proponowane warunki są aktualne tylko podczas tej rozmowy i nie będzie możliwe zawarcie jej na tych samych warunkach w późniejszym terminie.

Takie działanie od razu powinno obudzić w poszkodowanym czujność, ponieważ wskazuje na chęć szybkiego załatwienia sprawy przez ubezpieczyciela, bez możliwości czasu do zastanowienia dla poszkodowanego.

Taka ugoda telefoniczna z ubezpieczecielem w większości przypadków będzie niekorzystna i nie musisz się na nią zgadzać. Pamiętaj, że zawsze warto poprosić o przedstawienie oferty likwidacji szkody na piśmie – może się to bowiem przydać w późniejszym postępowaniu reklamacyjnym. Przed podjęciem decyzji, zarówno w standardowym trybie, jak i w przypadku ugody przez telefon, zawsze warto sprawdzić wcześniej estymowane koszty naprawy samochodu, by nie podjąć decyzji pochopnie.

Ugoda z zakładem ubezpieczeń - daj sobie czas do namysłu

Dość regularnie podczas analizy spraw otrzymanych od naszych klientów, po ściągnięciu akt szkody znajdujemy informację o zawarciu ugody podczas kontaktu telefonicznego.

Większość z tej grupy poszkodowanych po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że zaproponowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie w powyższej rozmowie telefonicznej także nie jest zadowalające.

Wiele osób jest przekonanych, że ugoda wymaga formy pisemnej. Tak jednak nie jest. Umowa ugody nie wymaga formy pisemnej i może być też zawarta w formie ustnej.

Zawarcie ugody kończy wszelkie roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń, kwota w niej zawarta jest ostateczna i nie można się od niej w żaden sposób odwołać.

Czy po zgodzie na podpisanie ugody można ją jeszcze zerwać?

Co w przypadku, gdy zgodziłeś się na ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale chcesz ją zerwać, gdyż jej podpisanie okazało się pochopne i nie jest dla Ciebie korzystne...? Odstąpienie od ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym jest możliwe, ale tylko w określonych przypadkach. Mianowicie wtedy, gdy poszkodowany jest konsumentem.

Możemy mieć do czynienia z dwoma różnymi sytuacjami:

  • Poszkodowany samodzielnie wykupił ubezpieczenie (np. AC lub ubezpieczenie mieszkania) i z tej polisy nastąpić ma likwidacja szkody – w tym wypadku jest on konsumentem, jako strona w umowie
  • Poszkodowany ubiega się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z polisy OC sprawcy, np. po wypadku samochodowym – w takim wypadku nie jest on konsumentem

Jeśli poszkodowany jest konsumentem, czyli wykupił ubezpieczenie i jest stroną w umowie, może w takim wypadku odstąpić od ugody z ubezpieczycielem. Ma na to jednak 14 dni od daty ugody. Nie ma wtedy obowiązku argumentacji takiej decyzji.

Jeśli jednak poszkodowany zdecydował się na podpisanie ugody z ubezpieczycielem sprawcy (polisa OC sprawcy), niestety nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od niej. Co prawda można spróbować uchylić się od ugody, jednak praktyka pokazuje, że jest to bardzo trudne i rzadko zakończone sukcesem.

Warto zatem dokładnie sprawdzić oferowaną przez ubezpieczyciela ugodę, weryfikując wcześniej koszty naprawy oraz konsultując się ze specjalistami. Pochopna zgoda na ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym, skutkująca zakończeniem sprawy, może bowiem doprowadzić do tego, że wypłacona kwota będzie zbyt mała na likwidację szkody.

Czy warto zawrzeć ugodę z zakładem ubezpieczeń?

W niektórych przypadkach z pewnością ugoda z ubezpieczycielem może być dobrym i optymalnym rozwiązaniem. Najistotniejszą kwestią są warunki, na jakich zostanie ona zawarta. Jaką dopłatę do już przyznanego odszkodowania zaoferuje nam firma ubezpieczeniowa. Zanim zdecydujemy się na polubowne zakończenie sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym, należy sprawdzić inne sposoby na uzyskanie wyższego odszkodowania. Warto skorzystać np. z bezpłatnej analizy dopłaty do odszkodowania i ocenić, która opcja jest dla nas korzystniejsza ( ugoda czy dopłata do odszkodowania ).

Jeśli już podpisujemy ugodę z zakładem ubezpieczeń dotyczącą naszej szkody to najlepiej:
  • zawrzeć ją po wykonaniu kosztorysu niezależnego rzeczoznawcy, tak abyśmy wiedzieli jaka jest faktyczna wartość odszkodowania
  • dać sobie kilka dni do namysłu po poznaniu jej warunków
  • umowę ugody należy zawrzeć w formie pisemnej ( mamy wtedy możliwości zweryfikowania, na co się godzimy )

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z OC lub AC,
zakład ubezpieczeń nie zmienił swojego stanowiska mimo Twojego odwołania,
a Ty nie chcesz samodzielnie prowadzić sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń...

Sprawdź na czym polegają dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych

Masz inne problemy lub pytania dotyczące swojego odszkodowania?

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.