Ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę jako całkowitą?

SZKODA CAŁKOWITA NA POJEŹDZIE - PORADY I SUGESTIE

szkoda całkowita kiedy Zagadnienie szkody całkowitej staje się coraz bardziej popularne w odniesieniu do odszkodowań komunikacyjnych. Niniejszy artykuł w sposób jasny i czytelny przedstawi całą problematykę związaną z tym określeniem.

Na początku warto zaznaczyć, że określenie "szkoda całkowita" oficjalnie nie występuję w słowniku polskiego prawa, zostało ono wprowadzone do naszego potocznego sloganu przez firmy ubezpieczeniowe. Wieloletnia praktyka likwidacji szkód zarówno z polisy OC sprawcy jak i Autocasco przez firmy ubezpieczeniowe jest odpowiedzialna za stworzenie tego tworu.

Rozróżniamy dwa filary szkód : całkowitą i częściową. Najlepiej różnice pomiędzy nimi obrazuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 roku. Interpretując niniejszy wyrok możemy określić dwie definicje:

* szkoda częściowa: występuje wtedy kiedy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a cały koszt naprawy pojazdu nie przekroczy wartości pojazdu na dzień wypłaty przyznanego odszkodowania.

* szkoda całkowita: występuję w momencie kiedy samochód uległ zniszczeniu w takim stopniu, że wartość naprawy przekracza ogólną wartość pojazdu na dzień wypłaty odszkodowania tj. likwidacji szkody

W przypadku stwierdzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowego szkody całkowitej warto znać swoje prawa w procesie likwidacji naszej szkody. Od strony prawnej warto zwrócić uwagę na przepis art. 363 § 1 k.c. Mówi nam on, że poszkodowany powinien wybrać dla siebie dogodny sposób likwidacji swojej szkody.
Mamy tutaj dwa warianty, pierwszy przywrócenie stanu poprzedniego lub forma gotówkowa. Trzeba jednak pamiętać,że w przypadku kiedy przywrócenie do stanu poprzedniego wiązało by się z dużymi trudnościami i kosztami wówczas możemy liczyć tylko na formę gotówkową.

Reasumując szkoda całkowita to sytuacja kiedy pojazd na tyle uległ uszkodzeniu, że naprawa jest niemożliwa, a ewentualny koszt naprawy jest tak duży że przekracza wartość pojazdu w dniu wyceny likwidacji szkody.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zauważyć szereg problemów i nieprawidłowości w trakcie likwidacji szkody całkowitej:

* bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie firma ubezpieczeniowa, orzeka szkodę całkowitą na uszkodzonym pojeździe, a w rzeczywistości mamy do czynienie ze szkodą częściowa ( koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu sprzed szkody )

* polityka firm ubezpieczeniowych w procesie likwidacji szkód w trakcie ustalania maksymalnych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, według ich analizy mieszczą się w przedziale od 70 do 80% w stosunku do wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. Stanowisko swoje tłumaczą tym że podana kwota jest wartością w ich przekonaniu szacunkową, co należy rozumieć ostateczną. W trakcie demontażu mogą pojawić się dodatkowe niezauważone wcześniej usterki, które spowodują automatycznie wzrost kosztów naprawy pojazdu, lakonicznie tłumacząc że taki stan rzeczy jest po prostu nieekonomiczny.

* w toku naszej pracy niejednokrotnie spotykaliśmy się z praktyką stosowaną przez firmy ubezpieczeniowe, gdzie rażąco jest zaniżana wartość rynkowa pojazdu sprzed szkody. Oczywiście ma to na celu pomniejszenie kwoty należnego odszkodowania dla poszkodowanego (metoda dyferencyjna).

* problemy związane ze zbywaniem pozostałości pojazdu, po cenie zasugerowanej przez ubezpieczyciela.

Najważniejszą kwestią przemawiająca na korzyść poszkodowanych jest fakt, że likwidacja szkody w firmie ubezpieczeniowej nie ma charakteru.
Poszkodowani mają wiele możliwości weryfikacji i korekty ewentualnych nieprawidłowości w trakcie analizy szkody.

Na każdym etapie sprawy możemy zakwestionować słuszność postępowania ubezpieczyciela w naszej sprawie. Na przykład jeśli wartość pojazdu wyceniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest w naszym odczuciu zaniżona warto skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy, który w takim przypadku potwierdzi naszą wersję. W takim przypadku towarzystwo do którego zgłaszamy szkodę będzie musiało przyjąć wycenę oraz pokryć koszty ekspertyzy.