Odszkodowanie z AC – wszystko co powinieneś wiedzieć

O czym warto pamiętać przy zawieraniu polisy AutoCasco i podczas ubiegania się o odszkodowanie z AC?

odszkodowanie z AC Decydując się na zakup ubezpieczenia Autocasco, często nie myśli się w stu procentach o wystąpieniu ewentualnej szkody. Głównym wyznacznikiem doboru zakładu ubezpieczeń czy pakietu AC jest najczęściej cena składki. Warto mieć jednak na uwadze zdecydowanie więcej czynników. Choć każdy ma nadzieję, że to nadmierna ochrona i nic złego się nie wydarzy, to odszkodowania komunikacyjne wypłacane z polisy Autocasco pojawiają się dość często, nie zawsze z winy samego kierowcy.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Na który pakiet Autocasco warto się zdecydować?

Kierowanie się wysokością składki za polisę jest słuszną decyzją w przypadku wykupu OC, gdzie w zasadzie jedynymi kryteriami wyboru są bazowa cena polisy i wysokość przyznanych zniżek na OC. Jednak przy AC najważniejszy powinien być zakres ochrony i kilka innych kwestii, które będą odgrywały największą rolę przy staraniu się o uzyskanie odszkodowania z AC. Nawet najbardziej bezszkodowy kierowca powinien mieć to na uwadze. Choć szkody z AC to w dużej mierze błędy kierującego, w równie sporej części odnoszą się także do wszelkich zdarzeń losowych, szkód wyrządzonych przez zwierzęta czy nawet innego uczestnika zdarzenia nieposiadającego ubezpieczenia. Należy mieć także na uwadze kradzież pojazdu, jego części lub dewastację w związku z próbą włamania się do środka.

Jakie są dostępne warianty ubezpieczenia AC?

W każdym towarzystwie ubezpieczeń można spotkać się z kilkoma wariantami ubezpieczenia Autocasco, najczęściej dwoma. Dzielone są na „pełne” i „podstawowe”, przy czym u każdego ubezpieczyciela nazwy będą oczywiście inne. Różnice między pakietami to nie tylko wysokość składki, ale przede wszystkim zakres ochrony – to od niego zależy, w których sytuacjach poszkodowany będzie mógł się spodziewać otrzymania odszkodowania z AC.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Pierwszym z wariantów będzie ubezpieczenie pojazdu od wszystkich ryzyk, zwane także ubezpieczeniem all risks. Można nazwać je pakietem gold. Ubezpieczony otrzyma odszkodowanie z AC w przypadku niemal każdej sytuacji. Niemal, bo choć po nazwie można spodziewać się dosłownie pełnej ochrony, obejmuje następstwa „wszystkich” zdarzeń losowych, poza wyłączeniami odpowiedzialności wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej: OWU).

Za zdarzenia losowe rozumie się szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. wybiegnięcie sarny przed maskę poruszającego się pojazdu), przez siły natury (np. opady gradu), przez osoby trzecie (np. kradzież czy dewastację pojazdu) oraz samego kierowcę (np. wjechanie w słupek znajdujący się w tak zwanym martwym punkcie). Wyłączenia odnoszą się najczęściej do szkód wyrządzonych przez kierującego będącego pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych), nieposiadającego uprawnień do prowadzenia pojazdu czy rażącego niedbalstwa (np. kradzież w przypadku pozostawienia otwartego pojazdu z kluczykami w stacyjce).

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych

Drugi wariant to tak zwane ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. W tym pakiecie odszkodowanie z AC będzie przysługiwało w przypadku wystąpienia szkody na skutek tych zdarzeń, które zostały konkretnie wymienione w OWU. To na przykład kradzież pojazdu, dewastacja, siły natury, pożar, wybuch, kolizja z innym uczestnikiem ruchu czy zwierzęciem i tak dalej. Można więc ubezpieczyć pojazd wyłącznie od wypadku komunikacyjnego, wówczas nie będzie przysługiwało odszkodowanie związane z uszkodzeniem samochodu przez nieznanego sprawcę czy zniszczenia karoserii na skutek opadów gradowych. Niezależnie od wybranych ryzyk, na polisie również będą znajdować się wyłączenia odpowiedzialności, najczęściej analogiczne do pakietu all risks (rażące niedbalstwo, środki odurzające, brak uprawnień).

W obu przypadkach należy nie tylko dokładnie wysłuchać agenta ubezpieczeniowego, ale także samodzielnie, wnikliwie zapoznać się z zapisami widniejącymi w OWU. To szczególnie istotne podczas zawierania polisy przez Internet, gdzie w momencie zakupu zostaną wymienione tylko najbardziej podstawowe informacje. Także w przypadku udania się do agencji, pracownik nie zawsze przedstawi wszystkie warunki ubezpieczenia, zwłaszcza te dotyczące wyłączeń.

Konieczność zapoznania się z OWU można porównać do zawierania umowy ratalnej, gdzie niewielkim druczkiem znajdują się dane dotyczące kar czy dodatkowo płatnych pakietów. Brak ich doczytania może liczyć się z większą miesięczną fakturą. Z kolei brak wczytania się w warunki ubezpieczenia może się wiązać z otrzymaniem niespodziewanej, aczkolwiek zasadnej odmowy wypłacenia odszkodowania z AC.

Na co uważać przy zawieraniu polisy AC, by nie uzyskać zbyt niskiego odszkodowania?

Poza samymi rodzajami ubezpieczenia, ważnych jest kilka dodatkowych elementów zaszytych w OWU. Poniżej przedstawiamy te, które mają największe znaczenie przy wykonywaniu kosztorysu uszkodzonego pojazdu bądź wydawaniu decyzji w przypadku jego kradzieży.

Udział własny w szkodzie

Nazywany także franszyzą (redukcyjną lub integralną). Spotykany jest zarówno w przypadku ubezpieczeń dedykowanych osobom prywatnym, jak i firmom czy flotom. Zapis o udziale własnym oznacza, że w przypadku wystąpienia szkody, na poszkodowanym będzie ciążył obowiązek dopłaty do naprawy pojazdu. Odszkodowanie z AC zostanie bowiem pomniejszone o wartość kwotową lub procentową – w przypadku franszyzy redukcyjnej. W przypadku integralnej ubezpieczyciel będzie miał obowiązek wypłacenia odszkodowania dopiero od momentu przekroczenia pewnej wysokości wartości szkody. Oba rodzaje udziału własnego przedstawimy na przykładach.

Przy franszyzie redukcyjnej , w OWU może zostać wskazany procent, konkretna kwota bądź jednocześnie i procent, i kwota. Załóżmy, że wartością należnego odszkodowania jest 2000 zł.

 • w OWU widnieje 10% udziału własnego – odszkodowanie będzie wynosiło 1800 zł (10% = 200 zł; 2000-200 = 1800),

 • w OWU widnieje 500 zł udziału własnego – odszkodowanie będzie wynosiło 1500 zł (2000-500 = 1500),

 • w OWU widnieje 10% udziału własnego, jednak nie mniej niż 500 zł – odszkodowanie będzie wynosiło 1500 zł. Choć według wartości procentowej powinno wynosić 1800, zapis dotyczący kwoty minimalnej dyskwalifikuje tę opcję.

Z kolei franszyza integralna określa dolną wartość, od której towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacenia odszkodowania z AC. Tym razem za przykład weźmy należne odszkodowanie w wysokości 500 zł.

 • franszyza integralna wynosi 600 zł – ubezpieczyciel nie wypłaci żadnej kwoty, ponieważ wartość franszyzy jest wyższa niż odszkodowania,

 • franszyza integralna wynosi 500 zł lub mniej – ubezpieczyciel wypłaci całość odszkodowania, ponieważ wartość franszyzy jest taka sama bądź niższa niż odszkodowania.

Wartość franszyzy integralnej może być również określona procentowo – jako % sumy ubezpieczenia:

 • wynosi 5% SU o wartości 20 000 zł – odszkodowanie nie będzie wypłacone, jeśli wyniesie mniej niż 1000 zł.

Zdecydowanie się na udział własny przy polisach AC może być kuszący ze względu na to, że najczęściej znacznie obniża wysokość składki za ubezpieczenie. Warto mieć jednak na uwadze konsekwencje, które niesie ze sobą w przypadku wystąpienia ewentualnej szkody.

Amortyzacja części

Ten termin odnosi się do procentowego obniżenia wartości części przeznaczonych do wymiany, zależnie od wieku pojazdu. Wysokość amortyzacji części będzie oczywiście określona w OWU. Ujmując temat najprościej, im starszy jest pojazd, tym wyższy będzie procent pomniejszenia wartości części; na przykład 5% przy rocznym samochodzie, 20% przy dwuletnim, nawet 50% w przypadku pojazdu starszego niż 5 lat – i tak dalej.

Suma ubezpieczenia a odszkodowanie AC

To najbardziej podstawowa z informacji na polisie. Suma ubezpieczenia to nic innego jak kwota wartości pojazdu – albo deklarowana przez właściciela samochodu, albo narzucana przez ubezpieczyciela. Im wyższa SU, tym większa będzie składka za polisę. Z tego powodu kierowcy decydują się często za zaniżenie wartości swojego pojazdu. Składka wynosi wówczas mniej.

To jednak pewnego rodzaju pułapka, ponieważ w przypadku kradzieży samochodu lub szkody całkowitej, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia 100% wartości sumy ubezpieczenia zawartej w polisie AC, a nie rzeczywistej wartości samochodu. Skoro więc właściciel pojazdu obniżył jego wartość o, przykładowo, 20 000 zł, o tę kwotę będzie stratny przy utracie pojazdu. Należy więc nie tylko samemu wskazać rzeczywistą kwotę, ale także sprawdzić, czy zrobił to zakład ubezpieczeń w przypadku, w którym to on określa tę wartość.

Jak otrzymać wypłatę odszkodowania z AC?

Cały proces starania się o uzyskanie odszkodowania z AC rozpoczyna się oczywiście od zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Możliwości są różne, zależnie od zakładu ubezpieczeń.

Możliwe sposoby na zgłoszenie szkody z polisy AC to:

 • zgłoszenie poprzez formularz na stronie internetowe lub w aplikacji,
 • za pośrednictwem Facebooka ( coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką możliwość ),
 • u agenta lub w oddziale zakładu ubezpieczeń,
 • mailowo,
 • najbardziej popularna opcja to infolinia.

W przypadku zgłoszenia telefonicznego konsultant prowadzi poszkodowanego „za rękę” przez całe zgłoszenie, pozyskując od niego wymagane informacje i przekazując najbardziej podstawowe informacje na temat dalszego procesu likwidacji.

Jak przygotować do zgłoszenia szkody z AC?

Podczas zgłoszenia szkody będzie wymagany oczywiście numer polisy. Dodatkowo mogą być potrzebne (do jej weryfikacji) podstawowe dane samochodu: nr rejestracyjny, nr VIN, marka i model. Najlepiej więc mieć przy sobie dowód rejestracyjny, czasami pytania mogą też bowiem dotyczyć takich kwestii jak pojemność silnika. Do zgłoszenia będą także potrzebne dane właścicieli samochodu i podstawowe informacje o jego uszkodzeniu. Warto wykonać zdjęcia uszkodzonego pojazdu, ponieważ na ich podstawie likwidator może zaproponować uproszczoną ścieżkę likwidacji. Poszkodowany przekazuje wtedy fotografie do wstępnej wyceny. Należy być jednak ostrożnym w przypadku likwidacji szkody na podstawie fotografii. Zdjęcia poglądowe nie będą przedstawiać tych szkód, które mogą występować gdzieś głębiej, np. po zdjęciu zderzaka.

Czy zawsze otrzymuje się gotówkę?

Forma wypłaty odszkodowania zależna jest od preferencji samego poszkodowanego, czasami jednak wpływa na nią także sposób zawarcia polisy. Istnieją dwie możliwości likwidacji szkody z AC: rozliczenie gotówkowe, a więc wypłata odszkodowania właścicielowi pojazdu bądź osobie upoważnionej do jego otrzymania, albo rozliczenie bezgotówkowe – z wybranym warsztatem. Wówczas towarzystwo ubezpieczeń pokrywa po prostu fakturę przedstawioną przez serwis. W przypadku niektórych polis mogą być one już na wstępie zawarte w wariancie kosztorysowym. Wówczas poszkodowany nie ma możliwości zdecydowania się na naprawę bezgotówkową. Otrzyma pieniądze i samodzielnie będzie pokrywał fakturę za naprawę.

Kiedy można się spotkać z odmową wypłaty odszkodowania z AC?

Wydanie przez zakład ubezpieczeń decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z AC będzie miało miejsce przede wszystkim w przypadku niespełnienia warunków przedstawionych w OWU. To więc zgłoszenie celowych uszkodzeń samochodu przez osobę trzecią (np. wyrycie obraźliwego napisu na lakierze czy stłuczenie szyby na skutek próby włamania) z polisy zawierającej ryzyka wskazane, wśród których nie znajduje się ryzyko dewastacji. Istotne jest także wspomniane wcześniej „rażące niedbalstwo”. To między innymi sytuacje tak popularne, jak wjechanie pojazdem ciężarowym pod zbyt niski most i uszkodzenie na skutek tego dachu samochodu.

Warto pamiętać, że wszystkie warunki odmowy wypłaty odszkodowania są przedstawione w OWU. Jeśli więc posiadacz samochodu dokładnie zapozna się z warunkami, nie zaskoczy go żadna sytuacja. Ubezpieczyciel nie będzie szukał powodów innych niż właśnie te, które zostały zapisane.

Dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia jest więc kluczem do zawarcia polisy, która pozwoli na wniesienie roszczenia o uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania z AC. Przedstawione w nich informacje nie tylko są odpowiedzią na pytanie, które sytuacje będzie obejmowało ubezpieczenie, ale także jakiej wysokości świadczenia można się spodziewać i który pakiet będzie dedykowany danym potrzebom. Zdecydowanie najlepszym wyborem będzie wariant all risks (od wszystkich ryzyk), jednak należy mieć oczywiście na uwadze możliwe wyłączenia odpowiedzialności – i te bardziej oczywiste, jak kierowanie pojazdem „pod wpływem”, i te mniej, jak na przykład awaria samochodu, brak aktualnego przeglądu technicznego pojazdu.

Dla osób, których wymagania są bardzo konkretne, na przykład ubezpieczenie pojazdu wyłącznie od kradzieży, z pewnością ryzyka nazwane będą właściwą formą zawarcia ubezpieczenia. W tym przypadku należy jednak dokładnie przemyśleć, od jakich zdarzeń właściciel chce ubezpieczyć samochód, by w razie wystąpienia zdarzenia losowego nie zostać z pokryciem szkody całkowicie samemu.

Przede wszystkim jednak warto pamiętać, że choć wszystkie wskazane wyżej elementy zdają się „kruczkami” mającymi na celu „ucięcie” wypłaconego odszkodowania, w rzeczywistości zasady polisowe są jasno przedstawione przez zakład ubezpieczeń. Nie będą jednak wytłuszczone od A do Z na stronie internetowej ubezpieczyciela w podstawowych informacjach o ofercie; zawsze należy samodzielnie i solidnie zweryfikować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W sytuacji, gdy któryś zapis wydaje się niejasny, warto skontaktować się z agentem lub infolinią; pracownik z pewnością dokładnie objaśni, co oznacza.

Problemy podczas wypłaty odszkodowania z AC

Dość często pojawiają się problemy z uzyskaniem odszkodowania z AC na odpowiednim poziomie. Najczęściej wynika to z niesłusznego orzekania szkody całkowitej, stosowaniu amortyzacji w wariancie serwisowym, stosowanie nieoryginalnych części zamiennych w kalkulacji szkody lub zaniżaniu wartości pojazdu mimo ustalonej sumy ubezpieczenia. Pamiętaj, że także w przypadku likwidacji szkody z polisy AutoCasco możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela oraz skierować sprawę do sądu. Możesz też skorzystać z odkupu odszkodowania i zakończyć swój udział w sprawie w momencie podpisania umowy z kancelarią odszkodowawczą - opcja do rozważenia.

O czym należy pamiętać przy zawieraniu polisy i staraniu się o odszkodowanie z AC?
 • Należy dokładnie przeanalizować wariant polisy AC: ubezpieczenie all risks (od wszystkich ryzyk poza wyłączeniami wymienionymi w OWU) czy od ryzyk nazwanych (konkretnie wymienionych w OWU).
 • Polisa z udziałem własnym będzie tańsza, jednak wiąże się z koniecznością samodzielnego dopłacenia do naprawy pojazdu ze względu na obniżenie bądź całkowity brak wypłaty odszkodowania.
 • W polisie może występować amortyzacja części, która w dużym stopniu wpływa na wysokość przyznanego odszkodowania.
 • Choć obniżenie wartości pojazdu celem uzyskania niższej sumy ubezpieczenia, a więc niższej składki koniecznej do opłacenia może wydawać się kuszące, może nieść ze sobą wypłatę za niskiej kwoty w przypadku kradzieży samochodu lub szkody całkowitej.
 • Dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia jest kluczowe przy zawieraniu polisy, która zapewni ochronę w każdym przypadku i nie obniży wartości przyznanego odszkodowania z AC.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855
lub ZGŁOŚ SZKODĘ DO WYCENY

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.