Kolizja, stłuczka?

formalności po wypadku

CZAS NA LIKWIADACJĘ SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

Każdy z nas będąc właścicielem pojazdu mechanicznego jest narażony na bycie poszkodowanym w wyniku szkody komunikacyjnej. Oczywistym jest, że każdemu poszkodowanemu zależy, aby czas likwidacji trwał jak najkrócej. Warto tutaj nadmienić, że czas wypłaty odszkodowania regulują ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisy kodeksu cywilnego. Z reguły czas likwidacji danej szkody trwa 30 dni, ale czy jednak jest to standardowy czas w każdym przypadku?

W zależności od rodzaju ubezpieczenia możemy wyszczególnić:

1. 30 dni w przypadku OC, ale ...
Czas likwidacji szkody jest zdefiniowany w art. 14ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Mówi on, że czas likwidacji szkody powinien trwać do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
Jednak praktyka pokazuje trochę odmienny stan rzeczy, wynika to z ustawy 2 tego artykułu, który mówi, iż wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń nie jest możliwe w ciągu 30 dni, należne odszkodowania winno być wypłacone poszkodowanemu w ciągu 14 dni od dnia w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednak nie przekraczającym terminu 90 dni.
Istnienie jednak wyjątek, który może wydłużyć ten okres 90 dni, mianowicie gdy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.


2. ubezpieczenia dobrowolne
Możemy tutaj wyszczególnić takie ubezpieczenia jak autocasco, domu, mieszkania i inne. Jeśli chodzi o tą grupę ubezpieczeń czas likwidacji szkody jest regulowany przez kodeks cywilny.
Przywołując artykuł 817 k.c. ubezpieczyciel jest zobligowany do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
Mimo, iż mogą pojawić się pewne niejasności co do rozstrzygnięcia ełnej kwoty odszkodowania to i tak ubezpieczyciel jest zobligowany do wypłacenia w wyżej wymienionym terminie kwoty bezspornej.
Zgodnie z art 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r o działalności ubezpieczeniowej jeśli zakład ubezpieczeń nie wywiąże się z wyznaczonego terminu to jest on zmuszony to pisemnego powiadomienia poszkodowanego o przyczynie zwłoki.

JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ KIEDY LIKWIDACJA SIĘ PRZECIĄGA?

Bezsporna część świadczenia (kwota przyznana przez ubezpieczyciela) winna być wypłacona tak jak już wspomnieliśmy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia.
Nadmienić warto również to, iż poszkodowany nie może odmówić przyjęcia wypłaty odszkodowania nawet jeśli przyznana kwota przez ubezpieczyciela w odczuciu poszkodowanego zbyt niska. Jednak warto zaznaczyć tutaj, że nie zamyka to ostatecznie drogi do ubiegania się o dopłatę do wypłaconego świadczenia.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ubezpieczyciel nie pokrywa roszczeń poszkodowanego jest zobligowany do przedstawienia w formie pisemnej przyczyn zwłoki z wypłatą odszkodowania OC oraz planowym terminie jego wypłaty.

W przypadku zaniedbania ze strony ubezpieczyciela powyższych formalności poszkodowany może powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego