Wypadek samochodem w leasingu a odszkodowanie

Kto otrzyma odszkodowanie za uszkodzony pojazd w leasingu, jak wygląda likwidacja szkody?

wypadek samochodem w leasingu Coraz większym zainteresowaniem i popularnością nie tylko przedsiębiorców, firm ale także innych kierowców staje się nowa forma finansowania jaką jest leasing. Dlaczego?

Powodów jest wiele, ale najpierw wyjaśnijmy, na jakiej zasadzie ona działa. Leasing to nic innego jak swoisty rodzaj umowy opierającej się na prawie kodeksu cywilnego, na mocy której właściciel ( leasingodawca ) przekazuje użytkownikowi ( leasingobiorcy ) prawo do użytkowania na przykład samochodu. Oczywiście w określonym czasie oraz za odpowiednią opłatą.

Warto tutaj podkreślić, że jako leasingobiorcy nie jesteśmy właścicielami samochodu, z którego korzystamy. Jest nią firma finansująca. W przypadku zniszczenia pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji, to majątek leasingodawcy ulega zniszczeniu i tutaj pojawia się pytanie...

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za uszkodzony pojazd w leasingu?

Co w przypadku, gdy samochód w leasingu uległ wypadkowi?

Co zatem w sytuacji, gdy jesteśmy jedynie leasingobiorcą i podczas wypadku samochód uległ uszkodzeniu? Dobra wiadomość jest taka, że schemat postępowania w przypadku likwidacji szkody nie różni się zbytnio od standardowej procedury. Jednak likwidacja szkody komunikacyjnej w leasingu wymaga dodatkowych formalności. Dla rozwiania wszystkich wątpliwości wyjaśnimy krok po kroku co zrobić, aby cała procedura przebiegła sprawnie i bez komplikacji.

Auto w leasingu - gdzie i komu zgłosić szkodę?

Z pewnością miałeś chwilę zawahania, bo skoro nie jesteś właścicielem pojazdu, to czy masz obowiązek takie zdarzenie zgłosić?

Oczywiście że tak! Szkodę na samochodzie w leasingu musisz zgłosić do zakładu ubezpieczeń i firmy leasingowej!

Skontaktuj się jak najszybciej z towarzystwem, które ubezpiecza samochód i zgłoś zdarzenie drogowe. Czas jaki dają zakłady ubezpieczeń na zgłoszenie wypadku, szczególnie w przypadku polisy AutoCasco jest zwykle określony przez zakład ubezpieczeń i leasingodawce. Twój leasingodawca może również wymagać od Ciebie, abyś wcześniej wezwał policję lub inne służby na miejsce, to też jest zawarte w umowie leasingowej. Dodatkowo jesteś zobligowany do poinformowania o tym leasingodawcę, bo to on jest właścicielem pojazdu i decyduje o sposobie likwidacji szkody.

Praktycznie wszystkie firmy finansujące leasing mają gotowy druk do zgłoszenia szkody. Najczęściej pojawiające się pytania, na które musimy udzielić odpowiedzi i informacje jakie musimy podać to:

  • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń likwidującego szkodę
  • numer, pod jakim zarejestrowano szkodę
  • dane korzystającego ( leasingobiorcy ), dane kontaktowe oraz numer umowy leasingu
  • dane pojazdu ( marka, model, numer rejestracyjny ), data i miejsce wypadku. Niektóre firmy dodatkowo wymagają opisania okoliczności powstania szkody
  • informacje na temat szkody ( OC czy AC ), częściowa czy całkowita
  • szacunkowe koszty naprawy pojazdu. Niektóre firmy wymagają protokołu szkody, niektóre dodatkowo kosztorysu sporządzonego przez zakład ubezpieczeń
  • numer polisy AC ( w przypadku szkody AC )

Powyższe informacje są standardowe i nie mają wpływu na dalszy przebieg likwidacji szkody, zaś te które zostaną opisane dalej znacząco na niego wpływają:

leasing zgłoszenie szkody - odbiorca odszkodowania wybór odbiorcy odszkodowania ( korzystający, warsztat, *firma leasingowa ). Co prawda w formularzu zgłoszenia szkody firmie leasingowej do wyboru są tylko dwie pierwsze możliwości, to leasingodawca może zażądać wypłaty odszkodowania na własne konto ( o tym w dalszej części artykułu ).
W tym punkcie to najemca pojazdu decyduje, czy naprawa pojazdu nastąpi w formie bezgotówkowej ( warsztat ) czy wypłata nastąpi na konto leasingobiorcy ( korzystający ) i to on będzie odpowiedzialny za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji.

Pamiętaj, że decydując się na naprawę przedmiotu leasingu we własnym zakresie, podmiot finansujący będzie wymagał potwierdzenia naprawy pojazdu.

Dlatego, mimo iż właścicielem pojazdu jest firma finansująca, to jednak warto na bieżąco weryfikować wszystkie etapy likwidacji szkody. To znaczy od momentu zgłoszenia, poprzez wycenę rzeczoznawcy, sporządzenie kosztorysu i naprawę samochodu. Kierujmy się tutaj zasadą, że o samochód leasingowy dbamy jak o nasz własny.

Warto tutaj wspomnieć, że możliwość wyboru sposobu wypłaty odszkodowania jest określona w umowie leasingowej. Niektóre firmy zobowiązują leasingobiorcę do naprawy bezgotówkowej tylko w autoryzowanych serwisach ASO.

Co to jest umowa leasingu i jak wpływa na wypłatę odszkodowania?

Aby w pełni zrozumieć wszystkie kwestie związane z zawiłościami wypłaty odszkodowania za auto w leasingu, należy przede wszystkim przeanalizować co to tak właściwie znaczy. Umowę leasingu dokładnie opisuje Kodeks Cywilny, a ściślej jego art. 709 KC. Poprzez umowę leasingu rozumiemy więc zobowiązanie osoby finansującej do nabycia określonego zbywcy samochodu) na warunkach, które są opisane w umowie, a następnie oddanie danej rzeczy ( w tym przypadku samochodu) korzystającemu do swobodnego jej użytkowania (lub używania i pobierania pożytku z danej rzeczy) przez czas, który jest określony w umowie.

Korzystający w zamian za to jest zobowiązany do zapłaty leasingodawcy w ratach wynagrodzenia pieniężnego, które również jest określone w ramach umowy. Samo wynagrodzenie pieniężne powinno być co najmniej równe cenie bądź wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego ( innymi słowy nie można np. w ramach umowy leasingowej zaniżyć bądź zawyżyć ceny samochodu ).

Wypłata odszkodowania za auto w leasingu - szkoda częściowa

Wypłata odszkodowania następuje na konto warsztatu lub najemcy ( w zależności co wybrałeś podczas zgłaszania szkody ). Dodatkowo zgody na wypłatę na Twoje konto musi udzielić firma leasingowa. Jeśli jej udzieli, to odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń trafi na wskazane przez Ciebie konto bankowe. Może się także zdarzyć odmowa ze strony leasingodawcy. Najczęściej ma to miejsce, gdy:

leasing wypłata odszkodowania - zadłużona umowa umowa jest zadłużona - np. przez opóźnienia w spłacie rat

leasing wypłata odszkodowania - łamanie umowy leasingobiorca łamie zasady zawarte w umowie leasingowej

Jeśli najemca ma zadłużenie w spłacie rat, to firma leasingowa wskazuje własne konto do wypłaty odszkodowania i pobiera zaległości z otrzymanych środków. Pozostałą część wypłaca najemcy ( to także określa umowa leasingu ).

Mimo iż odszkodowanie trafi do leasingobiorcy w niepełnej kwocie lub zostanie zatrzymane przez leasingodawcę, to i tak umowa zobowiązuje go do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Aby uniknąć takiej sytuacji, należy jak najszybciej spłacić zaległe zobowiązania wobec finansującego.

odszkodowanie za pojazd w leasingu

Jaka jest rola leasingobiorcy w likwidacji szkody OC / AC?

Jak już wspomnieliśmy powyżej to firma leasingowa decyduje o sposobie rozliczania szkody ( kosztorysowy lub serwisowy ). Jest także podmiotem, któremu przysługuje odszkodowanie na naprawę uszkodzonego pojazdu. Możesz jednak ubiegać się o pełnomocnictwo leasingodawcy, aby brać czynny udział w likwidacji szkody leasingowanego pojazdu. Warto śledzić przebieg rozliczania szkody, ponieważ to finalnie leasingobiorca ponosi wszelkie koszty, jeżeli odszkodowanie nie pokrywa strat powstałych w wyniku wypadku.

Leasing a szkoda całkowita

Jeśli likwidator, który będzie rozpatrywał naszą szkodę uzna ją za częściową, to ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie na naprawę pojazdu. Sprawa komplikuje się, jeśli mamy jednak do czynienia ze szkodą całkowitą.

Sposób w jaki zostanie rozliczona umowa leasingu w przypadku szkody całkowitej zapisany jest zawsze w umowie z leasingodawcą.

Orzeczenie szkody całkowitej skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu.

Pamiętaj, że do momentu otrzymania decyzji o wypłacie odszkodowania z zakładu ubezpieczeń, umowa ciągle obowiązuje i należy dokonywać wszelkich wpłaty z jej tytułu.

Jak to wygląda od strony finansowej?

Leasingodawca zachowuje wszystkie dotychczas wpłacone raty oraz przysługują mu raty pozostałe do zakończenia umowy pomniejszone o część odsetkową ( szczegóły zawarte w umowie leasingowej ) oraz wartość wykupu. Od sumy rat pozostałych do spłaty zostanie odjęta kwota wypłaconego odszkodowania.

Szkoda całkowita w leasingu - nadwyżka czy dopłata?

Rozliczenie szkody całkowitej w leasingu rzadko wychodzi na "zero".
Jeżeli kwota przyznanego odszkodowania jest większa niż suma rat pozostałych do zapłaty, wówczas nadwyżka ta zostaje wypłacona leasingobiorcy.
W przeciwnym wypadku, leasingobiorca zobligowany jest do dopłaty różnicy.

Ubezpieczenie GAP - dodatkowe zabezpieczenie przy szkodzie całkowitej

Na pewno Twój leasingodawca wymagał od Ciebie, aby samochód będący przedmiotem leasingu był objęty polisą ubezpieczenia OC i AC. Taki pakiet zabezpiecza w pełni interes leasingodawcy, ale nie korzystającego z pojazdu.

Warto zadbać też o swój interes i bardzo dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie tych dwóch ubezpieczeń o dodatkowy filar właśnie o wspomnianego wyżej ubezpieczenia GAP.

Ten wariant ochrony zapewnia nam przede wszystkim ochronę przed ryzykiem utraty wartości rynkowej pojazdu. Dodatkowo, kiedy będziemy mieli do czynienia ze szkodą całkowitą i wartość wycenianego pojazdu będzie niższa niż suma pozostałych rat do spłaty dla leasingodawcy, to uchroni nas od pokrycia różnicy z własnej kieszeni.

Czy należy nam się auto zastępcze i zwrot kosztów holowania przy szkodzie w leasingu?

Leasingobiorcy często nie do końca wiedzą, czy gdy pojazd leasingowany ulegnie wypadkowi, mają prawo domagać się zwrotów kosztu pojazdu zastępczego. W końcu to nie ich majątek został uszkodzony, gdyż właścicielem pojazdu jest firma leasingowa.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: leasingobiorca ma prawo do pojazdu zastępczego , na tych samych zasadach co każdy poszkodowany w wyniku kolizji drogowej.

Wynika to z faktu, że o ile uszkodzenie pojazdu będącego przedmiotem leasingu powoduje uszczerbek w majątku finansującego, to już koszty wynajmu auta zastępczego powodują uszczerbek w majątku leasingobiorcy. Podobnie jest z kosztami holowania uszkodzonego pojazdu.

Podsumowując, mamy prawo dochodzić od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów poniesionych za najem pojazdu zastępczego oraz holowania uszkodzonego w wypadku samochodu. Co więcej, nie potrzebujemy w tym zakresie żadnych oświadczeń i zgód leasingodawcy.

Jak zdobyć dodatkową gotówkę do zaniżonego odszkodowania samochodu w leasingu?

Niemożność szczegółowego doprecyzowania warunków utrzymania stanu pojazdu, zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym powoduje duże pole manewru dla ubezpieczyciela.

Skutkuje to tym, iż wypłacona kwota odszkodowania nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzenia drogowego. To właśnie leasingobiorca powinien zatroszczyć się o jak najkorzystniejszą wysokość należnego odszkodowania. Niestety rzeczywistość brutalnie weryfikuje założenia na temat wysokości wypłacanych odszkodowań.

Jako jedna z wiodących firm na rynku dopłat do odszkodowań obserwujemy nagminnie zaniżane wysokości wypłacanych odszkodowań dla poszkodowanych. Aby móc uzyskać pełną należną kwotę na naprawę szkody, są oni zmuszeni kierować sprawę na drogę sądową.

Miejmy jednak na uwadze, że jeśli występujemy w roli leasingobiorcy, nie możemy zrobić tego bezpośrednio. Niezbędnym krokiem, jaki musimy najpierw podjąć jest podpisanie z leasingodawcą umowy cesji wierzytelności wynikającej z uszkodzenia pojazdu.

Analizując obecne założenia prawne dotyczące umowy leasingowej, musisz wiedzieć że jako poszkodowany leasingobiorca możesz uzyskać dodatkowe środki na naprawę uszkodzonego pojazdu. Mamy świadomość, że nie mając wsparcia i doświadczenia w tej materii możesz czuć się bezradny w walce o pełną kwotę odszkodowania z ubezpieczycielem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy nie chcą samodzielnie toczyć sporu sądowego z zakładem ubezpieczeń, oferujemy dopłaty do odszkodowań powypadkowych samochodów będących przedmiotem leasingu .

Chcąc jak najszybciej wypłacić Ci należne pieniądze wszelkie formalności i dokumentację przygotowujemy za Ciebie. Z Twojej strony oczekujemy przekazania niezbędnych informacji i pełnomocnictwa.

Aby móc dochodzić zaniżonego odszkodowania lub skorzystać z dopłaty do odszkodowania za pojazd w leasingu, musisz uzyskać cesję wierzytelności od leasingodawcy. Wzór prośby znajdziesz poniżej.

Wypadek samochodem w leasingu a odszkodowanie – przykłady wyroków

Przepisy leasingowe mogą wydawać się zawiłe i wiele osób skarży się na forach internetowych czy grupach dyskusyjnych, że nie bardzo wiedzą jak podejść do kwestii uzyskania odszkodowania za auto leasingowe. Dlatego też poniżej prezentujemy kilka spraw, które rzucą nieco światła na ten skomplikowany temat.

odszkodowanie leasing

Przykład 1 - odszkodowanie leasing

Pan Mateusz korzysta z Mazdy 7 na zasadzie umowy leasingu. Pan Mateusz zatrzymał się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną gdy w jego auto wjechał inny pojazd z dużym impetem. Cały tył auta został uszkodzony, a szkody wyceniono na 10 000 zł.

Pan Mateusz naprawił auto a ponadto zwrócił się do leasingodawcy o cesję roszczenia o zapłatę odszkodowania. Ponadto złożył wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowanie, ponieważ szkoda nastąpiła w jego majątku. Leasingodawca zgodził się na cesję, a ponadto pan Mateusz otrzymał odszkodowanie w wysokości 12 000 zł. Koszt naprawy auta oraz dodatkowe straty poniesione w wyniku zdarzenia.


odszkodowanie kredyt

Przykład 2 - odszkodowanie kredyt

Pani Małgorzata wzięła kredyt na używany samochód w wysokości 20 tysięcy złotych. Spłacała swoje zobowiązania i zostały jej jeszcze 4 tysiące do spłaty całej kwoty kredytu. Niestety doszło do wypadku. Inny kierowca wymusił pierwszeństwo i wjechał w bok samochodu.

Uderzenie było tak silne, że ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą. Pani Małgorzata otrzymała odszkodowanie pokrywające wartość pojazdu oraz pozostałe raty kredytu, które Pani Małgorzata bez problemu spłaciła.


Wypadek samochodem w leasingu a odszkodowanie – najczęściej zadawane pytania

Czy można dostać odszkodowanie za utratę wartości leasingowego pojazdu?

Jak najbardziej możesz uzyskać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu będącego w leasingu. Wciąż jednak z prawnego punktu widzenia właścicielem samochodu wciąż jest leasingodawca i to do niego trzeba się zgłosić z wnioskiem o zawarcie umowy cesji czyli przeniesienie roszczenia na siebie

Czy odszkodowanie dostaje leasingodawca czy osoba korzystająca z auta?

W większości przypadków, oboje. Leasingodawca jako właściciel samochodu otrzymuje odszkodowanie bądź jego część, która pozwoli na likwidację poniesionych przez niego szkód. Resztę odszkodowania (np. tą związaną z niezapłaconymi ratami) dostaje osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia.

Co w przypadku kiedy odszkodowanie nie pozwala na spłatę wszystkich rat kredytu?

W takiej sytuacji pewnym zabezpieczeniem dla osoby poszkodowanej jest GAP czyli ubezpieczenie straty finansowej. Jego zadaniem jest pokrycie różnicy finansowej między kwotą otrzymanej rekompensaty, a wysokością pozostałych do zapłacenia rat. Innymi słowy kierowca nie jest stratny i nie musi ponosić kosztów z własnej kieszeni.

Czy ubezpieczenie samochodu w leasingu wpływa na wysokość rat leasingu?

Oczywiście, że tak zwłaszcza jeżeli tą kwestię zostawią Państwo w rękach firmy leasingowej. Składka za ubezpieczenie jest bowiem wliczana do rat leasingowych. Warto mieć to na uwadze.

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem za uszkodzony pojazd w leasingu? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Napisz nam o tym na kontakt@take-care.com.pl
lub zadzwoń na naszą infolinię 605-965-855

Nasze porady i analiza Twojej sprawy są bezpłatne i niezobowiązujące.
take care polska odszkodowania

Prośba o sporządzenie i przesłanie umowy cesji wierzytelności:

Prośba o sporządzenie i przesłanie umowy cesji wierzytelności .pdf


Łukasz Pańszczyk

Autor: Łukasz Pańszczyk

Redaktor bloga Take Care Polska

Redaktor naszego bloga specjalizujący się w obsłudze odszkodowań za wypadki komunikacyjne i szkody na pojazdach. Zajmuje się zarówno sprawami odszkodowań z polisy OC sprawcy, jak i AutoCasco.