Uszkodzenia pojazdu przez dziurę w jezdni a odszkodowanie

Od kogo i na jakich zasadach możemy uzyskać odszkodowanie za uszkodzony przez dziurę w drodze pojazd.

dopłaty do szkód z OC i AC Jak co roku wczesną wiosną lub zimą pojawiają się liczne ubytki w jezdni. Są one często powodem szkód w pojazdach, którym nie udało się ominąć tych „niespodzianek” na drodze. Wyjaśnijmy więc kto płaci za szkodę powstałą z powodu dziury w jezdni i jak domagać się odszkodowania?

Chyba każdy z nas podczas jazdy samochodem czy to do pracy, czy na weekendową przejażdżkę spotkał na swojej drodze dziury w jezdni, ubytki na jej nawierzchni, czy też niepożądane przedmioty?

Niestety najczęściej takie spotkanie kończy się uszkodzeniem naszego pojazdu w mniejszym lub większym stopniu. Najczęściej uszkodzeniu ulegają takie elementy jak: felga, opona, zawieszenie (wahacz, amortyzator). Dodatkowo warto tutaj podkreślić, iż naprawa tych części jest stosunkowo dość droga.

Podmioty odpowiedzialne za stan dróg


Warto wiedzieć, że za uszkodzenia powstałe w wyniku złego stanu drogi i jej najbliższego otoczenia odpowiada zarządca.

W zależności od kategorii drogi za jej stan odpowiedzialny jest inny podmiot i tak:

odszkodowanie drogi krajowe za drogi krajowe - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

odszkodowanie drogi wojewódzkie za drogi wojewódzkie - zarząd województwa

odszkodowanie drogi powiatowe za drogi powiatowe - zarząd powiatu

odszkodowanie drogi gminne za drogi gminne - wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Obowiązki zarządcy drogi


Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych:

„Do zarządcy drogi należy w szczególności: przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazywanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;”

Właśnie ta odpowiedzialność pozwala nam na domaganie się odszkodowania za uszkodzenia powstałe z powodu złego stanu drogi.

Wjechałem w dziurę w drodze, co dalej?


W przypadku uszkodzenia naszego auta należy sporządzić jak najdokładniejszą dokumentację ( zdjęcia, zeznania świadków ) stwierdzającą, że szkoda powstała w wyniku zaniedbania zarządcy drogi. Warto na miejsce wezwać policję lub straż miejską, aby móc posiłkować się sporządzoną przez nich notatką.

Jeśli już zdarzy się nam powyższe zdarzenie drogowe, należy postępować według następującego schematu:

dziura w drodze ustalenie zarządcy ustalenie kto jest zarządcą drogi ( podmiot odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania )

dziura w drodze zrób zdjęcia przedstawienie dowodów potwierdzających, iż zaistniała szkoda powstała w wyniku zaniedbania i złego stanu drogi zarządcy. (fotografie, oświadczenia świadków)

dziura w drodze wezwij policję wezwanie policji lub straży miejskiej

dziura w drodze opis miejsca zdarzenia opis miejsca zdarzenia ( zdjęcia znaków drogowych, wielkość i głębokość dziury, a także jej ułożenie)

Pamiętajmy, że mamy prawo domagać się nie tylko odszkodowania na naprawę naszego pojazdu, ale także o rekompensaty utraconych dochodów, jeśli prowadzi działalność zarobkową i pojazd jest jego narzędziem pracy.

Kolejnym krokiem jest złożenie całego zebranego materiału do zarządcy drogi lub zakładu ubezpieczeń, w którym podmiot jest ubezpieczony. Podmiot odpowiedzialny ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszego żądania. Może on podjąć decyzję o przychyleniu się do naszego wniosku i wypłacie odszkodowania ( co nie oznacza, że odszkodowanie nie jest zaniżone i od jego wysokości możemy się dalej odwoływać lub skorzystać z dopłaty do odszkodowania, kiedy odwołania nie przynoszą rezultatu ). Jeżeli otrzymamy odpowiedź odmowną, mamy prawo wnieść od niej odwołanie. W przypadku, kiedy i to nie przyniesie dla nas korzystnego wyniku dalsze dochodzenie należnego nam odszkodowania prowadzi już na drogę sądową.

Warto dodać tutaj, że sprawa wypłaty odszkodowania mocno się komplikuje, jeśli zarządca na swojej drodze ustawił znak A30 (inne niebezpieczeństwo) . Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to podmiot odpowiedzialny może nam odmówić wypłaty odszkodowania argumentując to